Madala intressiga laen; kui ei anta laenu

Jooksevkurss iga tehingu kohta eraldi noteeritud kurss. Broneerimine Konto käsutuspiirang, millega on piiratud teatud summa kasutamine kontol. Näiteks leping panga ja investori vahel, kus pank laenab investorile raha lühikeseks ajaks väärtpaberite tagatisel. DR arveldusi välisturgudel korraldab rahvusvaheline depoopank, kelle kaudu on DR-dega võimalik arveldada rahvusvaheliste arveldussüsteemide kaudu. Ex-dividend päev Päev, millest alates aktsia ostnud investor ei ole õigustatud saama väljakuulutatud dividende. Garandi tagasivõetamatu kohustus maksta garanteeritud kohustuse mittetäitmisel garantiikirjas näidatud rahasumma garantii saajale. Õiguste kogum, mille piires võib tegutseda esindatava nimel. Laenupädevus isiku või laenukomitee õigus teha otsus laenu väljastamise või mitteväljastamise kohta. Futuuri omadusteks on väiksem paindlikkus näiteks lõpp-päeva valimisel ja kogustes, kuid suurem likviidsus. Arveldus­krediit Võimaldab kontol kindlaks määratud limiidi ulatuses miinusesse minna. Vaba rahavoogu saab kasutada dividendide maksmiseks, aktsiate tagasiostmiseks ja võla tagasimaksmiseks. Kvalitatiivne analüüs tegeleb teguritega, mis ei ole täpselt mõõdetavad nagu töötajate moraal või juhtkonna kogemus jms. kahe või enama osapoole vaheline juriidiliselt siduv kokkulepe, milles üks või mitu poolt kohustuvad tegema või mitte tegema teatavaid toiminguid. Võimaldab kaubelda deposiite teisesel turul. Netosissetulek Summa, mis jääb laenukliendile iga kuu pärast maksude tasumist jm seaduse järgsete mahaarvamiste tegemist. Cusip code identifitseerib USAs ja Kanadas emiteeritud väärtpabereid. Krediidi­reiting Formaalne hinnang ettevõtte või riigi krediidiajaloole ja võlgade tagasimaksmisvõimele. Fondi varade väärtus jagatud emiteeritud osakute arvuga.

Madala intressiga laen - intressivaba? Leia soodsa.

. Account operator /kontohaldur Pank või väärtpaberivahendaja, kes vahendab investorile tema väärtpaberikonto kasutamist ning väärtpaberitehinguid. Väärtuspäevaks on kindel päevade arv pärast tehingupäeva Sisemajan­duse kogu­toodang Ühe riigi poolt toodetud kaupade ja teenuste kogus. Volatiil­sus Statistiline hinnang tehingu aluseks oleva finantsvara turuhinna muutumise suurusele. tulu aktsia kohta - Osa ettevõtte kasumist, mis on eraldatud igale emiteeritud aktsiale pärast maksude mahaarvamist, amortisatsioonieraldisi, potentsiaalset kahjumit, makseid eelisaktsiate ja võlakirjaomanikele ja muid kulusid. Konver­teeritav võlakiri Võlakiri, mille investorid saavad vahetada ettevõtte aktsia vastu mingil tuleviku ajahetkel kindlate tingimuste alusel. Dirty price Võlakirja hind koos kogunenud intressidega. Arvutamiseks jagatakse ettevõtte aktsia hind tuluga aktsia kohta. Tekke­põhine arvestus Arvestusmeetod, mille korral tulusid ja kulusid arvestatakse siis kui tulud teenitakse või kulud tekivad, kuigi neid tegelikult ei ole veel kätte saadud või välja makstud. Clean price/​Võlakirja puhashind Hind ilma kogunenud intressideta. Konteeri­mine Märkimine, millisesse kontosse kirjendada. Lühikeseks müüma Kauplemisstrateegia, mis eeldab väärtpaberi hinna langust. Rahvusvaheline makse Makse, mille korral makse saaja ja maksja kontod on erinevates pankades ning pangad asuvad erinevates riikides. Kui investor ostab võlakirja esmasturul, siis võlakirja tootlus võrdub kupongimääraga. Maksu tagasi­nõudmine Enam kinni peetud tulumaksu tagasinõudmine, kui selleks on seadusandlik alus, näiteks topeltmaksustamise vältimise leping. DR-dega kaubeldakse ja neid arveldatakse muudel turgudel kui seda on emitendi koduriigi väärtpaberiturg. Juriidiline isik seaduse alusel loodud õigussubjekt, kes vastab seadustes sätestatud eraõigusliku või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule kehtestatud nõuetele. Käibe­teatis Käivete aruanne. Noteeritud väärtpaberitele omistatakse kauplemissümbol börsi poolt. Swap-tehing/​vahetus­tehing Leping, mis vahetab ühelt väärtpaberilt saadava tulu teiselt väärtpaberilt saadava tulu vastu. Deval­veerimine Riigi valitsuse poolne valuuta väärtuse vähendamine välisvaluutade suhtes. Ameerika tüüpi optsioon Optsioon, mida saab kasutada igal ajahetkel enne selle lõppemispäeva. Esmaslevitamine on väärtpaberite müük esmasinvestorile märkimisega või ilma, välja arvatud olukord, kus kogu väljalase müüakse emissioonikorraldajale või väljalaset korraldavale juriidilisele isikule. Sanktsioon rahaliste kohustuste mitteõigeaegse täitmise eest. Lepingu tingimused Kliendiga sõlmitud lepingule/ tehingukorraldusele lisatavad toote juriidilised tingimused. Corporate actions/​väärtpaberitehinda mõjutavad sündmused Sündmused mis võivad mõjutada väärtpaberi hinda või investorite käes olevate väärtpaberite kogust. Kestus/​duratsioon Meetod teatud osa riski mõõtmiseks võlakirjas või võlakirjafondis. Erinevalt eelnevalt mainitud instrumentidest ei ole kliendil seega kohustust kokkulepitud tehingut teha. In-the-money Termin kirjeldamaks optsiooni, mis omaks väärtust kohesel kasutamisel. Suhtarv ettevõtte aktsia väärtuse määramiseks. Riigi poolt eksporditavad kaubad muutuvad välismaal odavamaks ja seetõttu kaupade konkurentisvõime kasvab.

Võla­kirja puhas­hind/​Clean price Hind ilma kogunenud intressideta. Valem mõeldi välja Fischer Blacki jaMyron Scholes´i poolt ning see võtab arvesse alusvara hinda, volatiilsust, optsiooni tehinguhinda ja lõppemispäeva, intressimäärasid ja dividende. Samapäeva makse makse vastuvõtmise / sooritamise päev on nii maksja väärtuspäev kui saaja väärtuspäev. Autori­seerimine Kaardi vastuvõtja poolt teostatav kontrollpäring kaardi kehtivuse ja tehingu tegemiseks piisava raha olemasolu kohta. Suhtarv mõõtmaks kui palju ettevõte teenib tulu oma aktsionäride investeeringult. Tšeki kirjutaja korraldus lunastajale maksta määratud summa nõudmisel kas kirjutajale või kirjutaja poolt määratud kolmandale isikule. Clearing/​kliiring Väärtpaberitehingute arveldusprotsess, kus arvestatakse välja tehingu osapoolte võlgnevused või laekumised. Prospekti hoolikas lugemine on enne investeeringu tegemist ääretult oluline. Eelisaktsia Garanteerib dividendide saamise sõltumata ettevõtte finantstulemustest, kuid ei anna aktsionärile hääleõigust. Blokeerimine Konto käsutuspiirang, mille tulemusena on panga või kliendi algatusel peatatud kliendi õigus teha kõiki tehinguid või muid toiminguid. Reeglina ei ole selliseid väärtpaberiemissioone tarvis registreerida riigi väärtpaberijärelevalveasutuses. Prospekti hoolikas lugemine on enne investeeringu tegemist oluline. Investeerimisfondi tüüp, mille korral emiteeritakse kindel number aktsiaid. Varrantid võivad olla ka börsil kaubeldavad. Derivatiivid on nt optsioonid, futuurid. At-the-money Optsioon, mille tehinguhind võrdub alusinstrumendi hetkehinnaga. Investori jaoks võlakirja tegeliku turuväärtuse mõõt, mida ei moonuta kupongimaksetest tulevevad suured hinnakõikumised. Väärtpaberite ostu- ja tagasimüügi hinna vahe on repointress, mida investor maksab pangale raha laenamise eest. parim kiirlaen üldse – saad madala intressiga soodsaima kiirlaenu. Tähtaegse lepingu kehtivuse või tehingu teostamise aeg. Laenugraafik Laenu tagasimaksmise graafik. Aktsia­kapital Ettevõtte poolt emiteeritud aktsiad. Valuuta­opt­sioon Optsioonileping, mille alusvaraks on valuuta. Omavastutus Kokkuleppeline summa, mis tuleb kliendil kahjujuhtumi korral endal kanda. teenus, mis võimaldab saada infot kontoseisu muutuste kohta kas mobiiltelefonile või e-posti aadressile. Kasutus­rent Rent, mille puhul renditud vara omandiõigus ei lähe rendiperioodi kestel ega selle lõppedes rentnikule üle. Kvalita­tiivne analüüs Ettevõtte analüüsimiseks kasutatav meetod. Intressimäära risk Oht, et turu intressimäärad tõusevad märkimisvärselt kõrgemale kui investori poolt hoitavale võlakirjale makstav intressimäär. Välis­makse Makse, mille korral makse saaja ja maksja kontod on erinevates pankades ning pangad asuvad erinevates riikides Välis­võla­kiri/​Foreign bond Võlakiri, mis on emiteeritud väljaspool emitendi asukohariiki. Madala intressiga laen; kui ei anta laenu. Lisaks Eestile on valuutakomitee süsteem kasutusel ka Hongkongis, Singapuris ja Argentiinas Valuuta­kurss Ühe valuuta hind teises valuutas. Kui investor omab aktsiaid, öeldakse, et tal on "pikk positsioon" selles aktsias. Tehingu sõlmimisel lepitakse kokku, et ostja ei maksa väärtpaberite eest tehingu käigus ja toimub ainult väärtpaberite debiteerimine müüja väärtpaberikontolt ja krediteerimine ostja väärtpaberikontole. teatud otstarbeks või perioodiks eraldatud vahendid. Tähtaegse lepingu lõppemise või tehingu teostamise kuupäev. Elektrooni­line pangandus pangateenus, kus klient edastab elektroonilise kanali vahendusel oma maksekorralduse jm info ning saab vastu info oma konto ning panga teenuste kohta. Kontol olevate rahaliste vahendite seis. Ettevõtte aktsia hind jagatud tema aktsia kohta käiva bilansilise väärtusega. Kliendi­reiting Panga poolt kliendile antav hinnang tema krediidivõimelisuse kohta. Väärtpaber, mille tulukus on kõikunud suurel määral, on kõrge standardhälbega. Stagflat­sioon Majanduse seisund, kus inflatsiooniga kaasneb kogutoodangu vähenemine ja töpuuduse kasv. Laenulimiit Laenulepingu alusel kliendile sihtotstarbeliseks kasutamiseks võimaldatav maksimaalne lubatav rahasumma. teatud protsent laenujäägist, mis mõõdab laenu kahjumiks muutumise tõenäosust. Tasaar­vestus Teineteisele võlgnetava rahasumma või muu samaliigilise kohustuse kustutamine avaldusega teisele poolele, kui tasaarvestav isik võib oma kohustuse täita ja teiselt poolelt tema kohustuse täitmist nõuda. Panga poolt kliendile antav hinnang tema krediidivõimelisuse kohta. Ka valuutatehingu, mis koosneb forwardtehingust ja samaaegsest vastupidisest spot-tehingust. Arveldus­konto Kliendi nimel avatud konto arvelduste teostamiseks ja nõudmiseni hoiuste hoidmiseks. Väärtus­päev Kuupäev, millal Swedbank kannab kliendi kontole või kontolt maha makse summa. Kui võlakirja tootlus kasvab, on võlakirja hind langenud. Delivery versus payment /makse vastu arveldus Makse vastu tehing on väärtpaberitehing juhul, kui raha ja väärtpaberid liiguvad samaaegselt üksteisest sõltuvalt. Võlakiri, mis on emiteeritud rahvusvahelisele turule väljaspool selle riigi jurisdiktsiooni, mille valuuta on võlakirja nominaalvaluutaks. Swedbankis kontot omav era- või juriidiline isik. YTM kalkulatsioon eeldab, et kõik kupongimaksed reinvesteeritakse tulevikus üha ja sama tootlusega, mis ei pruugi aga võimalikuks osutuda. Vastupidi, kui võlakirja tootlus langeb, on tema turuväärtus kasvanud. Organiseeritud süsteem väärtpaberite ostmiseks, müümiseks ja hoidmiseks. Võla­kirja tootlus Võlakirja tootlus on lihtsamalt öeldes tulu, mida investor oma investeeringult teenib. Krediidi­risk krediidi mittetasumise tõenäosus; risk, et klient ei täida lepingujärgseid kohustusi kokkulepitud tingimuste kohaselt. Digitaal­allkiri on tehniliste ja organisatsiooniliste vahendite süsteemi abil moodustatud andmete kogum, mida allkirja andja kasutab, märkimaks oma seost dokumendiga. Makse­vahendaja Pank, mille kaudu toimub maksekorralduse edastamine saaja pangale. Maturity date/​Lõppemis­tähtpäev Kuupäev, mil võlakiri lõpeb ja laenu põhiosa koos intressidega tuleb täielikult tagasi maksta. Turuväärtuse arvutamiseks korrutatakse väärtpaberite arv hetkel kehtiva väärtpaberite turuhinnaga. Noteerimine Kaupade hinna või väärtpaberite hinna määramine börsil. Finantsturgude kui terviku või mõne üksiku segmendi statistiline mõde. Tehingut, mis koosneb forwardtehingust ja samaaegsest spot-tehingust nimetatakse swapiks. Indeksid võivad olla keerulised arvutused hõlmates endas erinevate tegurite kaalude kasutamist.

Soodne laen |

. Counterpart/​tehingupartner Väärtpaberitehingu vastaspool, ehk kliendi ostutehingu korral väärtpaberite müüja ja kliendi müügitehingu korral tema väärtpaberite ostja. Väljendatakse protsendina võlakirja nominaalväärtusest. Esindatava poolt esindajale antud dokument, mis väljendab esindaja volitust. Noteerimata väärtpaberitega kaubeldakse OTC-turul. Derivatiiv/​tuletisinst­rument Kompleksne investeering, mille väärtus tuleneb või on seotud mõne finantsvaraga nt. Madala intressiga laen; kui ei anta laenu. Jooksevkonto arvelduskonto; konto, millel kajastatakse kõik jooksvad arveldused.

Internetipank • Swedbank

. Puhaskasum peale amortisatsiooni ja muude mittesularahaliste kulutuste lisamist.

netopalk - Sinu laen

. Väärt­paberite haldamine/​Custody Klientide väärtpaberite deponeerimine, nendega seotud arvelduste teostamine ja aruandluse teostamine. Amortisat­sioon Põhivara väärtuse vähenemine. füüsiline isik eraisikust klient Väärtpaberite väljalaskmine ja esmaslevitamine. Värtuspäevaks on kindel päevade arv pärast tehingupäeva. Finantsaruanne, mis fikseerib ettevõtte varad ja kohustused mingil kindlal ajahetkel. Lisaraha; laen ettevõtetele. Londoni pankadevaheline laenuintress. Derivatiivid võivad olla noteeritud börsil või nendega kaubeldakse OTC turul. Avatud investeerimisfond emiteerib aktisaid niipalju kui investorid soovivad. Tulemus esitatakse protsendina. Emissiooni levitatakse vähemalt kahes välisriigis. Bilansireiting Kliendi automatiseeritud krediidivõimelisuse hindamine ettevõtja majandusnäitajate baasil

Comentarios