Laenusumma kalkulaator; oodavad laenud

Deebetkaart Pangakaart, millega võib teha kaarditehinguid kontol oleva raha ulatuses. Kindlaks perioodiks panka paigutatud raha. Panga poolt kliendile antav hinnang tema krediidivõimelisuse kohta. Tehingu­partner/​Counterpart Väärtpaberitehingu vastaspool, ehk kliendi ostutehingu korral väärtpaberite müüja ja kliendi müügitehingu korral tema väärtpaberite ostja. Tarbija­hinnain­deks Inflatsiooni hinnang, mis mõõdab tarbekaupade hindade muutusi. Selliste ettevõtete aktsiad, mis on tunutud pikaajalise ja stabiilse kasumi teenimise ja dividendide maksmise poolest. Finantsaruanne, mis fikseerib ettevõtte varad ja kohustused mingil kindlal ajahetkel. Turg, kus väärtpaberite ost-müük lepitakse maaklerite poolt kokku telefoni teel või elektrooniliste andmevõrkude abil. aastal ülemaailmse finantsinformatsiooni edastamiseks standardiseeritud elektrooniliste sõnumite kaudu. Krediidi­risk krediidi mittetasumise tõenäosus; risk, et klient ei täida lepingujärgseid kohustusi kokkulepitud tingimuste kohaselt. Prospekt tuleb teha kättesaadavaks aktsiate võimalikele ostjatele. Laenusumma kalkulaator; oodavad laenud. Optsiooni ostja poolt makstavat optsiooni hinda kutsutakse optsiooni preemiaks. Fill or kill Väärtpaberi ostu-või müügikorralduse tingimus, mille korral korraldus tühistatakse kui selle kohene täielik täitmine ei ole võimalik. Omavastutus Kokkuleppeline summa, mis tuleb kliendil kahjujuhtumi korral endal kanda. Riskikapitali investeerimise eest võivad investorid saada otsustusõiguse ettevõtte juhtimises, samuti kombinatsiooni kasumist, eelisaktsiatest ja litsentsitasudest. Lihtaktsia omamine tagab õiguse hääletada, kuid ei garanteeri dividende. Laenulepingut on võimalik sõlmida ka Inbanki kontoris. Account operator /kontohaldur Pank või väärtpaberivahendaja, kes vahendab investorile tema väärtpaberikonto kasutamist ning väärtpaberitehinguid. Inflat­sioon makromajandusnäitaja, mis näitab üldise hinnataseme tõusu, inflatsioonimäär on hinnatõusu kiirus. Väärt­paberite haldamine/​Custody Klientide väärtpaberite deponeerimine, nendega seotud arvelduste teostamine ja aruandluse teostamine. Laenupädevus isiku või laenukomitee õigus teha otsus laenu väljastamise või mitteväljastamise kohta. tehing, kus liisingufirma ostab endale klienti huvitava vara ja annab selle teatud tasu eest viimase kasutusse. Maturity date/​Lõppemis­tähtpäev Kuupäev, mil võlakiri lõpeb ja laenu põhiosa koos intressidega tuleb täielikult tagasi maksta. DRi aluseks olev väärtpaber on deponeeritud kohaliku depoopanga kaudu emitendi koduriigi depositooriumis. NAV/osaku puhasväärtus Investeeringu väärtus ühe osaku kohta. POS-terminal Elektrooniline seade, mille vahendusel saab kaupade ja teenuste eest maksta pangakaardiga.

Laenukalkulaator - Tarbijaveeb - | Kalkulaatorid

. Reeglina ei ole selliseid väärtpaberiemissioone tarvis registreerida riigi väärtpaberijärelevalveasutuses. Prospekt/​Emis­siooni­prospekt Ettevõtte aktsiate avaliku pakkumise detailide formaalne avalikustamine. Netosissetulek Summa, mis jääb laenukliendile iga kuu pärast maksude tasumist jm seaduse järgsete mahaarvamiste tegemist. E-arvet saab kohe tasuda, salvestada, arhiveerida või välja printida. Ostuoptsioon Leping, mis annab õiguse aga mitte kohustuse osta aktsiat, võlakirja või muud vara kindlaks määratud hinnaga kindlal ajaperioodil. Tehingu sõlmimisel lepitakse kokku, et ostja ei maksa väärtpaberite eest tehingu käigus ja toimub ainult väärtpaberite debiteerimine müüja väärtpaberikontolt ja krediteerimine ostja väärtpaberikontole. Laenud madala intressiga; kus krediiti võtta ilma. juriidiline või füsiline isik, kes kehtestatud korras emiteerib väärtpabereid ja kannab sellega kaasnevaid kohustusi investorite ja vahendajate ees. Lisaks Eestile on valuutakomitee süsteem kasutusel ka Hongkongis, Singapuris ja Argentiinas Valuuta­kurss Ühe valuuta hind teises valuutas. füüsiline isik eraisikust klient Väärtpaberite väljalaskmine ja esmaslevitamine. Makse­bilanss Riigi kaubandus-ja finantstehingute aruanne muu maailmaga kindlal perioodil. Autori­seerimine Kaardi vastuvõtja poolt teostatav kontrollpäring kaardi kehtivuse ja tehingu tegemiseks piisava raha olemasolu kohta. Arveldus­krediit Võimaldab kontol kindlaks määratud limiidi ulatuses miinusesse minna. Krediidi kulukuse määr Krediidi kulukuse määr on laenuvõtjale aastas langev krediidist tulenevate kulude koormus, mida avaldatakse protsentides laenusummast. Arvutamiseks jagatakse ettevõtte aktsia hind tuluga aktsia kohta. Kaardi valdaja füüsiline isik, kellele pank on andnud kaardi kasutada. Kliiring /clearing Väärtpaberitehingute arveldusprotsess, kus arvestatakse välja tehingu osapoolte võlgnevused või laekumised. sajandikosades võlasummast arvestatud tulu, mida võlgnik on kohustatud rahasumma kasutamise eest võlausaldajale maksma Intressimäär Laenu kasutamise eest pangale makstava tasu suurus protsentides. Enne otsuse tegemist tutvuge põhjalikult lepingu tingimustega ja vajadusel pidage nõu asjatundjaga. Intressimäära risk Oht, et turu intressimäärad tõusevad märkimisvärselt kõrgemale kui investori poolt hoitavale võlakirjale makstav intressimäär. Kui Te ei ole juba Inbanki poolt tuvastatud klient, on lepingu jõustumiseks vajalik tuvastada end veebikaamera kaudu Veriffis või Omniva või Inbanki kontoris, mille saate valida enne lepingu allkirjastamist. Krediit­kaart Pangakaart, millega võib teha kaarditehinguid lepingus määratud krediidilimiidi ulatuses. Kui ettevõtte aktisa kaupleb alla oma bilansilist väärtust võib öelda, et ettevõte on alahinnatud. Digitaal­allkiri on tehniliste ja organisatsiooniliste vahendite süsteemi abil moodustatud andmete kogum, mida allkirja andja kasutab, märkimaks oma seost dokumendiga. At-the-money Optsioon, mille tehinguhind võrdub alusinstrumendi hetkehinnaga. Kui peres või ettevõttes on kasutusel mitu PIN-kalkulaatorit, siis veenduge, et Teie käes on õige PIN-kalkulaator. Volatiil­sus Statistiline hinnang tehingu aluseks oleva finantsvara turuhinna muutumise suurusele. Kommerts­paber/​CP Võlakirja erivorm, mis on tavaliselt tagatiseta, alla-aastase tähtajaga ja mis emiteeritakse kokkulepitud programmi raames. Viite­number Konkreetset arvet ja sellega seotud makset iseloomustav arvukombinatsioon, mis seob müüja poolt kliendile esitatavat arvet ja selle alusel koostatavat maksekorraldust. Osaku puhasväärtus/​NAV Investeeringu väärtus ühe osaku kohta. Esindatava poolt esindajale antud dokument, mis väljendab esindaja volitust. Swedbank Marketsi leheküljel olevad optsioonikalkulaatorid lähtuvad optsiooni hinna arvutamisel sellest mudelist. Kui investor omab aktsiaid, öeldakse, et tal on "pikk positsioon" selles aktsias. Esmaslevitamine on väärtpaberite müük esmasinvestorile märkimisega või ilma, välja arvatud olukord, kus kogu väljalase müüakse emissioonikorraldajale või väljalaset korraldavale juriidilisele isikule. Investeerimisfondi tüüp, mille korral emiteeritakse kindel number aktsiaid.

Suhtarv ettevõtte aktsia väärtuse määramiseks. Panga­päev Kalendripäev, mis ei ole laupäev, pühapäev, rahvuspüha ega riigipüha. Inkassat­sioon Maksevorm, kus pankade vahendusel esitatakse kauba ostjale kauba omandiõigust tõestavad dokumendid ning loovutatakse need vastavalt inkassonõuete tingimustele kas kohese makse või tähtajalise maksekorralduse aktsepteerimise vastu. Investeerimisfondidel arvutatakse NAV-i iga päev. Esitan laenutaotluse Sõlmige leping. Maksja väärtuspäev Kalendripäev, millal maksja pank debiteerib maksja kontot maksekorralduse summa ja teenustasu osas. Vaba rahavoogu saab kasutada dividendide maksmiseks, aktsiate tagasiostmiseks ja võla tagasimaksmiseks. Veksliandja vormikohane kirjalik maksekohustus maksta veksli seaduslikule omanikule maksetähtpäeval või ettenäitamisel vekslile märgitud rahasumma kas otse või mõne kolmanda isiku kaudu. Intressimäär/​kupong Intressimäär, mida emitent lubab maksta võlakirja omanikule. Turu­hinnaga order Väärtpaberi ostu- või müügiorder, mis soovitakse täita hetkel kehtiva turuhinnaga. Siseriiklik makse makse, mille puhul nii maksja kui saaja konto asuvad ühes riigis. Ujuv intressimäär, mis on aluseks paljudele laenulepingutele. Investori finantsosalus mingis väärtpaberis või turul tervikuna. Tähtaegse lepingu kehtivuse või tehingu teostamise aeg. Võla­kirja tootlus Võlakirja tootlus on lihtsamalt öeldes tulu, mida investor oma investeeringult teenib. Eelisaktsia Garanteerib dividendide saamise sõltumata ettevõtte finantstulemustest, kuid ei anna aktsionärile hääleõigust. Turu­kapitali­satsioon Ettevõtte või väärtpaberi turuväärtus. Kui laenusumma katab kogu sõiduki hinna, siis pole sissemakset vaja. Clearing/​kliiring Väärtpaberitehingute arveldusprotsess, kus arvestatakse välja tehingu osapoolte võlgnevused või laekumised. Pankadevahelise rahaturu keskmine kaalutud laenuintress Eestis. Kontol olevate rahaliste vahendite seis. Kui Teil tekib autolaenu kohta täiendavaid küsimusi, pöörduge meie klienditeeninduse poole: Inbanki ja Omniva kontorite asukohad Teenindame Teid tööpäeviti kell. Vaba rahavoog arvutamiseks lahutatakse rahavoost kapitalikulutused. Ettevõtte aktsia hind jagatud tema aktsia kohta käiva bilansilise väärtusega. Selline süsteem võimaldab inimestel kohalikku raha alati välisvaluutaks vahetada fikseeritud kursi alusel. Pangas teostatav rahaliste vahendite kandmine kontole/kontolt ülekandega või sularahas. Tasaar­vestus Teineteisele võlgnetava rahasumma või muu samaliigilise kohustuse kustutamine avaldusega teisele poolele, kui tasaarvestav isik võib oma kohustuse täita ja teiselt poolelt tema kohustuse täitmist nõuda. Krediidi­reiting Formaalne hinnang ettevõtte või riigi krediidiajaloole ja võlgade tagasimaksmisvõimele. Lõpetatud kaupade index, mis hõlmab kaupu, mida enam ei töödelda ning on valmis lõpptarbijale kasutamiseks. Samapäeva makse makse vastuvõtmise / sooritamise päev on nii maksja väärtuspäev kui saaja väärtuspäev. Selle tulemusena muutuvad imporditavad kaubad selles riigis kallimaks.

Eluasemelaen | Luminor

. Dirty price Võlakirja hind koos kogunenud intressidega. Makseta arveldus /Free of payment Makseta on väärtpaberitehing siis, kui raha ja väärtpaberid liiguvad erinevatel aegadel vastavalt tehingu osapoolte kokkuleppele. Vastandmõiste inflatsioonile. Isik, kes tegeleb investeerimisfondi juhtimisega, sealhulgas ka väärtpaberite valikuga, kuhu fond investeerib. Palun tutvuge eelnevalt enda poolt valitud Omniva kontori lahtiolekuaegadega. Saate ise otsustada, kas soovite oma uuele sõidukile kaskokindlustust. Kinnine emissioon /private placement Väärtpaberite suunatud pakkumine investoritele. Riski / tulu suhe suhe investeeringu kasvupotentsiaali ja kahjumi võimalikkuse vahel. Custodian/​väärtpaberi­haldur Institutsioon, kes pakub klientidele teenust, mis hõlmab väärtpaberite haldamist, arveldusi ja väärtpaberite haldamise ja arveldustega seotud aruandlust. Raha kanname Teie kontole ühe tööpäeva jooksul alates lepingu sõlmimisest. Börsil kasutatav väärtpaberi lühinimi. teatud protsent laenujäägist, mis mõõdab laenu kahjumiks muutumise tõenäosust

Comentarios