Maksegraafiku näidis; odav laen foorum

Muus kui eesti keeles avalduse esitamine peab olema eelnevalt kohtutäituriga kokku lepitud. Elatusmiinimum peab olema tagatud igale kodanikule, kuid selleks on mõned eeltingimused. Kindlasti ei tasu unustada kuupäevi. Kui sissenõudja nõusolekut ei anna, jätkatakse täitemenetlust tavapärasel viisil.

Maksegraafiku koostamine -

. Mis ajaks kõik tasutud peab olema ja omalt poolt siis kohustusime teda seni mitte andma kohtusse. Kohtutäituri valik on otseses seoses võlgniku elu- või asukohaga, samuti võlgniku vara asukohaga. Avaldus maksegraafiku koostamiseks tuleb esitada kohtutäiturile, kes edastab avalduse sissenõudjale. Vajadusel võib lisada pöördumise motiive kinnitavad tõendid. Kohtutäiturid tegutsevad Eestis neljas maakohtu piirkonnas- Harjumaal, Pärnumaal,Tartumaal  ja Virumaal. Maksegraafiku näidis; odav laen foorum. Aegumise kuupäeva täpsemaks teadasaamiseks tuleb pöörduda oma kohtutäituri poole.

Kui võlgniku kontole ei laeku sissetulekut või ta pole esitanud eelmainitud avaldust, arestitakse kõik tema kontod täies ulatuses. Laen elva; raha 24. Ei ole mõtet sõlmida maksegraafikut, mida ei suudeta täita. Kuni kohtutäitur ei ole arestimisakti muutnud, ei või tööandja iseseisvalt muuta kinnipeetava summa suurust. Ühinenud Kohtutäiturite tööpiirkond on Harju. Osamakse suurus peab olema reaalne summa mida võlgnik suudab igakuiselt tasuda. Sissetulekuks loetakse töötasu, aga ka päevaraha, millegi kasutada andmisest saadavat tasu, pensioni, kaupa, teenust jne. Nimekiri nendest dokumentidest on kirjas Täitemenetluse seadustikus. Töötaja on sõlminud kohtutäituri juures nõude tasumiseks graafiku ning palunud graafiku makseid pidada kinni töötasust. Väljavõte aitab tõendada, et kontole ei laeku töötasu ega muid sissetulekuid. Raha liikumine kontol ei ole kohtutäiturile kahjuks nähtav, sest see teave kuulub pangasaladuse hulka. Kui töö käib üle mõistuse siis võiks vahetada elukutset. Kas tõesti mõni inimene on nii vaimu vaene. Lepi kokku aeg nõustamiseks ning selgitame täitemenetluse algatamise ja läbiviimise võimalusi. See info tuleks kohtutäiturile kindlasti edastada juba täitmisavalduse esitamisel ning olla menetluse jooksul samuti aktiivne osapool. Kui võlgnikul on mitu töökohta, lubatakse väljamakse töötasu alammäära ulatuses vaid ühes nendest.Teistes töökohtades arestitakse töötasu täies ulatuses. Kui sissenõudja nõustub esitatud tingimustega koostab kohtutäitur maksegraafiku. Kohtutäituri töö ei ole pelgalt seadusega ettenähtud menetlusnormide jälgimine, meie eesmärk on pakkuda menetlusosalistele mitmekülgset lahendust - jäädes erapooletuks, pakkuda nii võlgnikule kui sissenõudjale professionaalselt täitemenetluse teenust. Tegemist on menetlusdokumentidega ja nende kättetoimetamiseks soovib kohtutäitur kindlaks teha adressaadi kontaktandmed. Sissenõudja on üldjuhul lähimas kontaktis võlgnikuga ning omab võlgniku asukoha ja vara suhtes ajakohast infot. Samuti pöördumise sisu ja lõpetuseks allkirja, mille võib anda ka digitaalselt. Aegumistähtaeg algab kohtuotsuse jõustumisest või muu täitedokumendi väljaandmisest. Alammäära ületav töötasu osa tuleb kanda kohtutäituri ametialasele arveldusarvele. Kui teil puudub pidev sissetulek , ei saa kohtutäitur elatusmiinimumi garanteerida. Tsiviilnõuetele kohtutäitur aegumist ei kohalda ning seda tuleb võlgnikul täiendavalt taotleda kohtu kaudu. Kohtutäituriga tuleb ühenduda iga kord, kui võlgnik asub tööle uues kohas või kontole hakkab laekuma muu sissetulek, mis arestimisele ei kuulu. Arestimisakt on tööandjale täitmiseks kohustuslik ning kinnipidamised tuleb teostada ja ülekanda vastavalt arestimise aktile ja ülekanda kohtutäituri ametialasele arveldusarvele. Ei ole mõtet sõlmida maksegraafikut mida täita ei suudeta. Kui võlgnik saab miinimumtasu, siis elatise maksjale endale jääb kätte väiksem summa, kui elatise saajale. Täitemenetluses puudub avalduse või taotluse puhul vorminõue. Menetluse efektiivsuse huvides saadab kohtutäitur nii töötasu kui ka pangakonto arestimisaktid välja samaaegselt. Selle järgi tuleks valida ka kohtutäitur. Aegumise kohaldamiseks ei ole kindlat ajavahemikku, sest mõjutavaks teguriks võivad olla karistuse määramise aeg,  raskusaste, vangistuses viibimise või aresti kandmise aeg jne. Olulisim neist on oma sissetuleku ning selle suuruse tõendamine. Aga see graafik ei ole ju lihtsalt numbrite nimekiri, sinna käib ette ka mingi leping või kokkulepe, mille lisaks siis on graafik. Aegumine katkeb ning algab uuesti nõude täitmisele pööramisega.

Viru Laen

. Täiturile tuleb esitada avaldus arvelduskonto kasutamiseks seaduses sätestatud ulatuses. Graafiku peame meie koostama. Viimase viie aasta jooksul oleme oluliselt investeerinud oma büroo unikaalsetesse IT-lahendustesse, mis võimaldavad meil põhjalikumalt, kiiremini ja tõhusamalt täitemenetlust läbi viia. Maksegraafiku sõlmimiseks peab olema sissenõudja nõusolek. Peame oma töös väga oluliseks sissenõudja nõude võimalikult kiiret rahuldamist unustamata võlgniku õiguste kaitset. Konto ja töötasu arestitakse arestimisakti alusel selles näidatud ulatuses ning selle täitmise järel vabastatakse need aresti alt. . Koolis kirjutatakse ka lõpukirjand. Kõik avaldused esitatakse kohtutäiturile eesti keeles. Vabandame võimalike ebameeldivuste pärast! Kohtutäitur arvestab arestimisaktis ülalpeetavatega juhul, kui võlgnik on kohtutäiturit ülalpeetavate olemasolust teavitanud. Erinevatel nõuetel on erinevad aegumistähtajad. Makse suurus peab olema reaalne summa, mida võlgnik suudab igakuiselt tasuda. Osalise tööaja puhul tuleb lähtuda kinnipidamiste tegemisel miinimum tunnitasust, aga mitte miinimum kuutasust. Töötaja töötasu on aga juba varem teise kohtutäituri poolt arestitud. Vastuses tuleb märkida nii oma kontaktandmed kui ka vastus dokumentide kättesaamise viisi kohta

Comentarios