Kust teenida kiiresti raha; laen eraisikule

Pressinõukogu hinnangul oleks pidanud leht ühenduse vastulause avaldama, sest tegemist on artikliga, mis sisaldab tõsiseid süüdistusi ja hulga faktiväiteid. refonda.ee/hinnad/hinnad – metallid hansfer.ee – metall. Kommentaari saamine kaebajalt oleks tõenäoliselt taganud rikkumise vältimise. Artikli ja lugejate seisukohast ei ole määrav, milline on hagi täpne pealkiri, vaid see, mille üle käib vaidlus. Pressinõukogu on arvamusel, et toimetusel on õigus vastulauset toimetada. Kuna kaebaja oli aktiivselt tegev MTÜ algusaastetel ja esines ka MTÜ kõneisikuna, siis ei saa pidada valeks tema nimetamist MTÜ üheks loojatest. See töö ei pruugi aga tasustatud tööks jääda, kuna võite lõpuks leida end palumas, et teile jälle see tore kutsu hoida toodaks. Lugejakirjadesse tuleb suhtuda suurema tähelepanuga ning kirja autori kontaktandmed või elukoht olema toimetuse jaoks tuvastatavad, vastasel korral tuleks kiri jätta avaldamata. Samuti ei ole kaebaja rahul, et ta ei saanud sõna ja leht ei avaldanud tema vastulauset. Pressinõukogu leiab, et info kaebaja kohta on artiklis, kaebaja esitatud dokumentides ja toimetuse vastuses vastuoluline ning sellest tulenevalt tekib kahtlus loos oleva väite kohta, et kaebaja on kriminaaluurimise all. Kaebaja leiab, et jahimeeste võrdlemine al-Qaedaga on ebaeetiline. Lisaks sisaldab artikkel valeväiteid ja delikaatseid teemasid. Pressinõukogu on seisukohal, et lehel on õigus avaldada infot kohtuotsuste ja pooleliolevate kaasuste kohta ning reeglina kohtuotsust kajastavale uudisele kommentaare ei küsita. Pressinõukogu hinnangul sai kaebaja võimaluse süüdistustele vastamiseks, info esitamiseks ja vastulauseks, kuid ei kasutanud ühtegi võimalust. Kuna tegu on kriitilise materjaliga, oleks pidanud sõna andma ka teisele osapoolele. Pressinõukogu ei näe põhjust kahelda eri allikate sõnades. aprilli saates „Radar“ ajakirjanduseetika koodeksit. Kaebaja hinnangul on artikkel ülikooli suhtes eksitav. Artiklist ei nähtu, et see on kirjutatud kaebuse esitaja halvustamiseks; artiklis pole tehtud sellesuunalisi vihjeid, rääkimata kaebuse esitaja nimepidi mainimisest. Kuna kaebaja ei vaidlusta ühtegi fakti, siis ei saa Sakala poolt oluliseks eksimuseks lugeda ka seda, et ajakirjanik unustas artikli kaebajale üle vaatamiseks saata. Fotod on märgistatud ning on artikli sisuga seotud. oktoobril avaldatud saatelõiguga väidetavast korteripettusest eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul sai kaebaja sõna. Lehel puudus vajadus Neinar Seli vastulause avaldamiseks, kuna kaebaja ei paranda selles tsitaate ega fakte. Pressinõukogu hinnangul ei ole ebatäpsus firma nime ja aadressiga sellised, mis loo kontekstis olulist tähtsust omaks ja seega ei ole tegemist selliste vigadega, mis tooks kaasa ajakirjanduseetika koodeksi rikkumise. Pressinõukogu hinnangul on kaebaja foto avaldamine tema isiku ebaproportsionaalne esile tõstmine. Kuigi artiklis oli ebatäpsus, tunnistas leht viga, avaldas kiiresti paranduse ja vabandas kaebaja ees.

Kuidas leida hea äriidee? | Internetiturundus

.

LOE SIIT: Võimalused, kuidas noorena interneti abiga raha teenida.

. Samas juhib Pressinõukogu tähelepanu sellele, et selguse huvides oleks võinud leheküljel olla selgitus, mille alusel Postimees oma valiku tegi. Pressinõukogu hinnangul esitati süüdistusi maavalitsuse kohta ja seepärast oleks pidanud andma maavalitsuse esindajale sõna. Pressinõukogu hinnangul kajastuvad Sputniku seisukohad nende küsimustes, mis uudises avaldati. Kui Tallinna Lastehaigla esindaja otsustas piirduda vaid lühikese kommentaariga, siis on see kaebaja valik. Valla maine osas oleks pidanud Pressinõukogule kaebuse esitama valla ametlik esindaja. Kaebaja leiab, et antud arvamusartikkel solvab räigelt AS Delfi töötajaid. Kaebaja leiab, et artiklis on esitatud väiteid, mis on kontrollimata ja ei vasta tõele. Artikli enda sisust tuleb välja, et oma tööga ei saanud tegelikkuses hakkama mitu valda. Kuna artiklis on kaebaja kohta esitatud tõsiseid süüdistusi, oleks kaebaja meelest pidanud kontrollima süüdistuste paikapidavust ning andma kaebajale võimaluse kommentaariks. Kust teenida kiiresti raha; laen eraisikule. Samuti ei ole kaebaja rahul, et leht ei avaldanud vastulauset. Pressinõukogu hinnangul vastutab asutuse direktor kogu muuseumi töö eest ja peab olema valmis tegevust kommenteerima. Samuti peab kaebaja asjakohatuks pealkirja. Samuti peab kaebajad avaldatut eksitavaks ja moonutatuks. Samuti aia- metsa- ja põllusaaduste müük: marjad, vihad, kartulid, kuused, seened. Samuti leiab kaebaja, et osa infot ei ole hangitud avalikult ja lapsi ei ole intervjueeritud täiskasvanu juuresolekul. alusel oleks leht pidanud Lääne-Tallinna Keskhaigla saadetud vastulause avaldama, seda vajadusel lühemaks toimetades. Samas leiab Pressinõukogu, et laps on tänu nime avalikustamisele identifitseeritav vaid lähedastele ning mitte laiema avalikkuse jaoks. Pressinõukogu leiab, et ajakirjandus peaks kontrollima uurimisorganite poolt antavat infot ka süüdistatavate käest. Samuti ei ole kaebaja rahul, et süüdistatud osapoolele sõna ei antud ning ajakirjanik on institutsiooni, millest ta kirjutab, teenistuses. Lisaks ei tule artikli juures avaldatud saatelehtedest välja, et Eesti turule on toodud kütust. Pressinõukogu leiab, et Stolitsa oleks pidanud juhtkirja tekstis selgemalt välja tooma, et Ivan Makarovile omistatud ütlused ei ole faktiväited, vaid irooniline tõlgendus Makarovi artiklist, mida Stolitsa lugejad tõenäoliselt lugenud pole. Kaebaja ei ole rahul, et leht talle sisuliselt sõna ei andnud. Pressinõukogu hinnangul oli avalikus kirjas haigla kohta esitatud tõsiseid süüdistusi ning toimetus oleks pidanud enne Anneli Rõigase materjali avaldamist ära ootama haigla kommentaarid. Samuti saad müüa oma käsitööna/rätseptööna tehtud asja, nt vaibad, kindad, linnupuurid. Lehe juhtkiri on toimetuse seisukoht, mis tugineb sama päeva artiklile ja milles ei esitata Toomas Kasemaa kohta süüdistusi. Enamuses on tükitöö otsad. Kuigi artiklis ei ole nimetatud ühtegi firmat, on Saaremaa spaade kohta üldiselt siiski süüdustusi esitatud ja seetõttu oleks pidanud leht võtma kommentaare kõigilt Saaremaa spaadelt. Nagu pooled kinnitavad, sai haigla juht võimaluse kommentaariks, mis artiklis on küll väga napp, kuid ajakirjandus ei pea avaldama täismahus kõiki seisukohti, mida kritiseeritav pool esitab. Samuti leiab Pressinõukogu, et lasteaia juhataja Marju Võsu on küll artiklis sõna saanud, kuid tema kommentaar oleks pidanud puudutama eraldi igat süüdistust. Pressinõukogu ei saa kohustada Eesti Ekspressi kõrvaldama lehe veebiväljaandest kõnealust artiklit ja viiteid sellele. Kaklejad aga pole kunagi kuulunud Igor Orlovi juhendatavasse rühma. Pressinõukogu hinnangul ei ole artikli fookus mitte litsimajal või prostitutsioonil, vaid tuletõrjeühingu jaoks kahjulikel kinnisvaratehingutel. Pressinõukogu leiab, et artikkel sisaldab konkurentsiameti kaudu ka Eesti Energia seisukohti kajastavat infot. Artiklite avaldamine oli Pressinõukogu hinnangul avalikkuse huvides ja kaebaja sai neis sõna. Leht aga soovis kaebajale sõna anda ja võttis temaga ühendust nii telefoni kui e-kirja teel, kuid kaebaja ei vastanud. Pressinõukogu hinnangul on Urve Palo saanud artiklis sõna. Rendi välja oma aiatöövahendeid, ratast, remonditarbeid, paati. Pressinõukogu hinnangul oli tegemist Vjatšeslav Leedo sõnadega, mis ei kujutanud endast sellist süüdistust, mis oleks nõudnud OÜ Saaremaa Raadio kommentaari või vastulauset. Lahendita: Väljaanne ei ole ühinenud Pressinõukoguga ning keeldus selgituste andmisest. Artiklist tulenevalt võivad lugejad teha järelduse, et tabelis arvevabrikantide klientidena märgitud firmad on maksupetturid. Kaebaja ei ole rahul, et leht on jätnud ära kuulamata ühe osapoole. Samuti ei leidnud kinnitust süüdistused eksitava montaaži kohta, sest tegu on kahe erineva pildiga. Kaebaja hinnangul sisaldab aritikkel faktilisi ebatäpsusi ning artikli näol on tegu arvamuste ja oletustega. Pressinõukogu hinnangul oli antud loos tegemist personaalse süüdistusega kaebaja suhtes ning seepärast ei oleks Pealtnägija meeskond pidanud leppima vaid kooli direktori sõnadega ning püüdma saada kommentaari ka õpetajalt. Leht oleks pidanud allikate poolt esitatud tõsised süüdistused põhjalikult üle kontrollima, eriti veel kui allikaks on valitud raske kuriteo eest vanglakaristust kandev inimene. Kaebaja leiab, et artiklis esitatud süüdistused ei vasta tõele ning artiklis on väär faktiväide, kuid parandust leht ei avaldanud. Samuti ei ole kaebaja rahul, et artiklis tehakse läbivalt viiteid nagu ei oleks tema firma või selle juhtide tegevus seaduslik. Tegemist ei ole uudisloo, vaid reportaaþiga, mille fookus ei ole Kalaranna sadama sulgemisel. Samuti ei ole kaebaja rahul, et artiklis on avaldatud tema ja ta abikaasa täisnimed. Postimees on artiklites läbivalt nimetanud Tiina Naaritsat valetajaks, udutajaks ja libapsühholoogiks, samas ei ole sellised väited faktidega kaetud. Pressinõukogu leiab, et Eesti Päevalehel oli piisavalt alust ja tõsine avalik huvi teema käsitlemiseks. Samuti ei ole kaebaja rahul, et nende vastulauset ega kommentaare ei avaldatud. Kaebaja ei ole rahul, et ta sõna ei saanud. Pressinõukogu hinnangul sisaldab artikkel alates pealkirjast spekulatsioone, kuid tõestusmaterjali ei esitata. Pressinõukogu hinnangul oli kaebaja nimetamine „elukunstnikuks“ vaatajaid eksitav, kuna antud juhul oli kontekst tõsine ehk siis tegemist oli meeleavalduse kajastamisega ja kaebaja oli üks korraldusrühma liikmetest. Artiklis on kontrollimata fakte, mis kahjustavad kaebaja mainet. Eraisikult laenud; luutari pandimaja.

Pressinõukogu hinnangul jääb Kaja Lind vallavolikogu esimeheks ka mittetulundusühingut esindades. Samuti andis Koit vastulauseks teisele poolele võimaluse, mida pole seni kasutatud. Pressinõukogu hinnangul on küll algset vallavalitsuse infolehe teksti refereeritud, kuid artiklis olevale kriitikale ei antud vallavalitsusele võimalust vastata. Kiirlaen ilma intressita; laen pensionäridele. Lisaks informeeris ajakirjanik lehe väitel mõlemat, et soovib saada kontakti Valdeko Humalaga. Kaebaja ei ole rahul, et saates näidatakse eravestlust temalt luba küsimata. Pressinõukogu hinnangul oleks Äripäev pidanud võtma kommentaari Mihhail Kõlvartilt. Pressinõukogu leiab, et kaebajatele püüti sõna anda, kuid nad keeldusid teadlikult. Kuna saatelõigus kajastati prokuratuuri seisukohta, siis leiab Pressinõukogu, et kaebajate seisukoht oleks pidanud leidma samas mahus kajastamist. Pressinõukogu hinnangul ei ole antud fotouudis süüdistav ega laimav, vaid toimunut objektiivselt kajastav. Pressinõukogu hinnangul tugineb artikkel Rootsi äripettuste vastu võitleva organisatsiooni infol, milles pole alust kahelda. Vallavanemakandidaat kaitseb oma au kohtus. Pressinõukogu hinnangul ei ole „Õhtuses retseptisoovituses“ põhjendatud ühe kaubamärgi eelistamine. Intervjuust keeldumisel kasutati katkeid kirjavahetustest. Kaebaja väitel talle enda kaitseks sõna ei antud. Lisaks ütles administraator ajakirjanikule, et tema sõnu artiklisse ei pandaks ja kommentaari saamiseks tuleb pöörduda hambakliiniku tegevjuhi poole. vastu, mis näeb ette, et uudised ja arvamused peavad olema selgelt eristatavad. Lehe kinnitusel ütles hinna välja tennisekeskuse juht. Pressinõukogu hinnangul sai Meelis Virro piisavas mahus sõna süüdistuste kommenteerimiseks ja ümber lükkamiseks ning artiklis tunnistab ta ka ise maksetähtaegadest mitte kinni pidamist, kui nimetab seda ajutiseks. Kuigi leht on peale artikli ilmumist avaldanud kaks korda täpsustusi, leidis Pressinõukogu eksitavat infot ja oletusi veel. Samuti ei ole rahul, et saates avaldati tema nimi. Artiklis avaldatud faktid tuginevad allikatele, kelle väidetes puudub alus kahelda. Lugudest tuleb välja ka kohtusse mineku põhjus. Pressinõukogu hinnangul võib ajakirjandus nimetada talu „hirmu kantsiks“, sest seal leidsid aset vägivallatsemised. Pressinõukogu hinnangul on artikliga tungitud Simon Suviste eraellu ja esitatud spekulatsioone. Kaebaja ei ole rahul, et ajakirjanik tema väiteid ei uurinud ja sisenes luba küsimata tema tööruumidesse filmima. Samuti pole kaebaja rahul oma nime käänamisega artiklis. Pressinõukogu hinnangul on kõigi osapoolte kommentaarid artiklis mahu osas tasakaalus. Ettevõtte laen; krediitkaart kus on raha peal. Pressinõukogu hinnangul oli põhjendatud, et Reporter näitas vaatajatele Eigo Sõsteri keeldumist intervjuust. Päevatöö -otsad: goworkabit.com na. Kaebaja hinnangul on artikkel eksitav ja notarite tööd põhjendamatult halvustav. Pressinõukogu hinnangul võinuks Palamuse vallavanem lehele sisulise vastuse anda, mitte viidata järgmisel päeval dokumendiregistrisse ilmuvale dokumendile. Pressinõukogu leiab, et toimetus on vaba valima tekste ja nende avaldamist. Kaebaja leiab, et artiklis on mitmeid solvavaid ja valeväiteid. Lisaks käsitleb Viive Aasma lugu süsteemi ja selle kitsaskohti, ajakirjaniku lugu keskendub peaasjalikult kaebaja ja tema seisukohtade isiklikule ründamisele. Pressinõukogu hinnangul on konflikti osapoolte seisukohad kajastamist leidnud. Samuti on saatelõigust näha, et kaebaja on intervjuude juures ja seega oli kursis, mis räägiti. Artikli Salongile tuletati kõike meelde pealkirja ei pea Pressinõukogu väljakutsuvaks, pigem võtab see kokku artiklis olevate eri inimeste arvamused, mis valgustasid juhtunut. Kaebaja ei ole rahul ka sellega, et foto ja teksti autorit pole näidatud

Comentarios