Laen raha; nordea arvelduslaen

Samuti leiab kaebaja, et arvamus kutsub noori üles mitte sportima ja TV-st sporti vaatama. Pressinõukogu soovitab lehe veebiküljel siduda Pressinõukogu otsus ilmunud looga. Poor credit mortgage loan; sularaha laenud ilma töötõendita. Pigem on tegemist Vjatšeslav Leedo hinnanguga. Pressinõukogu hinnangul loobusid kaebajad ise oma seisukoha kajastamise võimalusest seeläbi, et Sirli Salumäe ja Gowri Grand Uustalu otsustasid saates mitte osaleda. Pressinõukogu leiab, et Oliver Kruuda oleks pidanud saama sõna tehase müügi ja vara osas. Pressinõukogu hinnangul sisaldas artikkel kaebaja aadressil tõsist süüdistust ja seetõttu oleks pidanud Ida-Viru Keskhaiglale sõna andma. Pressinõukogule ei ole esitatud konkreetseid andmeid väidetavate ebaõigete faktide kohta kaebealuses artiklis. Pressinõukogu hinnangul saab allikaid näidata ka üldiselt – politsei, prokuratuur jt. Pressinõukogu ei pea artikli pealkirja eksitavaks, sest Kristi Nilov tasus koristusteenuse eest „Kodutunde“ rahaga, mida ta ise ka ei eita. Lisaks oleks linnaosavalituse kommentaari ära ootamine aidanud vältida ka ebatäpse info ja pealkirja avaldamist. Kaebaja leiab, et antud arvamusartikkel solvab räigelt AS Delfi töötajaid. Pooled leppisid kokku: Pooled leppisid kokku, leht avaldas vabanduse. Kuna uudises esitati CV Keskuse suhtes tõsiseid süüdistusi, oleks pidanud andma sõna ka CV Keskuse esindajale. Antud vastulause kärpimist peab Pressinõukogu vajalikuks, sest oluline oli vaid faktide täpsustamine. Kaebaja uute asjaolude ilmnemisel kaebuse edasi menetlemise soovi ei esitanud.

Nordea Bank AB -

. Samuti näitab Äripäeva eksperiment, et Erki Evisalu töötab Karin Tammemägi firmas. Ajakirjanik on loo kirjutanud arvamusartikli võtmes, kus ta esitab oma järeldusi saientoloogia kohta. Pressinõukogu hinnangul on pealkiri kindlasti eksitav selles osas, et kohus ei ole niiviisi öelnud. Samuti leiab kaebaja, et artiklis esitatud väited erinevate inimeste ja sündmuste kohta ei vasta tõele. Pressinõukogu leiab, et korruptsioonisüüdistus ei ole artiklis tõestatud. Pressinõukogu leiab, et Eesti Päevalehel oli piisavalt alust ja tõsine avalik huvi teema käsitlemiseks. Selle kommenteerimine toimetuse poolt on taunitav. Pressinõukogu meelest on avaldatu puhul tegemist satiirilises võtmes esitatud hinnangute kogumiga või edetabeliga ning maitseküsimusega. vastu, mis näeb ette, et fotode allkirjad, pealkirjad ega juhtlaused ei või auditooriumi eksitada. Samuti ei ole eristatavad arvamused oletused ja uudismaterjal. Erinevalt kiirlaenudest tarbijalaenu saamise protsess võib võtta kuni paari päevani. Antud artiklis avaldatut oli vaja avalikkusel teada, samuti olid avalikkuse jaoks olulised protsessis osalejate nimed.

Pressinõukogu hinnangul oli antud teema käsitlemine põhjendatud ja avaliku elu tegelasena on Paul Kärbergi vastu avalikkusel suurem huvi. Samuti peab Pressinõukogu eksitavaks Piradose sidumist kuritegevusega ilma ühelegi allikale viitamata. Samuti ei ole ta rahul, et ei saanud kõiki kliendi väiteid kommenteerida. See kuulub demokraatliku sõnavabaduse alla. Samuti leiab kaebaja, et info tõesust ja allikate usaldusväärsust ei ole kontrollitud. Artiklites on antud sõna kaebajale, samuti on võetud kommentaare teistelt allikatelt. piiresse, mis näeb ette, et ohvreid üldjuhul avalikkuse jaoks ei identifitseerita. Lugudest tuleb välja ka kohtusse mineku põhjus. Artikli puhul on kirjeldatud seega kahte juhtumit, kuid sõna on antud EAÜle vaid ühe juhtumi osas. Käenduseta laenud; avansi avalduse näidis. Kaebaja leiab, et teda on artiklites käsitletud kurjategijana. Pressinõukogu leiab, et leht oleks pidanud andma kaebajale sõna, et kommenteerida ebaseadusliku ehitise süüdistust, ühtlasi viidata käimasolevale kohtuvaidlusele samas asjas. Pressinõukogu leiab, et Õhtulehel ei olnud kohustust avaldada vastulause või õiendus. Artiklis on ajakirjaniku oletus, et Andrus Tamm on Moissejeviga seotud, kuid faktidega see tõestatud ei ole. mail kohe, kui Sven Sildnik vastulause toimetusele esitas. Kaebaja esitas lehele vastulause, kuid leht seda ei avaldanud. Kaebajate hinnangul ei ole võrdselt ära kuulatud kõiki osapooli ja saatelõigus on õõnestatud nende usaldusväärsust. Pressinõukogu hinnangul on artiklis jagatud eksitavat infot näiteks toiduabi jagamise kohas olnud sildi teksti ning linnavalitsuse esindaja saabumisaja kohta. Pressinõukogu leiab, et Äripäev on käitunud korrektselt, kuna artiklis on kaebaja kommentaar kohtuostsuse edasi kaebamise kohta. Pressinõukogu tunnustab samas lehe käitumist oma eksimust tunnistava vabanduse avaldamisel. Pressinõukogu leiab, et uudistelõik sisaldab hinnangut. Kaebaja ei ole rahul, et osa tema antud infost on jäetud avaldamata ning artikkel on seega kallutatud. Pressinõukogu leiab, et kuna artiklis on Anne Seimarit süüdistatud kalafarmi investeeringu takistamises, siis oleks pidanud samas Anne Seimar ka ise sõna saama. vastu, mis näeb ette, et uudised, arvamused ja oletused olgu selgelt eristatud. Laen raha; nordea arvelduslaen. Lahendita: Delfi avaldas uue ja täpsustatud uudise. Lisaks ei ole kaebaja arvates kuulatud ära kõiki osapooli ning antud talle võimalust kommentaariks. Pressinõukogu hinnangul puudus toimetusel alus väitmaks, et kõik tabelis avaldatud firmad olid seadust rikkunud. Kokkulepe: Pooled leidsid sobiva lahenduse. Repliigi kohta leiab Pressinõukogu, et see ei ole laimava sisuga ning tugineb artiklile. Kaebaja ei ole rahul, et ei saanud sõna võrdselt teise osapoolega. Kaebaja on seisukohal, et saatelõiguga püütakse Kodustuudiole maksta kätte koostööst loobumise eest. Arvuta, kui palju sa suudad iga kuu maksta. Pressinõukogu hinnangul jätab artikkel mulje, nagu oleks Heiki Tuulega artikli tarbeks räägitud, kuigi tsiteeritu pärines lapsevanemate siselistist. Ülejäänud kaebaja poolt viidatud faktivead ei leidnud kinnitust. Toimetuse kommentaare Facebooki lugu ei sisalda. Samuti ei ole kaebaja rahul, et talle ei antud võimalust vastulauseks. Laen raha; nordea arvelduslaen. Samuti ei ole kaebaja rahul, et artiklit veebi täismahus üles ei pandud nagu tema väitel lubati. Pressinõukogu hinnangul avaldasid saatejuhid oma arvamust ja ei esitanud kaebaja suhtes süüdistusi. Pressinõukogu hinnangul on artiklis avaldatud osapoolte seisukohad. Ajakirjanikel on õigus avaldada kriitilisi seisukohti erinevate ideoloogiate suhtes. Pressinõukogu hinnangul ei kontrollinud Postimees Jevgeni Ossinovski kohta avaldatud infot. Pressinõukogu hinnangul on ajakirjanik esitanud juhtunu ühe võimalikest teooriatest ainsa teooriana, mis hiljem politsei andmeil ei osutunud õigeks. Kokkulepe: Pooled leppisid kokku ja leht avaldas vabanduse. Pressinõukogu hinnangul olid artiklid keskendunud Arvo Sarapuu ja Tallinna prügiäris eduka firma seostele ja antud teemat sai kaebaja ka kommenteerida. Kaebaja hinnangul sisaldab saade ebaõigeid väiteid, saatejuht on suunanud allikat ja kuritarvitanud meediaga suhtlemisel kogenematuid inimesi, infot ei ole kontrollitud ning kaebajale ei antud sõna. Lisaks informeeris ajakirjanik lehe väitel mõlemat, et soovib saada kontakti Valdeko Humalaga. Kaebaja ei ole rahul, et artiklis avalikustati tema nimi ja et elanikele sõna ei antud. Pressinõukogu hinnangul on artikkel kinnisvara müügi kohta ja seepärast ei olnud lehel põhjust küsida Väinamere Liinide kommentaari. Samuti on artiklis segamini uudised, oletused ja arvamused ning kaebaja ei ole saanud sõna. Samuti ei toetunud artikli põhisüüdistused faktidele. Samuti leiab kaebaja, et artikkel ei põhine tõenditega tagatud infol ning sisaldab oletusi ja valeväiteid. Kaebaja leiab, et saade põhjustab tema lähedastele moraalset kahju. Samuti on leht kuulanud ära kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul on artiklis tehtud üldistus, tegemist on autori arvamusega ning lisaks avaldas leht ka täpsustuse. Samuti pole kaebaja väitel küsitud temalt kui teiselt poolelt selgitusi. Samuti ei ole kaebaja rahul, et leht enne artikli avaldamist nende poole ei pöördunud. Samuti peab Pressinõukogu eksitavaks sõna „ülikallis“ kasutamist pealkirjas ja seda võrreldes teiste artikli juures väljatoodud lepingutega.

Krediitkaardid | SEB

. Oma kaebuses ei näita kaebaja, et kõnealuses saatelõigus oleks faktilisi eksimusi. Samuti on artiklis kaebaja arvates eksitud eetikakoodeksi punkti vastu, mis ei luba andmeid ja arvamusi inimeste tervisliku seisundi kohta avaldada. Sellega on lugejat eksitatud. Samuti ei ole kaebaja rahul, et artiklis on avaldatud delikaatseid isikuandmeid. Pressinõukogu leiab, et artikkel ei tekita Delfi töötajatele põhjendamata kannatusi, sest artiklis ei esitata nende vastu süüdistusi, vaid seostatakse irooniat kasutades netikommentaaride teema rahvusvaheliste suhetega. Ajakirjaniku erakondlik kuuluvus ei ole Pressinõukogu meelest antud loo puhul oluline, kuna ajakirjanik pole enda ja lehe kinnitusel Keskerakonnaga enam seotud. Pressinõukogu hinnangul on avalikkusel ja ajakirjandusel õigus teada saada, kus töötab pistise võtmise eest süüdimõistetud isik, kellele on kohtuotsusega pandud ka töökoha piirangud. Eraelu rikkumise kahtluste puhul soovitab Pressinõukogu pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni, sest Pressinõukogu pädevuses ei ole andmekaitse reeglite rikkumise tuvastamine. Pressinõukogu hinnangul ei ole antud fotouudis süüdistav ega laimav, vaid toimunut objektiivselt kajastav. Vallavanemakandidaat kaitseb oma au kohtus. Soodsaim SMS laen; mõistlikud kiirlaenud. Pressinõukogu hinnangul on väljaannetel õigus kirjutada kohtuotsustest ja kuna antud juhul oli tegemist kokkuleppemenetlusega ja kaebaja tunnistas end süüdi, siis ei ole eetikakoodeksit rikutud. Pressinõukogu hinnangul ei ole kaebaja suhtes esitatud tõsiseid süüdistusi ja leht on kaebajale kui osapoolele pakkunud ka sõna. Postimees on artiklites läbivalt nimetanud Tiina Naaritsat valetajaks, udutajaks ja libapsühholoogiks, samas ei ole sellised väited faktidega kaetud. Pressinõukogu hinnangul ei pakkunud leht kaebajale vastulauset, sest kaebaja ei avaldanud vastavat soovi ega osutanud toimetuse tähelepanu väidetavatele eksimustele. Artikli eesmärk polnud Mait Metsamaa ülistamine ning kirjutise headust või sobimatust ei saa hinnata ilmumispäeva järgi. Kaebaja leiab, et jahimeeste võrdlemine al-Qaedaga on ebaeetiline. Autoliising kalkulaator; abclaenud. Valla maine osas oleks pidanud Pressinõukogule kaebuse esitama valla ametlik esindaja. Pressinõukogu meelest on tegu väga selge arvamuslooga, mille ilmumine uudisteküljel on lugejaid eksitav. Eksperimendi jooksul kinnitas töötamist ka Erki Evisalu. Artiklis ei esita linnaarhitekt kaebaja kohta süüdistusi ning seepärast ei olnud toimetusel põhjust Toomas Kasemaale uuesti sõna anda. Pressinõukogu hinnangul on lehel kinnitusi filmitegijatele maksmata arvete ja töötasude kohta, et anda alust sellest kirjutamiseks. Kaebaja leiab, et artikkel kirjeldab tema suhtes tehtud kohtuotsuseid teisiti kui need tegelikult on. Pressinõukogu hinnangul ei vasta esimese artikli pealkiri loo sisule, lisaks ei ole artiklis tõestatud, et poole miljoni eest ei ole midagi tehtud, pigem vastupidi – kaebaja kirjeldab artiklis, millised tööd selle raha eest tehti

Comentarios