Laen alustavale ettevõtjale; kuidas arvutada krediidi kulukuse määra

Andmesubjektide endi poolt meile edastatud andmed, näiteks laenutaotluse kaudu; b. Käesolevate tingimuste eesmärgiks on kirjeldada, kuidas AS Finora Capital töötleb klientide, s.h. AS'ga Finora Capital suhtesse astumisel annab Andmesubjekt nõusoleku oma andmete töötlemiseks. Andmesubjekti poolt meie kaudu sooritatud tehingute kaudu; c. Vivos kiirlaen; laenud kuni 10000. Klientidele teenuste osutamiseks vajab AS Finora Capital teatud isikuandmeid. Laen alustavale ettevõtjale; kuidas arvutada krediidi kulukuse määra. Riiklikes ja eraõiguslikes registrites Andmesubjekti kohta hoitav info. AS-ile Krediidiinfo või muule krediidireitinguid või –hinnanguid koostavale isikule; Töötleja ei edasta Andmesubjekti puudutavaid isikuandmeid ühelegi nõusolekus nimetamata kolmandale isikule, välja arvatud kui selline õigus või kohustus tuleneb seadusest.. andmesubjektiga lepingu sõlmimise ettevalmistamine ja sõlmitud lepingu täitmine; c. Ferratum.ee; kiirlaen kohe kätte. Isikuandmete Kaitse Seaduses mainitud Andmesubjektide isikuandmeid. Osamaksetega tasumise müügilepingu sõlmimisel nõusoleku andmisel on Volitatud töötlejaks müüja, kelle kontaktandmed on kättesaadavad müügilepingus. Töötlejaga samasse kontserni kuuluvad äriühingud; b.

Laen alustavale ettevõttele; sms laen maksehäirega

. andmesubjekti laenuvõimelisuse hindamine; b. Creditstar.ee; Mogo OÜ. Klient on kohustatud viivitamatult informeerima Finora Capitali kõigist andmete ja asjaolude muudatustest, võrreldes lepingutes või Finora Capitalile esitatud dokumentides esitatud andmetega. isikut tõendava dokumendi number ja kehtivusaeg; e. Laen alustavale ettevõtjale; kuidas arvutada krediidi kulukuse määra. andmed maksevõime kohta; i. Andmekaitse Inspektsiooni veebileht asub aadressil www.aki.ee. kaupade pakkumine või teenuste osutamine Andmesubjektile; d. Neid andmeid kogume me järgmistest allikatest: a.

Laen kinnisvara tagatisel, väikelaen, järelmaks | Finora.

. Isikuandmete töötlemise nõusolek on antud nii selliste Andmesubjekti isikuandmete kohta, mille Töötleja on saanud Andmesubjektilt endalt, kui ka Andmesubjekti isikuandmete kohta, mille Töötleja on saanud kolmandatelt isikutelt. krediidihinnangute ning raportite koostamine; Töötleja võib edastada Andmesubjekti isikuandmeid järgmistele kolmandatele isikutele: a. Elektroonilises vormis isikuandmete töötlemiseks nõusoleku andmisel on Töötlejaks Finora Capital OÜ. Töötleja äripartnerid, kellega Andmesubjekt on sõlminud Osamaksetega tasumise müügilepingu; c. Töötleja tegevusega seotud advokaadid ning muud nõustajad; d.

Käesolevate tingimuste kontekstis on Andmesubjektiks füüsiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi hakata kasutama AS Finora Capital teenuseid. muud Andmesubjekti ja Volitatud töötleja vahel lepingueelsete läbirääkimiste ja/või sõlmitud lepingu täitmise käigus saadud andmed. Muuhulgas on Andmesubjektil õigus saada Töötlejalt tema kohta käivaid isikuandmeid, nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist ning isikuandmete töötlemise lõpetamist. isikud, kellele lepingust tulenevad nõuded on loovutatud; e. Samuti on Andmesubjektil õigus pöörduda nii Töötleja kui ka Andmekaitse Inspektsiooni poole. Andmesubjektil on seoses ennast puudutavate isikuandmetega kõik isikuandmete kaitse seadusest tulenevad õigused

Comentarios