Taotleja peab olema vähemalt 18-aastane (mõne laenufirma korral on miinimumvanus kõrgem) Eesti kodanik või alalise elamisloaga isik

. Ehkki tänasel päeval jääb töötleva tööstuse sektori siseselt küll näiteks rõiva- või tekstiilivaldkondade keskmine palk sellest allapoole, ei eristata meetmega palganõude kehtestamisel töötleva tööstuse alamsektoreid. Väga kiire - Tartu laenud. Antav toetus on investeeringuteks ette nähtud regionaalabi. „Tuleb arvestada, et laenuandja võib täiendavalt nõuda, väljamaksele eelnevalt, isiku tuvastamist. Kui taotleja on varem saanud toetust, mis on kuulunud tagasimaksmisele, peavad tagasimaksed, mille maksmise tähtpäev on saabunud, olema nõutud summas tehtud. Meetmega püütakse stimuleerida eeskätt kvalifitseeritud tööjõule atraktiivse palgatasemega töökohtade loomist piirkonnas. Projekti abikõlblikkuse periood algab taotluse rakendusüksusele esitamise kuupäevast või taotluses märgitud ja taotluse rahuldamise otsuses sätestatud kuni kuus kuud hilisemast kuupäevast ning lõpeb taotluse rahuldamise otsuses sätestatud kuupäeval.

Ida-Virumaa tööstusinvesteeringute toetamine | Riigi.

.

ARK/ Maanteeamet - Velt Motocenter

. Krediidid Tallinnas; kiirlaen ilma tuvastamiseta. Investeeringu asukohaks peab olema Ida-Virumaa Toetatakse tööstusettevõtete investeeringuid põhivarasse, mille tulemusena luuakse Ida-Viru maakonda täiendavaid töökohti ning kasvab lisandväärtus töötaja kohta. * Loodava töökoha palgataseme arvestamisel võetakse aluseks taotluse esitamise hetkel teadaolevad kõige värskemad aastapõhised Statistikaameti poolt avaldatud andmed. Taotleja peab olema vähemalt 18-aastane (mõne laenufirma korral on miinimumvanus kõrgem) Eesti kodanik või alalise elamisloaga isik. Luutar laenud jõhvi; erinevad laenu liigid. Toetust ei anta väheolulist mõju omavatele jooksvatele investeeringutele, mille eesmärk on näiteks tootmisüksuse hoone sanitaarremont või seadmete kaasajastamine.

Kutse andmise eeltingimused -

. Seega, kui vähimgi viivitus tagasimaksega tekib, tuleks sellest laenuandjale teada anda. Seega on oluline lugeda hoolikalt läbi, enne lepingu allkirjastamist, nii leping kui laenuandja üldtingimused,“ toonitab Noormets. Käibemaks ei ole abikõlblik kulu. Loodavaid töökohti tuleb säilitada vähemalt viis aastat pärast projekti lõppu.

Sel juhul sõltub laenusumma väljamakse juba sellest, millal laenu võtja teeb vajaliku tuvastustoimingu,“ lausub Noormets. NB! Soovitame tutvuda riigiabi tingimustega. Maksuvõla ajatamise korral peavad maksud olema tasutud ajakava kohaselt. „Üldjuhul on tagatis teemaks laenudel alates paarikümnest tuhandest eurost. Vara, näiteks auto, paadi või ka kinnisvara ostmisel, on tavaks, et laenu tagatiseks jääb laenuga soetatav vara. Taotleja või tema üle valitsevat mõju omava isiku suhtes ei tohi olla algatatud likvideerimis-, sundlõpetamis- või pankrotimenetlust ega tehtud pankrotiotsust ning taotleja omakapital peab vastama äriseadustikus kehtestatud nõuetele

Comentarios