Laen protsendita; paku laenu üksikisikute vahel

juulini riigile kuulunud metsaga ala.Riigimets on stabiilse keskkonnaseisundi tagaja , mitmekülgse metsamajanduse tagaja , puiduturu stabiliseerija. Laen ilma pangakonto väljavõtteta; tarbimis laenud. muudatusettepanek on kolleeg Jaanus Männikult , jäetud arvestamata , probleeme ei ole.Sellega on muudatusettepanekute tabel läbi vaadatud.Palun veel kord juhtivkomisjoni seisukohta. Oluline probleem , mis tõepoolest takistab meie liitumist , on seotud autorikaitsega.Aga see ei ole Välisministeeriumi töövaldkond , see on Siseministeeriumi töövaldkond. Arupärijal rohkem küsimusi ei ole.Härra peaminister , palun teid vastata Riigikogu liikme Indrek Kanniku arupärimisele metsamajanduse probleemide kohta. aasta riigieelarve ” muutmise seaduse eelnõu kuulub rahanduskomisjoni kompetentsi.Ja nüüd Riigikogu liikmed.Kolleeg Ülo Peets. Lugupeetud kolleegid , meie tänase istungi päevakord on ammendatud.Tänan teid !Istung on lõppenud.Kohtume homme. aastal ebasoodsate ilmastikutingimuste põhjustatud kahjude osalisest kompenseerimisest põllumajandustootjatele ” eelnõu.Ettekande eelnõu kohta teeb rahandusminister Mart Opmann. Statoil eraisiku krediitkaart; laenu kalkulaatorid. Sergei Ivanov , teine küsimus. Rahanduskomisjoni üleantud Eesti Panga seaduse muutmise seaduse eelnõu kuulub rahanduskomisjoni kompetentsi. septembril , on üks suurimaid komplimente , mida ma opositsionäärina kunagi olen kuulnud.Ma tänan ! Kolleeg Liina Tõnisson. Jüri Adamsi kolmas , viimane küsimus. juuli tormi ja hiidrahe tekitatud kahjustuste põhjal katastroofipiirkonnaks kvalifitseerida.

aastal koos raviteenuste hinnakirja ülevaatamisega , sest et kohtupsühhiaatrilise sundravi patsiendi voodipäeva maksumus on sama kui haigekassast finantseeritava voodipäeva maksumus. Valitsuse üleantud mootorsõidukiaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu juhtivkomisjon on rahanduskomisjon. Olav Antonil on ka teine küsimus. Õiguskantsleri seaduse eelnõu juhtivkomisjon on põhiseaduskomisjon. Riigikogu menetlusse antakse ka uus Riigi Teataja seaduse eelnõu.Siin on ettekandja justiitsminister Paul Varul. Tänan , Ando Leps !Järgmisena Enn Tarto. Lugupeetud kolleegid , sellega on meie tänase istungi päevakord ammendatud.Tänan teid !Istung on lõppenud. septembril esitatud arupärimise härra siseminister Olari Taalile asustusüksuste asustusklassidesse jagamise metoodika kohta ja annan üle samasisulise arupärimise lugupeetud minister Peep Arule. Suur tänu , Toomas Alatalu !Järgmisena kolleeg Maido Pajo. Tänan , Olav Anton !Kolleeg Ando Leps , kõne. Järgnevalt anname Riigikogu menetlusse õiguskantsleri seaduse eelnõu.Siin on ettekandjaks justiitsminister Paul Varul. “ Jätkuvalt on inimeste pahameelt põhjustanud hooneregistriga seotud küsimused. Suur tänu , kolleeg Anti Liiv !Rein Järlik , sõnavõtt kohalt.

. Suur tänu !Mihkel Pärnojal on ka teine küsimus. Kaasettekandeks majanduskomisjoni nimel on sõna kolleeg Liina Tõnissonil. Kolleeg Ignar Fjuki arupärimine õiguskantslerile edastatakse seadusega ettenähtud korras.Valitsus täna uusi eelnõusid üle ei anna. Tänan , härra minister !Järgmisena palun Riigikogu kõnepulti siseminister Olari Taali vastama Riigikogu liikmete Siiri Oviiri ja Ando Lepsi arupärimisele alaealiste kuritegevusega seonduvate probleemide kohta. ettepanek on kultuurikomisjonilt.Seega oleme muudatusettepanekute loetelu läbi vaadanud.Riigikogu on selle aktsepteerinud ja palun nüüd kultuurikomisjonil veel kord öelda komisjoni seisukoht. Mul on tõesti protseduuriline küsimus.Minu teada võib algataja katkestada igas eelnõu käsitluse staadiumis. Sellega on meie esmaspäevase täiskogu istungi päevakord ammendunud. Uno Mereste , teine küsimus , palun ! Ma ei saa ikkagi aru , mis mõttes on riigi esindamine riigiametis olek.Mulle tundub , et kõnealuses sättes on tugev loogiline vastuolu.Riigi esindamine , olgu see kus tahes , ei ole riigiametis olek.

TEI versioon Riigikogu stenogrammidest (toimetatud variant.

.

Tartu Ekspress, by Tartu Ekspress - Issuu

. Suur tänu , härra minister !Riigikogu liikmetel rohkem küsimusi ei ole.Riigikogu-poolseks kaasettekandeks on sõna põhiseaduskomisjoni aseesimehel kolleeg Jaan Pööril. Tänan , Jaanus Betlem !Kolleeg Arvo Sirendi. Tänan , Liia Hänni !Kolleeg Toomas Alatalu. aastast kehtivas mootorsõidukiaktsiisi seaduses kehtestatud mõisted ning aktsiisi maksmise ja tagasimaksmise tingimused ei muutu. Valitsus annab Riigikogu menetlusse rahvaraamatukogu seaduse eelnõu.Ka siin teeb ettekande kultuuriminister Jaak Allik. Kolleeg Valve Kirsipuu , teine küsimus. Suur tänu , härra välisminister !Riigikogu liikmetel on küsimusi.Kolleeg Aino Runge. Arupärija kolmas , viimane küsimus.Olav Anton. ”Siis läheb mees hommikusöögilauda ja lapsed ütlevad : “ Issi , sa oled kaameli väljanägemisega. Eelloetletu moodustab eelnõu põhimõttelise aluse.Ülejäänud muudatused tulenevad eeltoodud alustest. Üle antakse Eesti Vabariigi ja Ameerika Ühendriikide vahelise tulumaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu.Ettekandja on rahandusminister Mart Opmann. Riigikogu menetlusse antakse kirikute ja koguduste seaduse eelnõu.Ettekande Riigikogus teeb siseminister Olari Taal. Normitehnilisest küljest vaadatuna oleks eelnõu pealkirjaks tõesti võinud olla “ Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele ”.Kuid need sõnad on eelnõu tekstis olemas : “ Eeltoodust lähtudes otsustab Riigikogu teha Vabariigi Valitsusele ettepaneku. Suur tänu !Kolleeg Liia Hänni. Toivo Jürgenson , teine küsimus. aasta riigieelarve ” ühele paragrahvile saab sellise ettepaneku teha ainult Vabariigi Valitsus.Niisiis on eelnõu menetlemisel toimunud imelikud lood. Teeb ettepaneku otsuse eelnõu heaks kiita. Õiguskomisjoni esimees soovib põhjendada oma seisukohta. Arupärijalt ka teine küsimus. Rohkem küsimusi ei ole.Austatud Riigikogu , avan päevakorraküsimuses läbirääkimised.Palun avaldada arvamust !Esimesena kolleeg Ignar Fjuk , kõne puldist. Rohkem küsimusi ei ole.Suur tänu , proua Oviir !Lugupeetud kolleegid , avan läbirääkimised.Kolleeg Daimar Liiv. aasta kontrollnumbrid tulevad just nimelt Riigikogus vastuvõetud riigieelarve seadusest , kus on ka Metsakapitali osa. Lugupeetud juhataja !Lugupeetud Riigikogu liikmed !Mul on kahju , et üks eelkõneleja rikkus Riigikogu head tava , aga nii siin vahel juhtub. Arupärijal Ando Lepsil on täiendavaid küsimusi. Kolleeg Jürgen Ligi , teine küsimus. Suur tänu , härra minister !Riigikogu liikmetel rohkem küsimusi ei ole.Riigikogu-poolseks kaasettekandeks on sõna kultuurikomisjoni liikmel Raivo Kallasel.

Riigikogu

. Tänan , Ando Leps !Järgnevalt , härra minister , palun teid vastata Riigikogu liikme Liia Hänni arupärimisele raudteeliikluse probleemide kohta. Suur tänu !Järgmisena , härra õiguskantsler , palun teid vastata Riigikogu liikme Vambo Kaalu arupärimisele Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud maa ostueesõigusega erastamise korra kooskõla kohta maareformi seadusega. Järgnevalt , härra majandusminister , palun teid vastata Riigikogu liikme Mai Treiali arupärimisele noortele peredele eluasemelaenu andmisega seonduvate probleemide kohta. Arupärijal rohkem küsimusi ei ole.Härra peaminister , tänan teid ! Järgmisena palun Riigikogu kõnepulti majandusminister Jaak Leimanni vastama Riigikogu liikmete Valve Kirsipuu ja Feliks Unduski arupärimisele turgudel ja tänavatel kauplemise eeskirjade kohta. Riigikogu-poolseks kaasettekandeks palun kõnepulti riigikaitsekomisjoni esimehe Peeter Lorentsi. ”Aare Annus , Tallinna Piimatööstus : “ Lääne toodang hakkab veel rohkem Eestisse tulema , sest Vene turg on ära langenud. juulit ja ei ole pärast nimetatud tähtaega lahkunud elama mõnda teise riiki. Suur tänu !Kolleeg Jüri Adams. aastal mõnevõrra vähenema.See ei ole tingitud tööpuuduse kasvust , mis peaks jääma praegusele tasemele , vaid elanikkonna arvu üldisest vähenemisest demograafiliste protsesside tulemusena. Kolleeg Olev Toomet , teine küsimus. Riigikogu liikmetel rohkem küsimusi ei ole. ”Siis lisas : “ Ühtegi grammi võid ei ole Ühinenud Meiereid siseturu jaoks kooreks töödelnud , kõik see on läinud Venesse.Pooldan turu reguleerimist. Arupärijal on ka kolmas küsimus. mail , ning esitan selle uuel kujul veidi ümber tehtuna , sest energeetikaküsimused on vahepeal väga muutunud. Eelnõude ja arupärimiste üleandmine Juhatus on valmis vastu võtma eelnõusid ja arupärimisi.Kolleegidel palun üleandmiseks registreeruda !Vabariigi Valitsuse esindajana saab sõna proua Ülle Aaskivi. Üleantud eelnõu juhtivkomisjoniks jääb keskkonnakomisjon.Ma juhin tähelepanu , et esimest korda on eelnõu üle antud ka disketil.Kolleeg Siiri Oviir. Olav Antoni teine küsimus. Riigikogu-poolseks kaasettekandeks palun kõnepulti rahanduskomisjoni aseesimehe Jürgen Ligi. Väga aus vastus : poliitilist katet läheb valitsus arutama homme pealelõunal metsa ja kordab seda vajadusel esmaspäeval. Tänan , proua minister !Riigikogu liikmetel teile rohkem küsimusi ei ole.Valitsus loobub kaasettekandest.Riigikogu-poolseks kaasettekandeks palun kõnepulti sotsiaalkomisjoni liikme Ants Järvesaare. Kolleeg Anti Liiv , teine küsimus. aasta konventsioon , mis sisuliselt kajastab samu probleeme. novembril.Sellest kuupäevast peaksid hakkama kehtima uue liikme volitused.Nii oleks Metsakapitali Nõukogus vastavalt Metsakapitali seadusele kaks Riigikogu liiget. Uurimiskomisjonid on demokraatliku riigi parlamenditöö tavaline vorm. Koonderakonna fraktsiooni esitatud seaduseelnõu kuulub rahanduskomisjoni kompetentsi.Kolleeg Indrek Kannik. Loeksin ette Riigikogu infotunni kava , s.t vastamise järjekorra : arupärimistele vastamist alustab härra peaminister , edasi jätkavad härra põllumajandusminister ning kaitseminister. Austatud härra peaminister !Palun teid esimesena Riigikogu kõnepulti vastama Riigikogu liikme Ando Lepsi arupärimisele omandireformiga seonduvate probleemide kohta. Tänan , Edgar Savisaar !Kolleeg Olav Anton , kõne. Lugupeetud härra Riigikogu juhataja !Lugupeetud Riigikogu liikmed !Proua Kilvet ja härra Rummo esitasid mulle juunis arupärimise , mille teksti teile ette loen. juulit ei ole ilmselt reaalne kõnealuse büroo tööd käivitada , sest ettevalmistava osaga ei jõuta enne valmis.Aga natuke kiiremini on kindlasti võimalik teha , sellega ma olen nõus. oktoober.See on minu poolt eelnõu tutvustamiseks kõik. See oli pigem arvamus või konstateering kui küsimus. Suur tänu !Palun hetkeks veel siia jääda , Aavo Mölder.Meil on üks muudatusettepanek , mis on tulnud Ants Käärmalt ja mida komisjon on arvestanud.Probleeme ei ole.Muudatusettepanek on aktsepteeritud. oktoobril.Kuna eelnõu eesmärk oli garanteerida olukord , et Eesti Pank ei jääks pakutud koosseisu mahahääletamise korral nõukoguta , siis on eelnõu kaotanud mõtte. Suur tänu !Küsimusi rohkem ei ole.Kaasettekandeks majanduskomisjoni nimel on sõna kolleeg Eldur Parderil. Õppekvaliteedi ja lastele vajaliku keskkonna tagamiseks on eelnõus sarnaselt teisi haridusasutusi käsitlevate seadustega koolitusloa mõiste.Selle tähtajalisus kohustab lasteasutuse asutajat ka pärast asutamist nõuetest kinni pidama. Kolleeg Olav Anton , kõne puldist. Miks tasub eelistada intressita laene?. Sellega ma lõpetan oma väga lühikese ettekande ja vastan heameelega lugupeetud Riigikogu liikmete küsimustele. Tänan , härra minister !Arupärijal Liia Hännil on küsimusi. Tänan , härra minister !Ando Lepsil on küsimusi. Kolleeg Paul-Eerik Rummo. Arupärijal on täpsustavaid küsimusi. Ma arvan , et enamik Riigikogu liikmeid usaldab meie valitsust ja peab teda parlamentaarseks valitsuseks , kes täidab parlamendi soove.Aga ma loodan , et kui valitsus hakkab tõrkuma , siis jätkub Riigikogu liikmetel meelekindlust oma usaldust revideerida. Rohkem küsimusi ei näi olevat. Laen protsendita; paku laenu üksikisikute vahel. Tänan , härra esimees !Riigikogu liige härra Hansen on esitanud mulle arupärimise , milles on kuus küsimust. Uudsena pakume lasteasutuste jaoks teeninduspiirkonna mõiste , vältimaks nn eliitlasteaedade teket munitsipaalasutustena ja tagamaks lapsele koha elukohale lähimas lasteasutuses. muudatusettepanek.Sellega on täiskogu läbi vaadanud kõik juhtivkomisjoni poolt täiskogule esitatud muudatusettepanekud ning ma palun Nikolai Maspanovil üle korrata juhtivkomisjoni otsus. septembrist töötab direktorina Tallinna Psühhiaatriahaiglas doktor Tiit Kadastik. Tänan ettekande eest !Küsimused.Jaanus Betlem , teine küsimus. Valitsuse üleantud kuriteo ohvritele riikliku hüvitise maksmise seaduse eelnõu kuulub õiguskomisjoni kompetentsi. Vaba mikrofon Avan vaba mikrofoni.Palun pärast haamrilööki registreeruda.Lugupeetud kolleegid , enne kui ma annan esimesele kolleegile sõna , tuletan meelde , et kõne kestus on viis minutit.Palun jälgige kella kõnepuldi peal !Kolleeg Enn Tarto

Comentarios