Tuvasta end läbi interneti smsraha; kiirlaenud postkontorist

Teie käest otse ei saa me andmeid selle kohta, kuidas olete kasutanud lojaalsusprogrammi AITÄH partnerite pakkumisi. Teie registreerimisankeedi vastuvõtmisel eeldame, et Teie andmed on täpsed ja õiged ning kõik Teie nõusolekud on esitatud vabal tahtel, olles eelnevalt põhjalikult tutvunud poliitika ja tingimustega. Meil ei ole kavatsust edastada ja me ei edasta Teie isikuandmeid kolmandatesse riikidesse. Andmed, mida Te soovite üle kanda, esitame Teile meie süsteemis kasutatavas ja arvutis loetavas formaadis ning Teie soovi ja tehniliste võimaluse olemasolu korral kanname andmed üle Teie nimetatud teisele andmetöötlejale. Meie palgatud andmetöötlejad võivad töödelda Teie isikuandmeid ainult meie korralduste järgi ega või neid kasutada muudel eesmärkidel või edastada teistele isikutele ilma meie nõusolekuta.   * Teie nime, soo ja elukoha andmete märkimine pole kohustuslik, seega võite need andmed märkida valikuliselt. Võite oma andmeid korrigeerida esitades lojaalsusprogrammi AITÄH jaoks uue ankeedi. Teatud registreerimisandmete esitamine on vajalik ja neid esitamata ei saa te programmis osaleda. Kasutame vajalikke füüsilisi ja tehnilisi meetmeid tagamaks, et Teie isikuandmed oleksid alati turvaliselt kaitstud ning andmetöötlemistoimingud vastaksid andmekaitse õigusaktide ja meie sisemiste reeglistike nõuetele. Arvame, et koostöös õnnestub meil lahendada kõik Teie kahtlused ja taotlused ning parandada võimalikud vead. Õigus nõusoleku tagasivõtmiseks Kui töötleme Teie andmeid Teie nõusoleku alusel, on Teil õigus igal ajal oma nõusolek tagasi võtta ja Teie nõusolekul põhinev andmete töötlemine lõpetatakse. Nende nõusolekute tagasivõtmine ei takista Teid edaspidi osalemast lojaalsusprogrammis AITÄH ja kasutamast selle teisi eeliseid, kuid see tähendab, et me ei saa Teile saata  pakkumisi. Õigus mitte nõustuda andmete töötlemisega, kui töötlemine põhineb õigustatud huvil Teil on õigus mitte nõustuda isikuandmete töötlemisega, kui isikuandmeid töödeldakse meie õigustatud huvidele tuginedes. Programmi pakkumisi ja infot esitame ainult Teie valitud viisil: e-postiga või SMS-teadetega.

Ettevõttel puudub võimalus kontrollida Teie esitatud andmete õigsust ja tegelikkusele vastavust. Austame teie eraelu privaatsust – Teie isikuandmete turvalisus on meile oluline. On oluline märkida, et Teie ankeetandmed kustutakse ilma Teie eraldi palveta ja muud andmed kustutakse või depersonaliseeritakse usaldusväärselt, kui katkestate osalemise lojaalsusprogrammis AITÄH või kui liikmelisus lõpeb tingimustes sätestatud juhtudel. Keeldumine programmi pakkumiste ja info saamisest ei takista Teid osalemast lojaalsusprogrammis AITÄH ja kasutamast selle muid eeliseid. Teavitame Teid sellest enne esimese kuu lõppemist koos tähtaja pikendamise põhjustega. Kui Teid ei rahulda meie lahendus probleemile või kui leiate, et me ei teosta vajalikke toiminguid Teie soovi järgi, on Teil õigus esitada kaebus järelevalveinstantsile, mis on Eesti Vabariigis riiklik andmekaitse inspektsioon. Siiski peame märkima, et andmete töötlemise piiramise tõttu ja sellise piiramise perioodil võib meil puududa võimalus tagada Teile kõiki lojaalsusprogrammiga AITÄH pakutavaid mugavusi ja eeliseid. Kui soovite kasutada siin lõigus mainitud õigust, palume esitada kirjalik taotlus meie andmekaitsespetsialistile. Täpsemat infot meie partnerite kohta leiate aadressilt http://www.maxima.ee/aitah. Suurima osa sellest infost esitame siinses poliitikas. Registreerimine, kontrollimine, haldamine ja suhtlemine Registreerumine lojaalsusprogrammi AITÄH Kui registreerute programmis osalejaks ja nõustute tingimustega, peate esitama meile allpool toodud ankeediandmed. See lubab meil võtta vastu tähtsaid äriotsuseid, nagu klientide vajadusi rahuldava sortimendi kujundamine, hinnakujundus, kaupade paigutamine, kaupluste arendamine meie klientide elukohta arvestades jm. Igal juhtumil edastame andmetöötlejale ainult konkreetse ülesande täitmiseks või konkreetse teenuse osutamiseks vajalikus mahus andmeid. peatükis toodud kontaktidel. Esitatud  taotluse keerukuse ja mahukuse korral, on meil õigus pikendada ühekuulist perioodi veel kuni kahe kuu võrra. Ankeediandmed esitate meile otse registreerimisankeetide ja ostuandmete täitmisega. See info on tähtis, seega loodame, et loete seda tähelepanelikult. Krediidi hoiu ühing; kinnisvara laenud. Õigus esitada kaebus Kui arvate, et rikume Teie andmeid töödeldes andmekaitse õigusaktide nõudeid, palume kõigepealt pöörduda meie poole. Õigus andmete ülekandmisele Andmeid, mida töötleme Teie nõusolekul automatiseeritult, on Teil õigus üle kanda teisele andmetöötlejale. Võtame Teiega ühendust, kui unustasite maha oma ostud või rahakoti või kui ilmneb probleeme tehingutega. Näiteks võite igal ajal tagasi võtta nõusoleku programmi pakkumiste ja info saamiseks. On väga tähtis, et esitatud ankeetandmed oleksid täpsed ja õiged. Infot Teie konkreetsete õiguste ja nende elluviimise kohta esitame siinses poliitikas allpool; palume info tähelepanelikult läbi lugeda.

Kodused pizzaahjud - Köögiseadmed - Pizzaseadmed - Bestmark

. Kui soovite kasutada õigust andmete ülekandmisele, palume esitada kirjalik taotlus meie andmekaitsespetsialistile. Ettevõtte väljastatav AITÄH-kaart ei ole nimeline, mistõttu ei tuvasta ettevõte AITÄH-kaardi väljastamisel ega selle vahetamisel või haldamisel Teie isikut ega kontrolli seda. Statistika, turu ja klientide käitumise uuringud Lojaalsusprogramm AITÄH on välja töötatud selleks, et pakkuda eeliseid ning luua lisandväärtust nii Teile kui ka meie ettevõttele. Tuvasta end läbi interneti smsraha; kiirlaenud postkontorist. Igal juhul võime Teie nõusolekut ja selle tõendamist säilitada ka pikemat aega, kui seda on vaja selleks, et saaksime ennast kaitsta meie vastu esitatud nõudmiste, pretensioonide või hagide eest. Kui võtate tagasi oma nõusoleku osaleda lojaalsusprogrammis AITÄH, ei osale Te enam lojaalsusprogrammis AITÄH. Kui Te ei nõustu , poliitika või teatud tingimustega, ei saa me kahjuks pakkuda Teile võimalust osaleda lojaalsusprogrammis AITÄH, kuna Teie nõusolekuta ei ole võimalik tagada programmi toimimist ega pakkuda Teile programmi eeliseid. Selliseid andmeid saab Teie käest ja esitab meile vastav lojaalsusprogrammi AITÄH partner. Keeldume rahuldamast Teie taotlust õigusaktides toodud asjaoludele tugineva põhjendatud vastusega. Kui esitate valesid andmeid või ei uuenda muutunud andmeid, võib meil tekkida raskusi Teile kõigi programmi mugavalt kasutamise eeliste tagamisel. Juhime Teie tähelepanu sellele, et nii poliitikat kui ka tingimusi võidakse muuta, täiendada ja uuendada.Isikuandmed on ükskõik milline info, mida on võimalik kasutada isiku tuvastamiseks, samuti on see ükskõik milline info juba tuvastatud isiku kohta. Täpsema info meie partnerite kohta leiate aadressilt http://www.maxima.ee/aitah. Taotluste menetlemise kord Püüdes kaitsta kõikide meie klientide andmeid õigusvastase avalikustamise eest, peame veenduma, et AITÄH-kaart oli väljastatud Teile, kui oleme saanud Teie taotluse palvega esitada andmeid või viia ellu teisi Teie õigusi. Info edastamisel interneti või mobiilside kaudu ei ole turvalisus kunagi täielikult tagatud – ükskõik millise info edastamine nimetatud viisidel toimub Teie enda vastutusel.

Suur foobialoend. Tuvasta enda foobia! - Publik

. peatükis toodud kontaktidel ja paluda andmete parandamist või täpsustamist. Kõik meie kogutavad ja töödeldavad andmed on seotud ainult AITÄH-kaardi unikaalse numbriga ega võimalda Teid tuvastada. Võime rühmitada ja analüüsida klientide ostuharjumusi. Kui soovite kasutada seda õigust, palume esitada kirjalik taotlus meie andmekaitsespetsialistile. Oleme valinud oma koostööpartnerid hoolikalt: nõuame, et nad kasutaksid sobivaid vahendeid, mis kaitsevad Teie konfidentsiaalsust ja tagaks Teie isikliku info turvalisuse.

Mõne minutiga panga kliendiks | Coop Pank

. Õigus parandada isikuandmeid Kui Teie registreerimisankeedil esitatud andmed on muutunud või arvate, et meie töödeldav info Teie kohta on ebatäpne või vale, on Teil õigus nõuda selle info muutmist, täpsustamist või parandamist. Ettevõttel puudub võimalus kontrollida Teie esitatud andmete õigsust ja vastavust tegelikkusele. Kui Te ei nõustu oma andmete töötlemisega siinses lõigus kirjeldatud eesmärgil, austame ja hindame Teie otsust. Võime Teie ostuandmeid kasutada ka Teie huvides oma tegevusvigade parandamiseks. Peame järjekindlalt kinni andmete minimeerimise põhimõttest ega kogu andmeid, mille järgi oleks võimalik tuvastada Teie isik. Lisaks peavad nad tagama Teie andmete turvalisuse vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja meiega sõlmitud kirjalikele lepingutele. Õigus tutvuda töödeldavate isikuandmetega Teil on õigus kinnitusele, et töötleme Teie isikuandmeid. E-posti aadressi ja telefoninumbri märkimisel saate ise otsustada: ankeedis tuleb märkida kas e-posti aadress või telefoninumber. Siinsest poliitikast leiate kogu info selle kohta, milliseid andmeid me kogume ja töötleme, milleks me neid kasutame, kui kaua me neid säilitame jne.. Sellised isikud võivad olla andmebaaside tarkvara tarnijad, andmebaaside haldusteenuste osutajad, andmekeskuste, hoidmise ja pilveteenuste osutajad, otsese turukujunduse teenuste osutajad, turu-uuringute või ärianalüütika teenuste osutajad jmt. Kui nõusolek lakkab kehtimast, võetakse tagasi või tühistatakse, hävitame Teie nõusolekul töödeldavad andmed ning depersonaliseerime need usaldusväärselt ja jäädavalt

Comentarios