Uued kiirlaenud; банк LHV в Таллине интрессы по срочным вкладам

Kaas­laenajad isikud, kes võtavad laenu ühiselt. Põhiosa võlg Laenukliendi viivisvõlgnevus panga ees. Lähemalt ISIC ja ÄPP – täiuslik paar Selle täiusliku paariga saad: tõendada tudengistaatust; kasutada tuhandeid soodustusi; teha viipemaksed; ostelda e-poodides; ajada igapäevaseid rahaasju mobiilis. Investeerimisfondidel arvutatakse NAV-i iga päev. Väärtpaber või muu vara, mille laenuvõtja on kohustatud loovutama laenuandjale, juhul kui ta ei ole võimeline võlga tagasi maksma. Vaba rahavoog arvutamiseks lahutatakse rahavoost kapitalikulutused. Sisuliselt standardiseeritud forward, reeglina kaubeldakse börsil. Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kvalitatiivne analüüs tegeleb teguritega, mis ei ole täpselt mõõdetavad nagu töötajate moraal või juhtkonna kogemus jms. Osaku puhasväärtus/​NAV Investeeringu väärtus ühe osaku kohta. Lepingutasu Lepingu sõlmimise tasu. Teil on võimalik loobuda antud nõusolekust igal ajal, muutes kasutatava seadme seadistusi ja kustutades salvestatud küpsiseid. Palume vabandust võimalike ebamugavuste pärast. Indeksid võivad olla keerulised arvutused hõlmates endas erinevate tegurite kaalude kasutamist. Bilansireiting Kliendi automatiseeritud krediidivõimelisuse hindamine ettevõtja majandusnäitajate baasil. Noteeritud väärtpaber Väärtpaber, mis vastab litsentseeritud börsi kaupleminõuetele ja millega börsil võib kaubelda. Võla­kirja puhas­hind/​Clean price Hind ilma kogunenud intressideta. Jooksevkonto arvelduskonto; konto, millel kajastatakse kõik jooksvad arveldused. Kapitali kasv Vara müügi-ja ostuhinna vahe, kui vara müüdi kallimalt kui osteti. Eelisaktsia Garanteerib dividendide saamise sõltumata ettevõtte finantstulemustest, kuid ei anna aktsionärile hääleõigust. Investori jaoks võlakirja tegeliku turuväärtuse mõõt, mida ei moonuta kupongimaksetest tulevevad suured hinnakõikumised. Indeks baseerub kindlate kaupade ja teenuste nimekirjal, mida ostetakse linnapiirkondades. Riskikapital Uute ettevõtmiste/äride finantseerimine. See on tõsine risk kõigile, kes investeerivad pikaajalistesse võlakirjadesse, sest mida pikem on võlakiri seda kõrgem on intressimäära risk. Limiitorder Korraldus osta või müüa väärtpabereid kindla hinnaga Lõppemis­tähtpäev/​Maturity date Kuupäev, mil võlakiri lõpeb ja laenu põhiosa koos intressidega tuleb täielikult tagasi maksta. Selline süsteem võimaldab inimestel kohalikku raha alati välisvaluutaks vahetada fikseeritud kursi alusel. klient, kes on pangast laenu saanud. Uued kiirlaenud; банк LHV в Таллине интрессы по срочным вкладам. Ostuoptsioon Leping, mis annab õiguse aga mitte kohustuse osta aktsiat, võlakirja või muud vara kindlaks määratud hinnaga kindlal ajaperioodil. Tähekombinatsioon, mis omistatakse väärtpaberile tavaliselt börsi poolt, kus seda väärtpaberit noteeritakse või temaga kaubeldakse. Kaardi valdaja füüsiline isik, kellele pank on andnud kaardi kasutada. Sellise õiguse eest tuleb loomulikult maksta. Kupong/​intres­simäär Intressimäär, mida emitent lubab maksta võlakirja omanikule. Reeglina ei ole selliseid väärtpaberiemissioone tarvis registreerida riigi väärtpaberijärelevalveasutuses. Deebetkaart Pangakaart, millega võib teha kaarditehinguid kontol oleva raha ulatuses. NAV/osaku puhasväärtus Investeeringu väärtus ühe osaku kohta. Värtuspäevaks on kindel päevade arv pärast tehingupäeva. Ameerika tüüpi optsioon Optsioon, mida saab kasutada igal ajahetkel enne selle lõppemispäeva. Lisaks Eestile on valuutakomitee süsteem kasutusel ka Hongkongis, Singapuris ja Argentiinas Valuuta­kurss Ühe valuuta hind teises valuutas. Müügiopt­sioon Leping, mis annab investorile õiguse aga mitte kohustuse müüa vara kokku lepitud hinnaga teatud ajaperioodil/hetkel tulevikus. Lepingu tingimused Kliendiga sõlmitud lepingule/ tehingukorraldusele lisatavad toote juriidilised tingimused. Panga­päev Kalendripäev, mis ei ole laupäev, pühapäev, rahvuspüha ega riigipüha. Ujuv intressimäär, mis on aluseks paljudele laenulepingutele. Panga väärtus­päev Pangapäev, millal õigus makse summa kasutamiseks läheb üle maksja pangalt maksevahendajale. Samapäeva makse makse vastuvõtmise / sooritamise päev on nii maksja väärtuspäev kui saaja väärtuspäev. Deval­vatsioon Rahakursi alandamine valuutade või kulla suhtes; rahaühiku väärismetallisisalduse vähendamine. Juriidiline isik seaduse alusel loodud õigussubjekt, kes vastab seadustes sätestatud eraõigusliku või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule kehtestatud nõuetele. Põhi­summa Võlakirja nominaalväärtus, mille emitent võlakirja lõpptähtajal tagasi maksma kohustub. Kogu lapsele ülikooliks Koolifond+ abil lapsele kogudes saad osa mitmest eelisest: investeeringu kasvades on võimalik teenida lisatulu; sissemaksetel on garantii kogumise lõpptähtajaks; koguja elu on kindlustatud. Tehingu­päev Pangapäev, mil teostatakse kliendi poolt esitatud väärtpaberite ostu/müügikorraldus. Kinnine emissioon /private placement Väärtpaberite suunatud pakkumine investoritele. Kasutus­rent Rent, mille puhul renditud vara omandiõigus ei lähe rendiperioodi kestel ega selle lõppedes rentnikule üle. Dirty price Võlakirja hind koos kogunenud intressidega. Foreign bond /välisvõlakiri Võlakiri, mis on emiteeritud väljaspool emitendi asukohariiki. Arveldus­krediit Võimaldab kontol kindlaks määratud limiidi ulatuses miinusesse minna. Kõikide Suurbritannia väärtpaberitehingutega kaasneb nn. Väärt­paber Dokument, millega on seotud mingi varaline õigus selliselt, et seda ei ole võimalik dokumendist eraldi teostada. Väärtpaber mida ei omata, müüakse lootuses , et tulevikus selle väärtpaber hind langeb. Ka valuutatehingu, mis koosneb forwardtehingust ja samaaegsest vastupidisest spot-tehingust. Kui investor on laenanud endale aktsiaid, siis öeldakse, et investoril on selles aktsias "lühike positsioon". USA panga poolt väljastatavad tõendid, mis esindavad välismaise firma aktsiaid. Makse­tähtpäev Kindlaks märatud kuupäev, mil peaks makstama aktsiadividend või võlakirjaintress. Tehingu­partner/​Counterpart Väärtpaberitehingu vastaspool, ehk kliendi ostutehingu korral väärtpaberite müüja ja kliendi müügitehingu korral tema väärtpaberite ostja. Indeks baseerub aktsiatel, võlakirjadel või muud tüüpi väärtpaberitel. Kliendile pakutav pangateenus.. Tehniline analüüs Väärtpaberi või sektori analüüs, mis kasutab kauplemisandmeid, nagu mahu- ja hinnatrendid, ennutuste tegemiseks. Duratsioon/​kestus Meetod teatud osa riski mõõtmiseks võlakirjas või võlakirjafondis. teatud protsent laenujäägist, mis mõõdab laenu kahjumiks muutumise tõenäosust. Investori finantsosalus mingis väärtpaberis või turul tervikuna. Makse­bilanss Riigi kaubandus-ja finantstehingute aruanne muu maailmaga kindlal perioodil. Maksu tagasi­nõudmine Enam kinni peetud tulumaksu tagasinõudmine, kui selleks on seadusandlik alus, näiteks topeltmaksustamise vältimise leping. Derivatiivid on nt optsioonid, futuurid. Topelt­maksus­tamise vältimise leping Leping, mis sõlmitakse riikide vahel eesmärgiga elimineerida juriidiline topeltmaksustamine, tõkestada maksupettusi ja soodustada investeeringuid. Esindab omandiõigust ettevõttes. Volatiil­sus Statistiline hinnang tehingu aluseks oleva finantsvara turuhinna muutumise suurusele. Kestus/​duratsioon Meetod teatud osa riski mõõtmiseks võlakirjas või võlakirjafondis. Eurovõlakirja intressidelt ei peeta kinni tulumaksu. Smart-ID on tasuta ja sellega kasutad mugavalt nii mobiili- kui ka internetipanka. Kliendi­reiting Panga poolt kliendile antav hinnang tema krediidivõimelisuse kohta. Krediit­kaart Pangakaart, millega võib teha kaarditehinguid lepingus määratud krediidilimiidi ulatuses. Kui jätkate veebilehe sirvimist või vajutate „Jah, nõustun“ ikooni, siis nõustute küpsiste kasutamisega. Otsekorraldus makse tüüp, kus klient volitab panka kandma tema kontolt konkreetse saaja kasuks viimase nõudel teatud summa.

Avaleht • Swedbank

. Näiteks leping panga ja investori vahel, kus pank laenab investorile raha lühikeseks ajaks väärtpaberite tagatisel. Noteerimine Kaupade hinna või väärtpaberite hinna määramine börsil.

Riigi poolt eksporditavad kaubad muutuvad välismaal odavamaks ja seetõttu kaupade konkurentisvõime kasvab. DR programmi raames on rahvusvahelisel depoopangal võimalik DR-e nende aluseks olevate väärtpaberite kaudu täiendavalt väljastada või olemasolevaid DR-e tühistada. Aktsia­kapital Ettevõtte poolt emiteeritud aktsiad. Mõõdab võlakirja hinna tundlikkust tootlikkuse muutusele ehk tururiski. Riski / tulu suhe suhe investeeringu kasvupotentsiaali ja kahjumi võimalikkuse vahel. Arvutamiseks jagatakse ettevõtte aktsia hind tuluga aktsia kohta. Kinnispant ehk kinnisvarale seatav pant. Swedbank Marketsi leheküljel olevad optsioonikalkulaatorid lähtuvad optsiooni hinna arvutamisel sellest mudelist. füüsiline isik eraisikust klient Väärtpaberite väljalaskmine ja esmaslevitamine. Laenulimiit Laenulepingu alusel kliendile sihtotstarbeliseks kasutamiseks võimaldatav maksimaalne lubatav rahasumma. Võib-olla on just nende valikute seas midagi Sulle sobivat või leiad hoopis oma unistuste kodu. Siseriiklik makse makse, mille puhul nii maksja kui saaja konto asuvad ühes riigis. Väärtpaber, mille tulukus on olnud kitsastes raamides, on madala standardhälbega. Tähtaegse lepingu lõppemise või tehingu teostamise kuupäev. Püsi­korraldus Kliendi korraldus pangale kanda kindlate ajavahemike järel teatud summa ühele konkreetsele saajale. Väärtpaberite väljalaskmisele ja esmaslevitamisele järgnev väärtpaberite ost ja müük. Amortisat­sioon Põhivara väärtuse vähenemine. Clean price/​Võlakirja puhashind Hind ilma kogunenud intressideta. Väärtpaberite ostu- ja tagasimüügi hinna vahe on repointress, mida investor maksab pangale raha laenamise eest. Tavaliselt on kupongimäär seotud LIBORi või mõne muu rahaturu intresside indeksiga Fundamentaal­analüüs Analüüsitehnika, mis võtab arvesse ettevõtte finantsseisukorda, juhtimist ja positsiooni tööstussektoris, selleks et ennustada aktsia hinna liikumist. Väärt­paberi­konto Väärtpaberitehingute teostamiseks ja väärtpaberite hoidmiseks avatav konto. On kohalikul turul väga levinud. Prospekti hoolikas lugemine on enne investeeringu tegemist oluline. Ei võimalda arvesse võtta kupongimaksete reinvesteerimisest saadavat tulu, ega kapitalikasvu/kaotust, mis realiseerub lõppemistähtajal või võlakirja müümisel teisesel turul. Ettevõtte võlakiri Ettevõtte poolt emiteeritud võlakiri. Esmaslevitamine on väärtpaberite müük esmasinvestorile märkimisega või ilma, välja arvatud olukord, kus kogu väljalase müüakse emissioonikorraldajale või väljalaset korraldavale juriidilisele isikule. Digitaal­allkiri on tehniliste ja organisatsiooniliste vahendite süsteemi abil moodustatud andmete kogum, mida allkirja andja kasutab, märkimaks oma seost dokumendiga. Väärt­paberi­tüüp Erinevad väärtpaberid nagu aktsia, võlakiri, fondiosak. Finantsaruanne, mis fikseerib ettevõtte varad ja kohustused mingil kindlal ajahetkel. In-the-money Termin kirjeldamaks optsiooni, mis omaks väärtust kohesel kasutamisel. Selleks jagatakse fondi varade väärtus pärast kulude mahaarvamist emiteeritud osakute arvuga. Euroopa tüüpi optsioon Optsioon, mida saab kasutada ainult lõppemisspäeval. Esindatava poolt esindajale antud dokument, mis väljendab esindaja volitust. Makse­korraldus Maksejuhis, kus makse algatajaks on maksja.

Internetipank • Swedbank

. Krediidi­võime Kliendi võime saada krediiti tulenevalt eelnenud ja käesolevast krediiditegevusest. Maksja väärtuspäev Kalendripäev, millal maksja pank debiteerib maksja kontot maksekorralduse summa ja teenustasu osas. Teatud kindlaks perioodiks panka paigutatud raha. Börsil kasutatav väärtpaberi lühinimi. stamp duty, mis kujutab endast Suurbritannias registreeritud väärtpaberitega tehtavate tehingute tegemise maksu. Arhiiv Majandusblogi Kukkur Kõik Kukru artiklid Olete internetipangast välja logitud!Kui Teil on küsimusi või ettepanekuid, edastage need meile pangateadete lehe kaudu. juriidiline või füsiline isik, kes kehtestatud korras emiteerib väärtpabereid ja kannab sellega kaasnevaid kohustusi investorite ja vahendajate ees. Panga poolt kliendile antav hinnang tema krediidivõimelisuse kohta. Krediidi­reiting Formaalne hinnang ettevõtte või riigi krediidiajaloole ja võlgade tagasimaksmisvõimele. Delivery versus payment /makse vastu arveldus Makse vastu tehing on väärtpaberitehing juhul, kui raha ja väärtpaberid liiguvad samaaegselt üksteisest sõltuvalt. Swedbank AS ei osuta krediidinõustamisteenust krediidiandjate- ja vahendajate seaduse mõistes. Väärtpaberite ostu-müügitehnika, kus soovitakse kasu saada hinna väikestest erinevustest. Lõpetatud kaupade index, mis hõlmab kaupu, mida enam ei töödelda ning on valmis lõpptarbijale kasutamiseks. Konver­teeritav võlakiri Võlakiri, mille investorid saavad vahetada ettevõtte aktsia vastu mingil tuleviku ajahetkel kindlate tingimuste alusel. Erinevalt eelnevalt mainitud instrumentidest ei ole kliendil seega kohustust kokkulepitud tehingut teha. Pangast laenu saades kantakse sinu arvele raha sinu enda arvelt; smony kiirlaen. Väärt­paberite hinda mõjutavad sündmused/​Corporate actions Sündmused mis võivad mõjutada väärtpaberi hinda või investorite käes olevate väärtpaberite kogust. Derivatiiv/​tuletisinst­rument Kompleksne investeering, mille väärtus tuleneb või on seotud mõne finantsvaraga nt. Sanktsioon rahaliste kohustuste mitteõigeaegse täitmise eest

Comentarios