See on vajalik pettuste vältimiseks ning tagab turvalisuse

Lisateavet teie õiguse kohta tagada teie meie poolt säilitatavate isikuandmete täpsus vt allpool lõigus „Teave ja ligipääs“. See hõlmab riike, millel ei ole Euroopa Komisjoni hinnangul isikuandmete kaitse piisaval tasemel. Samuti, kui Litsentsilepingus ei ole öeldud teisiti, on Tarkvara lubatud kasutada ainult selleks eesmärgiks, milleks Tarkvara kättesaadavaks tehtud on. Rahapesu tõkestamisega seonduvaid andmeid säilitatakse vähemalt viis aastat alates laenulepingu lõppemisest. Veendumaks, et meie huvid on tasakaalus Teie huvidega, teeme iga töötlemistoimingu kohta, milles me andmeid meie õigustatud huvides töötleme, tasakaalutesti. Kolmandate isikute teenused ja rakendused Mõnedel allalaaditavatel, eelinstallitud või tellitavatel kolmandate isikute rakendustel on eraldi tingimused ja privaatsusreeglid, mis kohalduvad olenemata meie privaatsusreeglitest. Seadusest tulenevate nõuete tõttu peame jälgima oma süsteemi toimimist, sh meie müüdud sõidukeid. Ainult juhul, kui olete selleks nõusoleku andnud, võime konkreetsest kasutatavast rakendusest olenevalt koguda ka teie seadmesse talletatud teavet, sh kontaktandmeid, asukohateavet ja muud digitaalsisu. Teie andmeid võivad vastutava või volitatud töötlejana töödelda teised International Personal Finance plc. Samuti võib Astri töödelda õigustatud huvist tulenevalt tarbijakäitumise andmeid. Laenud 18 aastasele; noore pere laenud. Paremate pakkumiste tegemise eesmärgil saab kasutaja kontole täiendava infona lisada oma soo, eelistatud ostukohad, lemmiktooted, isikukoodi jne. Peale selle on teil õigus keelata oma isikuandmete töötlemine ja saada oma isikuandmed, mille olete meile esitanud, struktureeritud, tavapäraselt kasutatavas ja arvutiga loetavas vormis ning lasta need edastada teisele vastutavale töötlejale. Lisateavet vt allpool lõigust „Nõusolek“. valdame teatavad andmed nende hulgast selleks, et kontrollida Teid teatavatest andmebaasidest, ja kasutame kogutud andmeid Teie isikusamasuse kontrollimiseks. Kontserni Info-Auto ettevõte, kes on teie isikuandmete vastutav töötleja, avaldab teie isikuandmeid kolmandale isikule üldreeglina ainult teie nõusolekul. Teatavate sõiduki poolt registreeritavate andmete kohta on teavet esitatud ka kasutusjuhendis. Kui te nõusolekut ei anna, ei saa teenust võib-olla terviklikult või osaliselt kasutada. Sellisel juhul täidame Teie nõudmise mõistliku aja jooksul, mis on vajalik Teie nõudmise käitlemiseks. Ajakohastatud versioon avaldatakse meie veebisaidil. Tagame, et on olemas tingimused Teie õiguste teostamiseks ja tulemuslike õiguskaitsevahendite rakendamiseks. Võite kasutada teatud tüüpi teadete saamisest loobumiseks või oma varem valitud eelistuste muutmiseks ka oma kontot kontserni Info-Auto kliendiportaalis või muus sarnases kohalikul turul pakutavas teenuses. Selliseid andmeid töödeldakse alati rangelt sellise juriidilise kohustuse täitmise eesmärgil.

BookingSuite'i privaatsust puudutavate reeglite raamteatis.

. Proportsionaalsus Info-Auto töötleb kliendi isikuandmeid ainult siis, kui see on adekvaatne, asjakohane ja vajalik selle eesmärgi jaoks, mille jaoks andmeid on kogutud. Omalaen ou; soodne kiirlaenu pakkumine. Teil on igal ajal õigus saada teavet oma andmete kasutamise eesmärkide, liikide ja allika, saajate ja säilitusaegade ning oma õiguste kohta. Näiteks on Astril õigustatud huvi säilitada kasutaja andmed lepingust tulenevate nõuete aegumistähtaja jooksul oma õiguste kaitsmise eesmärgil. Kahtluse korral märgime siinkohal, et kohaldatavate õigusaktide kohaselt võib olla nõutav käsitada tundlike isikuandmetena ka muud liiki andmeid. Ettevõtte Info-Auto iga riigi müügiettevõtted vastutavad turunduse, müügi ja kliendisuhete eest ning oma turule omaste teenuste pakkumise eest. Otseturunduspakkumiste tegemiseks nõusoleku andmine on vabatahtlik ja kasutajal on õigus nõusolek igal hetkel oma konto kaudu tagasi võtta.

Reegleid uuendatakse pidevalt, et kajastada ettevõtte Info-Auto meetmeid seoses teie isikuandmetega. Teavet selle kohta, kuidas turundusteadetest loobuda, esitatakse ka turunduspakkumistes endis. Kohustused tulenevad peamiselt Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusest, isikuandmete kaitse seadusest, võlaõigusseadusest ja teistest kohalduvatest õigusaktidest. Kui ühendame teie isikuandmetega anonüümseid või mitteisiklikke andmeid, loetakse neid isikuandmeteks, kuni need on omavahel seotud. Info-Auto ütleb lahti selle Veebilehe ja selle Veebilehe kaudu avatud Veebilehtede mis tahes garantiidest ja teabe esitusviisidest. Edastame Teie andmeid meie kontserni organisatsiooni piires, nt haldustoiminguteks, kooskõlas andmete edastamise õiguslike nõuetega. Kui laadite alla meie rakenduse või registreerute selle kasutajaks, peate võib-olla edastama meile selliseid isikuandmeid nagu teie nimi, e-posti aadress, telefoninumber ja muu registreerimisteave. Kogume Teie seadme kohta andmeid, et tagada meie võrgu turvalisus ja jälgida liiklust meie veebisaidil. Töötleme Teie andmeid õigustatud huvides. Kui soovite konkreetse e-postiga saadetava uudiskirja või muude sarnaste teadete saamisest loobuda, järgige selles teates esitatud juhiseid. Samuti soovitame pärast kolmanda isiku rakenduse allalaadimist vaadata selle privaatsuse valikuid ja juhtelemente. Teie õigused Enne kui saate oma õigusi teostada, peame tuvastama Teie isiku, et kaitsta Teie andmeid võimalike pettuste eest. Teil on õigus oma andmeid, mille Te olete meile esitanud laenutaotluses ja mida automaatsete vahenditega töödeldakse,. Hindame väga teie usaldust, mida näitate meile isiklike andmete edastamisega ning peame teie privaatsust oluliseks osaks teenustest, mida pakume. Andmete rahvusvaheline edastamine Info-Auto võib edastada teie isikuandmeid andmesaajatele, kes asuvad väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda ja kellele võivad kehtida teistsugused andmekaitseseadused. Me ajakohastame Teie andmeid, paludes Teil need aeg-ajalt, samuti seadusega nõutavatel juhtudel üle vaadata. Enne laenulepingu sõlmimist peate täitma laenutaotluse vormi.. Töötleme Teie andmeid pettuste avastamise süsteemides, et hoida ära finantspettusi. Sellised teised Veebilehed on esitatud ainult mugavuse huvides ja ei tähenda, et Info-Auto nende sisu oma nimel kinnitaks või nende Veebilehtede sisu ja selle kasutuse eest vastutuse võtab. Meil on auditeerimise, maksuaruandluse ja raamatupidamise kohustus. Juhul, kui Astri leiab, et töötlemine on õigustatud, rakendab ta piisavaid meetmeid, et tagada kasutaja õiguste kaitse sealhulgas töötlemise õigluse, erapooletuse ja täpsuse osas. Teil on õigus meiega igal ajal ühendust võtta, kui leiate, et me oleme rikkunud Teie andmekaitseõigusest tulenevaid õigusi. Teie kontaktandmeid kasutades saadame Teile ka teavet ja laenulepingu dokumendid kas otse või telekommunikatsiooni- ja postiteenuste osutajate kaudu. Teie isikuandmete kaitsmiseks klientidele suurema väärtuse ja ohutuma sõidukogemuse pakkumisel järgime viit järgmist üldpõhimõtet. Saate oma andmeid parandada või täiendada, võttes meiega ühendust ja esitades meile õiged või lisaandmed. Teil on õigus saada kohest teavet andmete kohta, mida on kasutatud Teie krediidivõimelisuse hindamiseks, ja esitada krediidiotsuse kohta vastuväiteid. Enne laenulepingu sõlmimist töötleme Teie kontaktandmeid, andmaks Teile teavet meie finantstoote kohta, et saaksite teha teavitatud otsuse. Selle asemel tagame, et saaksite anda oma nõusoleku selgelt ja arusaadavalt. Tundlike isikuandmete kogumisel ja töötlemisel vajaduse korral oleme eriti ettevaatlikud ja rakendame lisameetmeid, nagu kohaldatavate õigusaktidega nõutav. Võime esitada teile teavet uute toodete, teenuste, ürituste või muude sarnaste turundustegevuste kohta. Nende kohustuste täitmiseks avaldame Teie teatavaid andmeid meie finantsnõustajatele, audiitoritele ja teistele teenuseosutajatele, tingimusel et nad alati tagavad Teie andmete konfidentsiaalsuse. Meie lepinguliste volitatud töötlejate kohta, kes Teie andmeid saavad, saate igal ajal teavet veebisaidilt Teil on õigus pääseda juurde oma andmetele, sealhulgas õigus saada koopia oma andmetest, mida me töötleme. Võite oma nõusoleku igal ajal tasuta tagasi võtta meie iseteeninduses või klienditeeninduse kaudu. Saate oma vabatahtliku nõusoleku alati tühistada, näiteks lõpetades teatava teenuse või võttes ühendust ettevõttega Info-Auto aadressil, mis on märgitud allpool lõigus „Teave ja ligipääs“. Teie õigust privaatsusele kaitstakse alati piisavate kaitsemeetmetega. Säilitamine Säilitame teie isikuandmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik käesolevates reeglites märgitud või teile muul viisil teatatud eesmärkidel. Valikuvabadus Teie isikuandmed kuuluvad teile. Kui laps on edastanud meile isiklikke andmeid, võib tema vanem või eestkostja meiega ühendust võtta ja kustutame selle teabe meie kirjetest. Olemasoleva laenulepingu, nt laenulimiidi muutmiseks kogume ja kasutame Teie andmeid, et hinnata Teie usaldusväärsust. Teie riigis asuv müügiettevõte on nendel eesmärkidel toimuvate isikuandmete töötlemise korral vastutav töötleja. Teie taotlused vaadatakse läbi kiiresti ja nõuetekohaselt. Ehkki pakkumine koostatakse automaatselt, vaatab laenuotsuse alati läbi meie töötaja, kes on volitatud ja pädev otsust muutma.

Privaatsusteade - Credit24 Eesti

. Meie eesmärk on valida selliseid töötlemisteenuseid, mille puhul teie isikuandmete puutumatus kolmandate isikute poolt on kõige paremini kaitstud. Kui olete selleks nõusoleku andnud, kuid soovite lõpetada kolmandatelt isikutelt turundusmaterjali saamise, võtke ühendust otse selle kolmanda isikuga. Info-Auto ei vastuta isikuandmete kasutamise eest kolmandate isikute rakendustes või teenustes. Kui me säilitame andmeid muul konkreetsel eesmärgil, on säilitamisaeg kirjas lõigus, mis käsitleb meiepoolset andmete kasutamist, vastava eesmärgi juures. Info-Auto nõuab lepingutes oma müügiesinduste ja remonditöökodadega andmekaitsenõuete täitmist. Te võite meilt ka taotleda oma andmete üleandmist teisele vastutavale töötlejale, kuid seda saame teha üksnes juhul, kui edastamine on tehniliselt võimalik. Kui Te ei soovi saada meie otseturunduspakkumisi, võite igal ajal esitada meie klienditeenindusele nõudmise lõpetada Teie kontaktandmete kasutamine otseturunduseks. Sel juhul tagab Info-Auto õiguslikud alused nende edastamiseks kooskõlas kohaldatavate andmekaitsealaste õigusaktidega. Teie taotlus täidetakse ühe kuu jooksul. Üksikasjalikku teavet kogutava teabe liikide kohta leiate infoteatest ja/või vastava rakenduse spetsiaalsest teatest. Kui me töötleme Teie andmeid Teie nõusolekul, võime kokku leppida ka teistsuguses säilitamisajas.

Maksekaartide teenindamise lepingu tingimused · LHV

. Seda võidakse teha e-posti, SMSi või telefoni teel. Võime saada neid andmeid ka oma volitatud müügiesindustelt ja remonditöökodadelt ja muudelt kolmandatelt isikutelt. Veebisaidid ja küpsised Kontserni Info-Auto veebisaite külastades ei pea te üldiselt avaldama oma isikut ega enda kohta teavet esitama. Kui olete oma nõusoleku tühistanud, võime siiski säilitada teatavaid isikuandmeid vajaliku perioodi jooksul, et täita oma seaduslikke kohustusi ja kaitsta end õiguslikes vaidlustes. Palun arvestage ka, et teatud tooted või teenused võivad olla saadaval ainult lisatasu eest ning et osa lehel toodud teabest ei pruugi olla täpne, kuna toodete muudatused on toimunud pärast Veebilehe viimast uuendamist. Püüame mitte ise eeldada teie eelistusi privaatsuse suhtes ning kavandada oma teenused selliselt, et saaksite valida, kas soovite meile oma isikuandmeid esitada. Juhime tähelepanu asjaolule, et võime andmete töötlemist jätkata, kui leiame, et meie õigustatud huvid on tasakaalus Teie õiguste ja vabadustega. Esitame Teile need andmed masinloetava Exceli failina, et saaksite selle säilitada või avaldada teistele teenuseosutajatele.

Privaatsuspoliitika -

. Kui olete oma kohustusi rikkunud, võime säilitada andmeid Teie täitmata kohustuste kohta kuni kümme aastat alates rikkumisest. Iga ettevõtte Info-Auto veebisait, mis on klientidele avatud, sisaldab teavet meie poolt kasutatavate küpsiste kohta. Kui teil on küsimusi selle kohta, kuidas teie müügiesindus või remonditöökoda teie isikuandmeid kasutab, pöörduge otse müügiesinduse või remonditöökoja poole. Andmete kvaliteet Teie isikuandmete töötlemisel püüame tagada, et need on õiged ja ajakohased. Kooskõlas seadustega Ettevõtte Info-Auto põhimõte on täita kehtivaid privaatsuse ja andmekaitse alaseid seadusi ja muid õigusnorme igas riigis, kus tegutseme. Meie teenused ei ole mõeldud kasutamiseks lastele. Meie eesmärk on muuta teie isikuandmed anonüümseks, kui sama funktsiooni või teenust on võimalik saavutada ka anonüümseks muudetud andmetega. Kui litsentsilepingud ei ole öeldud teisiti, on Tarkvara allalaadimiseks kättesaadavaks tehtud ainult lõppkasutajatele. Püüame valed või mittetäielikud isikuandmed kustutada või parandada. Kui Teie andmete täpsus on vaidlustatud, saate nõuda oma andmete töötlemise piiramist seni, kuni me nende täpsust kontrollime. Info-Auto esitab teile soovi korral lisateavet teie isikuandmete meiepoolse töötlemise ja kaitsmise kohta. Kogume Teie finantsandmeid ka muudest allikatest. Info-Auto on võtnud sobivaid tehnilisi ja organisatoorseid meetmeid teie isikuandmete kaitsmiseks juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, juhusliku kaotamise või muutmise, loata avaldamise või ligipääsu ning muude ebaseaduslike töötlemisviiside eest. Vajaduse korral kohandame oma isikuandmete töötlemise korda, mida neis reeglites on kirjeldatud, et tagada vastavus õigusaktidega. Kolmandate isikute taotlused Võite saada ligipääsu sõidukiga seotud rakendustele ja muudele teenustele, mida pakub kolmas isik ja milleks võib olla näiteks vaja edastada sellele kolmandale isikule asukohaandmeid ja muid sõidukis registreeritud andmeid. Teil on õigus esitada vastuväide otsusele, mis põhineb Teie andmete töötlemisel üksnes automaatsel meetodil, sealhulgas profileerimisel. Mõningates riikides on kehtestatud ka kord veebis küpsiste vastuvõtmiseks või neist keeldumiseks. Seega, kui Te ei esita laenutaotluses nõutavaid andmeid, ei saa me Teile laenupakkumist teha. See tähendab, et töötlemine lõpetatakse alates nõusoleku tagasivõtmisest. Veebilehel toodud teavet võidakse muuta igal ajal sellest varem teatamata. Kui meie tarnijad töötlevad Teie andmeid riikides, mis ei taga Teie õiguste piisavat kaitset, hindame hoolikalt kõiki asjaolusid ja veendume, et on kehtestatud asjakohased kaitsemeetmed selleks, et Teie õigusi ühelgi viisil ei kahjustataks. Meie jaoks on teie isikuandmete kaitsmine ülitähtis, sest ettevõtte Info-Auto üheks põhiväärtuseks on kaitsta seda, mis on teie jaoks tähtis. Kui Teie vastuväide rahuldatakse, võib see takistada meil Teie andmeid teataval eesmärgil töödelda ja teenust osutada. Andmetöötluse põhimõtted Teie isiklike andmete töötlemine moodustab olulise osa meie poolt teile pakutavatest toodetest ja teenustest. Töötleme Teie andmeid ELis ja ka teistes riikides. Astri töötleb isikuandmeid õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks. Iga töötlemiseks antud nõusolek on vabatahtlik ja seda on võimalik igal hetkel tagasi võtta. Teie sõiduk kogub ka automaatselt sõiduki ja selle ümbruse kohta andmeid, mis on eelkõige tehnilised ega ole teie isikuga otseselt seotud. Kuna Exceli fail sisaldab Teie andmeid, palume Teil andmeid oma seadmes turvaliselt säilitada. See tähendab, et me salvestame Teie andmed, kuid ei kasuta neid ühelgi muul otstarbel, välja arvatud õigusaktidega lubatud ulatuses. Teave sellel Veebilehel võib sisaldada viiteid Info-Auto toodetele ja teenustele, mida ei ole teie riigis turule toodud või kättesaadaval. See on vajalik pettuste vältimiseks ning tagab turvalisuse. Seega on importija neil juhtudel vastutav töötleja. Astri töötleb sel juhul kasutaja nõusolekul isikuandmeid pakkumiste tegemiseks, sealhulgas personaalsete pakkumiste tegemiseks. Näiteks töötleb Astri õigusaktidest tulenevate kohustustega seoses kasutaja ostude andmeid, muu hulgas on see vajalik raamatupidamisekohustuse täitmiseks. Teil on õigus andmete töötlemist piirata. Pakkumises määratakse kindlaks meie laenulepingu tingimused ning see on vajalik meiepoolseks riskianalüüsiks ja -haldamiseks. Kui oleme sõlminud laenulepingu, kasutame Teie andmeid maksete tegemiseks, milleks me võime esitada Teie andmeid Teie pangale / makseasutustele, et teha Teie nimel makseid. Teile edastatakse teave õigusliku aluse ja rakendatud turvameetmete kohta ning samuti selle kohta, kuidas saate endale turvameetmete kirjelduse koopia. Kui Litsentsilepingus ei ole öeldud teisiti, ütleb Info-Auto seoses Tarkvaraga lahti mis tahes garantiidest, sealhulgas kõik kaudsed garantiid ja turustamiskõlbulikkuse tingimused, sobivus teatavaks otstarbeks, pealkiri ja õiguste mitte rikkumine. Kui me ei ole teilt saanud nõusolekut andmete töötlemiseks, säilitatakse isikuandmeid ainult seadusega lubatud ulatuses. Teie nõusolek on vabatahtlik ja seda küsitakse asjakohaste andmetöötlustoimingute tegemiseks järgmistel eesmärkidel: meie turunduspakkumiste saamine; teiste ettevõtete turunduspakkumiste saamine meilt. Huvide tasakaal Kui teie isikuandmete töötlemine on vajalik õigustatud huvi tõttu ning see huvi kaalub üles teie privaatsuse kaitsmise vajaduse, võime juhul, kui see on seadusega lubatud, töödelda teatud isikuandmeid teie nõusolekut küsimata. Meie lepinguliselt volitatud töötlejate loeteluga võite alati tutvuda meie veebisaidil või küsida teavet avaldamise kohta, võttes ühendust meie klienditeenindusega. Rahapesu tõkestamiseks kogume andmeid Teie ja Teie isikut tõendava dokumendi kohta füüsiliselt või tehniliste vahendite abil ning rahvastikuregistrist. Riigi müügiettevõtteta turgudel on importijal tavaliselt samad ülesanded kui riigi müügiettevõttel. Teatud juhul võime teie isikuandmeid töödelda ka ilma teie nõusolekuta, kui seda nõuab kohalduv seadus

Comentarios