Laenud eraisikutelt: mõistlik või mitte?

Elektroonilises vormis isikuandmete töötlemiseks nõusoleku andmisel on Töötlejaks Finora Capital OÜ.

Soodsad laenupakkumised - Leia parimad laenud!

. andmed maksevõime kohta; i. Andmesubjektide endi poolt meile edastatud andmed, näiteks laenutaotluse kaudu; b. Töötleja äripartnerid, kellega Andmesubjekt on sõlminud Osamaksetega tasumise müügilepingu; c. krediidihinnangute ning raportite koostamine; Töötleja võib edastada Andmesubjekti isikuandmeid järgmistele kolmandatele isikutele: a. Klientidele teenuste osutamiseks vajab AS Finora Capital teatud isikuandmeid. Andmesubjektil on seoses ennast puudutavate isikuandmetega kõik isikuandmete kaitse seadusest tulenevad õigused. isikud, kellele lepingust tulenevad nõuded on loovutatud; e.

Tagatiseta väikelaen - väikelaenud tagatiseta €500 - €10 000

.

Laenud ja laenamine eraisikutelt - Eraisikute laenuportaalid

. AS-ile Krediidiinfo või muule krediidireitinguid või –hinnanguid koostavale isikule; Töötleja ei edasta Andmesubjekti puudutavaid isikuandmeid ühelegi nõusolekus nimetamata kolmandale isikule, välja arvatud kui selline õigus või kohustus tuleneb seadusest. Laenud eraisikutelt: mõistlik või mitte. Käesolevate tingimuste kontekstis on Andmesubjektiks füüsiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi hakata kasutama AS Finora Capital teenuseid. muud Andmesubjekti ja Volitatud töötleja vahel lepingueelsete läbirääkimiste ja/või sõlmitud lepingu täitmise käigus saadud andmed. Laenu tuvastamine ID kaardiga; internetilaen. Isikuandmete Kaitse Seaduses mainitud Andmesubjektide isikuandmeid. andmesubjektiga lepingu sõlmimise ettevalmistamine ja sõlmitud lepingu täitmine; c. Klient on kohustatud viivitamatult informeerima Finora Capitali kõigist andmete ja asjaolude muudatustest, võrreldes lepingutes või Finora Capitalile esitatud dokumentides esitatud andmetega. Töötleja tegevusega seotud advokaadid ning muud nõustajad; d.

Käesolevate tingimuste eesmärgiks on kirjeldada, kuidas AS Finora Capital töötleb klientide, s.h. andmesubjekti laenuvõimelisuse hindamine; b. Isikuandmete töötlemise nõusolek on antud nii selliste Andmesubjekti isikuandmete kohta, mille Töötleja on saanud Andmesubjektilt endalt, kui ka Andmesubjekti isikuandmete kohta, mille Töötleja on saanud kolmandatelt isikutelt. Samuti on Andmesubjektil õigus pöörduda nii Töötleja kui ka Andmekaitse Inspektsiooni poole. isikut tõendava dokumendi number ja kehtivusaeg; e. Töötlejaga samasse kontserni kuuluvad äriühingud; b. kaupade pakkumine või teenuste osutamine Andmesubjektile; d. Neid andmeid kogume me järgmistest allikatest: a. AS'ga Finora Capital suhtesse astumisel annab Andmesubjekt nõusoleku oma andmete töötlemiseks. Andmesubjekti poolt meie kaudu sooritatud tehingute kaudu; c. Muuhulgas on Andmesubjektil õigus saada Töötlejalt tema kohta käivaid isikuandmeid, nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist ning isikuandmete töötlemise lõpetamist. Andmekaitse Inspektsiooni veebileht asub aadressil www.aki.ee. Riiklikes ja eraõiguslikes registrites Andmesubjekti kohta hoitav info. Osamaksetega tasumise müügilepingu sõlmimisel nõusoleku andmisel on Volitatud töötlejaks müüja, kelle kontaktandmed on kättesaadavad müügilepingus

Comentarios