Kust teenida kiiresti raha; kut saada laenu

Antud artiklis avaldatut oli vaja avalikkusel teada, samuti olid avalikkuse jaoks olulised protsessis osalejate nimed. Pressinõukogu hinnangul on tegemist eksitava infoga, sest kaebaja lükkas ajakirjanikuga vesteldes Delfi kahtlused tagasi. Kui Mikk Targo keeldus, siis oleks artiklis pidanud olema sellekohane märge.

Poolte kokkulepe: Pooled leppisid kokku ja kaebaja seisukohad said kajastuse. Samuti ei ole kaebaja rahul, et jätkuloos on tema infot valesti kajastatud. Pressinõukogu arvates ei ole artiklis Taastuvenergia Koja liikmeid süüdistatud ebaseadusliku riigiabi saamises. Pressinõukogu leiab, et sellisel juhul ei ole tegemist halvustamisega. Kaebaja ei ole rahul, et sellises stiilis arvamus on Eesti Päevalehes avaldatud. Pressinõukogu hinnangul pidanuks konkreetse juhtumi kirjeldus sisaldama ka justiitsministeeriumi või Priit Kama kommentaari. Pressinõukogu hinnangul oleks pidanud artiklis andma sõna Jevgeni Ossinovskile. Pressinõukogu leiab, et kaebaja poolt väljatoodud näidete osas ei ole leht eetikakoodeksit rikkunud, sest esitatud materjalide põhjal ei saa neid lugeda valeväideteks. Pressinõukogu hinnangul oli loos haigla kohta esitatud tõsiseid süüdistusi ning toimetus oleks pidanud enne Anneli Rõigase materjali avaldamist ära ootama haigla kommentaarid. Pressinõukogu hinnangul on konflikti osapoolte seisukohad kajastamist leidnud. Artiklis on öeldud, et ravimile pole tehtud kliinilisi uuringuid. Postimees tegi küll vea valimisliidu nimes, kuid artikli sisu ja hoiakuid see ei mõjutanud. Leht püüdis kaebajaga ühendust saada ning selle puudumisel kasutas varasemat kommentaari. Pressinõukogu hinnangul on kaebajast tehtud konflikti osapool sellega, et tema nimi on ainsana valla elanikest välja toodud. Pressinõukogu leiab, et Stolitsas ilmunud arvamuses märgib kaebaja ära, et ajakirjandus kritiseerib valitsust või ignoreerib valitsuse otsuseid. Pressinõukogu hinnangul on tegemist arvamuslooga, milles ei ole kedagi halvustatud. Pressinõukogu hinnangul oleks leht pidanud avaldama vabanduse selle kohta, et artiklis oli faktiviga Vilma Koppase kohta. Samuti leiab Pressinõukogu, et kaebaja luuletus ei täienda uudist sedavõrd, et toimetus oleks pidanud selle avaldama. Pressinõukogu hinnangul on arupärimine üle interpreteeritud ja pealkirja teine lause jätab mulje, et tegemist on poliitilise avaldusega, mis on aga lugejaid eksitav. Pressinõukogu hinnangul on toimetuse otsustada, millisel kujul ja kui suures mahus vastulause avaldada. Kaebajad ei ole rahul, et neile teises artiklis sõna ei antud. Kuna nimetatud artikkel ilmus uudisteküljel, eeldab see, et lugu ei sisalda ajakirjaniku hinnanguid küsimuste näol. Pressinõukogu hinnangul on antud sõna erinevatele osapooltele ning Postimehe ajakirjanikud püüdsid saada ka vallavanema sisulist kommentaari. Artiklis on ajakirjaniku oletus, et Andrus Tamm on Moissejeviga seotud, kuid faktidega see tõestatud ei ole. Pressinõukogu hinnangul tuleb artiklist endast välja, et sõdurite ravimine ja haigekassa eelarvedefitsiit ei ole omavahel seotud ja seega on nende sidumine pealkirjas lugejaid eksitav. Samuti pole kaebaja rahul, et infot koguti varjatult, saade sisaldab valeväiteid ning segamini on faktid ja arvamused. Pressinõukogu hinnangul puudus Radari toimetusel alus kahelda info tõesuses ja allikate usaldusväärsuses. Samuti leiab kaebaja, et ajakirjanik on kuritarvitanud meediaga suhtlemisel kogenematuid isikuid, leht ei ole kontrollinud info tõesust ja allikate usaldusväärsust. Kust teenida kiiresti raha; kut saada laenu. Annika Urmile oli antud võimalus kõiki tema kohta esitatud süüdistusi kommenteerida ning Annika Urmi seisukohad leidsid saates kajastamist. Samuti on artiklis segamini uudised, oletused ja arvamused ning kaebaja ei ole saanud sõna. Samuti ei ole ta rahul, et tema arvamust ei küsitud. Pressinõukogu hinnangul oli tegemist Vjatšeslav Leedo sõnadega, mis ei kujutanud endast sellist süüdistust, mis oleks nõudnud OÜ Saaremaa Raadio kommentaari või vastulauset. Samuti ei kontrollitud kriitiliste faktide tõesust. Pressinõukogu hinnangul ei olnud artikli teema nii päevakajaline, et see ilma kaebaja kommentaarita avaldada.

Teeni kodus kiiresti raha - Kuidas internetis raha teenida

. aasta kultuuripreemia laureaat on Aivar Põldvee” puhul on tegu reportaaþiga ning selles þanris esitatakse ka autori subjektiivseid seisukohti. Uudises avaldatu ei riku Pressinõukogu hinnangul kaebaja eraelu puutumatust. Pressinõukogu hinnangul sisaldab artikkel Vahur Krafti kohta tõsiseid süüdistusi ja seega oleks leht pidanud kaebajale pakkuma võimalust kommentaariks. Pressinõukogu arvates e saa pidada piisavaks enam kui kümne aasta tagusele artiklile viitamist. Samuti sisaldab artikkel kaebaja hinnangul valeväiteid. Eksitava mulje loomisele aitab kaasa ka Delfi artikli juures olev küsitlus solkkütuse kohta. Pooled leppisid kokku Kokkulepe: Ajaleht avaldas kaebaja vastulause. Kuidas turvaliselt lähedase laenule käendaja olla?. Väidetavate ebatäpsuste osas artiklite pealkirjades Pressinõukogu seisukohta ei võta, sest hinnanguliste väidete õigsuse üle otsustamine pole Pressinõukogu pädevuses. Pressinõukogu hinnangul sisaldas artikkel kaebaja aadressil tõsist süüdistust ja seetõttu oleks pidanud Ida-Viru Keskhaiglale sõna andma. Uudised, arvamused ja oletused peavad olema selgelt eristatavad. Pressinõukogu leiab, et repliik „Värsket vett konnatiiki” põhineb artiklis esitatud andmetel. Fakte ei lükka ümber ka kaebaja. Kuna toimetus kinnitas, et alaealiste sisukohti ei kasutatud, siis ei näe Pressinõukogu ka siin ajakirjanduseetika koodeksi rikkumist. Kaebaja ei ole seadnud oma kaebuses kahtluse alla ega ümber lükanud ühtegi artiklis esitatud konkreetset asjaolu. Pressinõukogu leiab, et artiklis esitatud info toetub selgetele allikatele, konflikti osapooled said artiklis sõna ja lehel oli avalik huvi seda teemat käsitleda. Kust teenida kiiresti raha; kut saada laenu. Pressinõukogu hinnangul esitatakse artiklites põhjalikult tuuleparkide vastaste seisukohti, kuid ettevõte saab teemat kommenteerida liiga vähe. Saade on munitsipaalpolitsei loomisest, mitte konkreetse tänava parkimiskorraldusest. Kaebaja leiab, et artiklis ei ole tõestatud kaebaja kohta esitatud fakti, et ta aitab oma juhitava erakonnaga isa. Pressinõukogu hinnangul halvustati esialgest lugu parandavas saatelõigus Retrobest korraldajat, kuid talle sõna ei antud. Seetõttu on igas artiklis vaja taust ja osapoolte olulised seisukohad välja tuua viisil, et ka ainult antud konkreetse artikli lugeja ei oleks ühekülgselt informeeritud. Samuti ei ole kaebaja rahul, et esimeses artiklis on rõhutatud muusumi juhi religioosset kuuluvust. Samuti ei ole kaebaja rahul sama päeva juhtkirja pealkirjaga. Samuti ei ole kaebaja rahul, et leht ei avaldanud kaebaja vastulauset täismahus. juuni Kaebaja leiab, et artiklid sisaldavad valeinfot ning kontrollimata ja pahatahtlikke seisukohti.

Biograafia ~ Urmas Alender ::

. Pressinõukogu hinnangul ei ole artikli juures avaldatud fotod provotseerivad. Artikli põhiosas on küll kaebaja seisukohad olemas. Kuna kaebaja on avaliku elu tegelane, oli ka avalikkuse huvi põhjendatud. Pressinõukogu arvetes oli artikli pealkiri eksitav, sest garantiiremonti ei toimunud. Teiste eetikakoodeksi punktide vastu leht eksinud ei ole. Seetõttu oleks pidanud toimetus ära kuulama kaebaja seisukoha, mis oleks aidanud ära hoida artiklis esinevad väidetavad ebatäpsused. Pressinõukogu hinnangul eksitas Postimees lugejaid, sest avaldas tõele mittevastava väite Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvarti kohta. Tegu on küll mahuliselt väikese osaga artiklist, aga arvestades parlamendi esimehe rolli on tegemist olulise süüdistusega. alusel avaldama ebaõige informatsiooni ilmumise korral paranduse. Samuti on üks vahepealkiri eksitav ja loos on avaldatud kontrollimata infot. Leht oleks pidanud allikate poolt esitatud tõsised süüdistused põhjalikult üle kontrollima, eriti veel kui allikaks on valitud raske kuriteo eest vanglakaristust kandev inimene.

Kuidas teenida internetis raha -

. : Kaebajad jäid ERRi ajakirjanduseetika nõuniku lahendiga rahule. Kaebaja ei ole rahul sellega, et ei saanud võimalust oma seisukoha avaldamiseks. Kaebaja leiab, et blogis kirjutatu tekitab Rein Veidemannile põhjendamata kannatusi, Rein Veidemanni ei ole ära kuulatud ning lisaks on segamini uudised, arvamused ja oletused. Pressinõukogu hinnangul on artikkel kinnisvara müügi kohta ja seepärast ei olnud lehel põhjust küsida Väinamere Liinide kommentaari. Pressinõukogu peab loomulikuks Eesti Rahvusringhäälingu seisukohta, et vastastikust süüdistamist, iseäranis kaks kuud hiljem, raadioeetris ei võimaldata. Kaebaja ei ole rahul, et ajakirjanik ei tutvustanud end infot kogudes ega selgitanud, miks ta intervjuud teha soovib. Pressinõukogu leiab, et korruptsioonisüüdistus ei ole artiklis tõestatud.

Tallinna ajalugu - Vikipeedia, vaba entsüklopeedia

. Samuti ei ole kaebaja rahul, et artiklis on avaldatud delikaatseid isikuandmeid. Monefit. Samuti pole kontrollitud allikate usaldusväärsust. Pressinõukogu hinnangul ei ole artikli fookus mitte litsimajal või prostitutsioonil, vaid tuletõrjeühingu jaoks kahjulikel kinnisvaratehingutel. Kaebaja kinnitusel ei ole ta kunagi võistelnud rulluisutamises ega ka Evelin Ilvesega ning seega ole talle ka rulluisurajal alla jäänud. Kaebaja hinnangul ei tugine pealkiri faktidele. Kaebaja ei ole rahul, et ajakirjanik ei pidanud kinni kokkuleppest jätta ta nimi avalikustamata. Toimetuse kommentaare Facebooki lugu ei sisalda. Pressinõukogu hinnangul eksis leht kaebaja töökohaga ning samuti ei suutnud tõendada kaebaja väidetava tsitaadi vastavust tegelikkusele. Seetõttu oleks pidanud kaebajale artiklis ka sõna andma. Samuti leiab kaebaja, et artiklis on kasutatud naissugu rõhutavaid ja halvustavaid väljendeid, millel puudub uudisväärtus. Pressinõukogule ei ole esitatud konkreetseid andmeid väidetavate ebaõigete faktide kohta kaebealuses artiklis. Pressinõukogu hinnangul ei ole toimetusel põhjust videot eemaldada. Seda tunnistas ka ajakirjanik oma vabanduses. Vastulause sisaldas olulisi täpsustusi mõnede artiklis esitatud süüdistuste kohta, mida haigla juht artiklis kommenteerida ei saanud, ja oleks aidanud lugejatel saada teemast terviklikumat ja tasakaalustatumat ülevaadet. Nädalavahetus tulemas ja Viru keskuse ümber peaks välismaalasi liikuma Please wait. Samuti peavad kaebajad saatelõiku neid halvustavaks ja süüdistavaks. Pressinõukogu hinnangul jätab artikkel mulje, nagu oleks vallavanem seotud millegi kahtlasega. Pressinõukogu leiab, et kaebaja tausta avamine oli oluline, sest Abakhani töötajad kahtlustasid teda varguses. . Kaebaja leiab, et artikliga on rikutud ajakirjanduseetika koodeksit, sest leht on esitanud valeinfot ja ei ole talle kommentaariks võimalust andnud. Pressinõukogu leiab, et osad artiklis esitatud faktiväited on allikatega katmata ja seega kaheldavad. Kaebaja hinnangul on jäetud faktid kontrollimata. See oleks välistanud ka reporteri poolt jahimeeste kohta öeldud põhjendamata kommentaari. mail kohe, kui Sven Sildnik vastulause toimetusele esitas. Pressinõukogu hinnangul on kaebaja avaliku elu tegelasena piisavalt kogenud, et isiklikele küsimustele soovi korral vastamata jätta. Sellega on lugejat eksitatud. Kaebaja ei ole rahul, et toimetus ei avaldanud vastulauset. Kaebaja väitel ei saanud ta ise mingit sõnaõigust. Samuti leiab kaebaja, et sellise artikliga mõjutas ajaleht valimistulemust. Kaebaja leiab, et antud arvamusartikkel solvab räigelt AS Delfi töötajaid. Pressinõukogu leiab, et kaebaja kui tunnistaja nime avalikustamisega leht ajakirjanduseetika koodeksi vastu ei eksinud, sest kohtuistung oli avalik. Kaebaja hinnangul on artikkel avaldatud fakte kontrollimata. Kuna lugu on kohtuvaidlusest, siis antud juhul piisab, et Estrani kommentaar pärineb ka kohtudokumentidest ning põhjust suuliseks täiendavaks kommentaariks otseselt pole. Pressinõukogu leiab, et ka osapooled on saanud sõna. Notaritasu kalkulaator; inimeselt inimesele laen. Samuti ei ole kaebaja rahul, et talle ei antud võimalust süüdistusi kommenteerida. Pressinõukogu hinnangul oli Aasmäe käitumise „tervisepettuseks“ nimetamine oletuslik ja samas väga tõsine süüdistus. Kaebaja leiab, et tema kohta on levitatud laimu, vale ja väljamõeldisi. Pressinõukogu hinnangul ei ole artikli pealkiri ja juhtlõik eksitavad, sest vastavad loo sisule. Samuti on Pressinõukogu hinnangul põhjendatud artikli pealkiri

Comentarios