Palk ja laen; klienditeenindus Monetti.ee

Ma tahan endale lihtsalt selgeks teha puust ja punaselt palgaga seotud kanded. Tulemus on õige nii või teisiti. – Konto vasak pool, millesse tehtud kirjendite summa võrra aktivakontode saldo suureneb ja passivakontode saldo väheneb.Debitoorne võlgnevus – Summad, mis tõenäoliselt laekuvad ettevõttele klientidelt neile müüdud toodangu või teenuse eest.

Oled ettevõtja? Unusta kodulaen - Äripäev

. Maksuvaba miinimum – Summa, mille ulatuses eraisiku tulu ei maksustata tulumaksuga.Mittekapitaliseeritavad kulud – Kulud, mis ei peegeldu bilansis vaid kantakse kohe kasumiaruandesse. Käekirja küsimus, aga topeltkirjel samal kuupäeval puudub mõte. Sms laen ilma palgatõendita; interneti laenud. – Kavandatud tegevuse ja oodatavate tulemuste rahaline väljend. – Hind, mille puhul nõudlus ja pakkumine turul on võrdsed. Ma loodan, et Teist on väga palju abi, muidu ma poleks siia foorumisse abi küsima tulnud. Eks kunagi teised, kes ka ei tea õigeid palgakandeid, saavad ka siit alateemast vastuse. – Oht, mille ilmnemisel ettevõtja kaotab oma ettevõtte väärtust.Revalveerimiskasum – Laos hoitavate varade maksumuse suurenemine nende turuhinna tõusu tagajärjel, mida tehakse kindlaks ümberhindamisel. Arvutamise lähteandmeteks on tootmis- või soetamiskulud, maksud, palgad jm. Kuidas pakkuda laenu; intressita laenu andmine. Palk ja laen; klienditeenindus Monetti.ee. hindade muutumise tagajärjel. Sellest peetakse kinni üksikisiku tulumaks, töötuskindlustus- ning kogumispensioni makse. Omandiõigus läheb ostjale hetkel, millal kõik osamaksud on tasutud. Raamatupidamises arvestatakse tavaliselt saldomeetodil, lahutades kõigi tootmiskulude üldsummast valmistoodangu maksumuse tegelikus omahinnas.Lõppbilanss – Majandusüksuse bilanss majandusaasta või mis tahes muu arvestusperioodi lõpul. Sellepärast ma soovingi teada saada, kas ma näen Maksuametis varem esitatud TSD deklaratsioone, et teada, kui palju ma pean makse maksma. sissekande tegemine konto vasakule poolele, millega konto käive kasvab ja saldo muutub. Ja oleks Sa kordki e-maksuametis käinud, selliseid küsimusi ei tekiks. – Ettevõtte väärtus teise ettevõtte või isiku jaoks; ettevõtte immateriaalne aktiva, mis seisneb ettevõtte positiivses imagos, tuntud nimes, ärisidemetes, klientuuris jne. – Kahe või enama ettevõtte ühinemine üheks ettevõtteks; ühe korporatsiooni omandamine teise poolt. – Rahaline annetus; riiklik toetus ettevõttele või organisatsioonile kahjude katteks või kindlaks otstarbeks. – Rahasumma või aineline vara, millega korvatakse ehk küvitatakse kellegi poolt kantud kahju või kaotus. – Üldine tegevuskava pikaajaliste eesmärkide saavutamiseks.Strateegiline juhtimine – Strateegia väljatöötamine ja elluviimine.Sulgemiskurss – Väärtpaberite hind börsipäeva lõpul. Aitäh ja loodan, et keegi asjatundlik inimene aitab mind. – Idee, mida saab ära kasutada ärilistel eesmärkidel, kasu saamiseks. Segmenteerimine – Turu jagamine teatud tunnuste järgi väiksemateks osadeks – turusegmentideks. – Palk, mille saab töötaja pärast brutopalgast maksude mahaarvamist reaalselt kätte. – Võlakohustuse tähtpäevaväärtus miinus pangadiskonto.Kassapuudujääk – Summa, mille võrra kassas on raha vähem kui kassaraamatu järgi peaks olema. – Tasu, mida tööandja maksab töötajale tehtud töö eest.Palgavõlgnevus – Tööandja poolt töövõtjale palgapäeval maksmata jäänud palga summa. mul on deklareerimine ja maksude tasumine sassi läinud. – Emitendi ühekordse otsuse alusel väljalastud samaliigiliste väärtpaberite kogum. Intressirisk kasvab perioodi pikenedes. – Õiguslik vorm ettevõtlusega tegelemiseks. – Kulu, mis muutub proportsionaalselt tegevuse mahu muutumisega. – Oht, et laenudeks välja antud või investeeritud kapitali ei saada laenuvõtjalt tagasi. Palgakanded peaks peas olema, ei osanud arvata, et nii mööda saab neid kirja panna üks raamatupidamise ülevõtja. – Aeg, mille kestel saadud kasum katab tehtud kulude summa. Võib kajastada kuluna või kapitaliseerida laenu abil soetatud vara soetusmaksumuses. Raamatupidamise põhimõtted – Rahvusvaheliselt tunnustatud põhimõtted, millest juhindutakse raamatupidamisaruannete koostamisel. Tihtipeale saame lugeda Evi postitustest selliseid "pärle", et lausa imesta. – Väärtus või omand, mida saab kasutada uute toodete ja teenuste valmistamisel.

Vanemahüvitis |

. – Osa äriühingu kasumist, mis makstakse välja selle osanikele/aktsionäridele.Dividendimäär – Aktsia pealt saadava aastadividendi ja aktsia turuhinna jagatis protsentides, mis näitab aktsia jooksvat tulu. – Vara, mida eeldatavasti kasutatakse ühest aastast pikema aja jooksul. Kui lepingut ei täideta, siis käsiraha ei tagastata. – Vara, mis eeldatavasti kasutatakse ära ühe aasta jooksul.

– Üksik- või juriidiline isik, kelle tulud ületavad mingil ajavahemikul tema jooksvaid kulusid ning kes paigutab selle raha mingisse ettevõttesse või väärtpaberitesse. – Majandusüksuse bilanss majandusaasta või mis tahes muu arvestusperioodi lõpul. Lõppbilansikirjed peavad olema täpselt samasugused kui järgneva perioodi algbilansi vastavad kirjed. – Rahasumma või aineline vara, millega korvatakse ehk küvitatakse kellegi poolt kantud kahju või kaotus.Kalkulatsioon – Tehete jada, millega tehakse kindlaks toote omahind, kauba jaehind, veotariifi jm. Juriidilise isiku pankroti korral lõpetatakse juriidiline isik pankrotiseaduses sätestatud korras. – Rahaline sissetulek teenuse või toote müügist.Turu tasakaal – Olukord, kus nõutavate ja pakutavate toodete või teenuste kogused on teatud hinna juures võrdsed. – Kõik välisrahas maksevahendid alates välisriikide paberrahast ja väärtpaberitest ning lõpetades välisvekslitega. kaubavarude ja debitoorsete võlgade hooajalised suurenemised. Olen tänulik, kui Te kannatate ära minu eksimused. Ma neid esimese postituse kandeid ei vaadanudki, lõin pilgu peale vaid summadele, mis tundusid õiged olevat. Puhasteenistus – Isikule jääv tulusumma pärast seda, kui kõik maksud on maha arvatud.Puudujääk – Tegelikult olemas oleva rahasumma või kaubakoguse vahe, mis arvestuste kohaselt peaks olemas olema. Õpetus ausast ettevõtlustegevusest. Kallis "tere", jäta parem see raamatupidamine üle võtmata ja mine kuhugi kellegi kõrvale raamatupidaja assistendiks ja õpi raamatupidamise elemetaarsed algtõed selgeks. – Töötasu, mille ettevõte arvestab töötajale tehtud töö eest. – Märge, mis näitab seda, et saatekulud maksab saatja; saatmiskuludest vaba. – Kulu, mis jääb erinevate tegevusmahtude puhul teatud ajaperioodil muutumatuks. Debiteerimine – Konto deebetipoolele kirjendamine, s.o. – Kauba maksumus hetkel kehtivates hindades. Majandustegevus, mis loobub kohesest tarbimisest tulevikus saadava kasu nimel. esitad TSD nimega Jaanuar, jaanuaris väljamakstud tasude kohta ja maksad ka maksud, teed vastavad kanded. – Eetika valdkond, mis käsitleb äripraktikas ette tulevaid eetilisi ja moraalseid probleeme.

Raamatupidamise sõnastik / sõnaraamat | eRaamatupidaja

. Palk ja laen; klienditeenindus Monetti.ee. Aktivast on näha, kui palju on põhivara, materjale, valmistoodangut, kui palju on saada raha müüdud toodangu eest, sularaha jm.Amortisatsioon – Põhivara majanduslik kulumine ja vananemine tehnilises mõttes. – Rahasumma, mis makstakse müüjale lepingu kinnituseks enne kauba üleandmist ning arvestatakse pärast ostuhinnast maha. – Hoius, hoiule antud rahasumma või muud likviidsed varad. Raamatupidamislik termin, mis kajastab ettevõtte varade suurust. – Tarbekaupadelt võetav maks, mida tasub ostja. – Frantsiisiandja ja frantsiisivõtja vaheline pikaajaline leping, mis lubab frantsiisivõtjal vastava tasu eest kasutada frantsiisisandja oskusteavet ja kogemust. – Õigus teatava aja jooksul lepingus ettenähtud tehingut lõplikult sooritada või sellest loobuda; tuletisväärtpaber, mis annab õiguse alusväärtpaberite ostmiseks või müümiseks määratud tähtajal määratud hinnaga. Kui palga välja maksad, tekib ja arvestad reaalse kohustuse isikult kinnipeetavate summade osas. Unikaalne müügiargument – Ettevõtte poolt esile toodud põhjendus, mille poolest on tema toode või teenus konkurentide pakkumistest erinev ja parem. – Kohustus laenuks võetud rahasumma tulevikus koos intressidega tagasi maksta.Laenukulude maksumus – Näiteks laenuintressid, laenuvõtmisega kaasnevad tasud jne. – Võrdväärne vahetusobjekt. – Konto seis, kui selle deebet- ja kreeditkäive on võrdsed ning saldo on null. Võidakse arvutada kas ainult aktsiate kohta või ka aktsiatega võrdsustatavate väärtpaberite kohta.Jooksevkonto – Pangakonto, millel olevat raha saab alati kasutada. Väärtpabereid võib emiteerida seeriatena või üksikult.

:: Personalitöötajad

. – Äriregistrisse kantud nimi, mille all FIE või äriühing tegutseb. – Laenuvõtjale kuuluv vara, mille väärtus on küllaldane, et tagada tema poolt saadud võla tagasisaamist. – Kohtu väljakuulutatud maksevõimetus. Tulemus sõltub nii lähteandmetest kui ka arvutamise viisist. Laekumata töötasu viivis; laenu tagasimakse graafik. – Konto, milles arvestatakse jooksval arvestusperioodil ostetud kaupade maksumust. – Atesteeritud ja audiitorivande andnud sõltumatu välisrevident, kes kontrollib, kas ettevõtte finantsaruanded peegeldavad õigesti ettevõtte majandustulemusi.Arvelduskonto – Pangakonto arvelduste tegemiseks; sisse- ja väljamaksete sooritamise universaalkonto. Tehtud ettemakseid arvestatakse bilansi aktivas tegelikult väljamakstud summadena. Aasta lõpus on korrektne kajastada võlgnevus töötajate ees brutosummas VÕI netosummas ja kinnipidamata maksud töötaja palgast viitvõlgade all. – Toote või teenuse kogus, mida tarbijad soovivad ja suudavad osta teatud hinna juures kindlal ajahetkel. Jaostulu – Lihtaktsiate omanikele pärast eelisaktsiate dividendide maharvamist jääv puhastulu ühe lihtaktsia kohta. Saadud ettemaksed esinevad majandusüksuse bilansis eri kirjena passiva poolel.Evalvatsioon – Hinnamäärang, mis tahes müüdava objekti kohta; raha kursimäärang. – Detailne ja põhjendatud ettevõtte äriidee, eesmärkide ning kavandatava äritegevuse kirjeldus koos finantsprognoosidega. laenutähtaja lõpuni saadav intress

Comentarios