Kreditexi Ühisraha langetas investorite Reservfondi 80% peale

Lepingu täitmiseks töödeldakse kliendi finantsandmeid ning tema identifitseerimiseks ja temaga ühenduse võtmiseks vajalikke andmeid. Isikuandmete töötlemine lepingu sõlmimiseks, lepingu täitmiseks ja lepingu täitmise tagamiseks. Kreditex töötleb kliendi isikuandmeid seoses laenulepingu sõlmimisega ning hiljem laenulepingu täitmiseks ja täitmise tagamiseks. Me lihtsalt võrdleme finantstooteid ja -teenuseid, et tarbijal oleks võimalik saada parem ülevaade finantsmaailmast. Kliendi isikuandmeid säilitatakse seaduses sätestatud tähtajaks. Nõusolek loetakse antuks üksnes siis, kui klient seda selgelt väljendab.

Privaatsuseeskiri | Kreditex

.

Kreditex | Paindlik finantspartner | Kreditex

. Hoian finantsteemadel kätt pulsil ning jagan oma teadmisi ka sinuga, et sa saaksid saavutada parema rahalise olukorra ja teha parimaid otsuseid. Kõiki eespool loetletud toiminguid käsitletakse isikuandmete töötlemisena olenemata sellest, kas need on automaatsed või mitte. Isikuandmete töötlemine õigustatud huvi alusel. Isikuandmete töötlemine tähendab kõiki isikuandmetega tehtavaid toiminguid, muu hulgas kliendi isikuandmete kogumine, salvestamine, hoidmine, korrastamine, kasutamine, parandamine, edastamine ja kustutamine Kreditexi poolt. Kreditexil on ka seadusest tulenev kohustus kohaldada klientide suhtes rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest tulenevaid hoolsusmeetmeid. Kreditex võib eespool osutatud teabe edastamisest keelduda seaduses ettenähtud juhtudel ja ulatuses. Lisaks eeltoodule peab Kreditex töötlema klientide isikuandmeid seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks raamatupidamisega seoses. Õiguse kasutamisel tuleb seda portaalipidajale edastatavas kirjas selgelt väljendada. See tähendab, et kliendi andmed hävitatakse mitte vähem kui viie aasta möödumisel pärast kliendiga ärisuhte lõpetamist, eeldusel, et kliendi ja Kreditexi vahel ei ole käimasolevaid vaidlusi ning puudub muu õigustatud huvi nende andmete säilitamiseks. Kõige soodsaim SMS laen; kiire krediit Viivus. Kreditex võimaldab kliendi isikuandmetele juurdepääsu üksnes • oma töötajaile, kellega on sõlmitud mitteavalikustamisleping; • kolmandale isikule, kes töötleb andmeid Kreditexi nimel ja kellega on sõlmitud mitteavalikustamisleping. Nõusoleku alusel isikuandmete töötlemine. Meie portaalis on finantstoodete reklaamid. Me uuendame informatsiooni võimalikult kiiresti, kuid ei anna ühtegi garantiid avaldatud informatsiooni täpsusele.Financer.com'i kasutamisel aktsepteerid sa meie küpsiste poliitikat ja kasutustingimusi. Mistahes eeltoodud õiguse teostamiseks võib klient saata portaalipidajale taotluse portaali iseteeninduskeskkonna vahendusel või e-posti aadressile info@kreditex.ee. Kui kliendi poolt esitatakse Kreditexile teise füüsilise isiku isikuandmeid, toimub selliste isikuandmete töötlemine Kreditexile seadusega pandud kohustuste täitmiseks vajalike toimingute piirides. Käesoleva privaatsusteate eesmärk on anda teile teavet kliendi isikuandmete töötlemise kohta Kreditexi poolt. Kreditex välistab kolmandate isikute loata juurdepääsu kliendi isikuandmetele ja portaali andmebaasile, mis selliseid andmeid sisaldab. Kreditex töötleb kliendi isikuandmeid õiglaselt, seaduses ettenähtud viisil ja ulatuses. Isikuandmete töötlemine seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks. Kreditexi Ühisraha langetas investorite Reservfondi 80% peale. Enne finantstoodete ja -teenuste kasutamist, konsulteeri asjatundjaga. Klient võib nõuda isikuandmete kustutamist Kreditexi poolt. Neid meetmeid peab kohaldama ka juriidilisest isikust kliendi juhatuse liikmete suhtes. Kreditex võib töödelda kliendi isikuandmeid ka muudel eesmärkidel, kui need on vajalikud seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks või kui sellised eesmärgid on õigustatud kliendiga sõlmitud lepingute täitmiseks. Kliendi isikuandmete töötlemise toimub üldjuhul kliendi ja Kreditexi vahel sõlmitud lepingute täitmiseks ja Kreditexi poolt talle seadusest tulenevate kohustuste nõuetekohaseks täitmiseks. Mõned meie võrdlustes olevad pakkumised on kolmandate poolte reklaampakkumised, mille eest võime me saada kompensatsiooni. On samas aga mitmeid portaale, mis meelitavad investoreid väga ahvatlevate garantiidega. Me ei vastuta väära informatsiooni või intressimäärade, ettevõtte andmete ja muude andmete ebatäpsuse eest - vastutus on kliendil, kes peab alati kontrollima enne teenuse kasutamist, et informatsioon oleks korrektne. maid, seega ei puuduta tingimus varasemalt tehtud investeeringuid.Iga ühisrahastusega tegeleva investori jaoks on tagasiostugarantii üks suurimaid eeliseid. 50 laenu kiirelt; laen 3000 eur. Ühtegi osa meie lehest ei tohiks võtta kui soovitust kasutada mainitud finantstooteid. Me ei ole majandusspetsialistid ning artiklite sisu põhineb arvamustel, faktidel ja muul vabalt kättesaadaval teabel. Andmekaitse Inspektsiooni poole pöördumiseks saab rohkem informatsiooni Andmekaitse Inspektsiooni koduleheküljelt. Kreditex võib küsida kliendi nõusolekut Kreditexi ja temaga samasse gruppi kuuluvate ettevõtete toodete ning koostööpartnerite pakkumiste edastamiseks. Laen kuni 10000; laenu autentimine ID kaardiga. Me võrdleme laene, kindlustusi, hoiuseid, krediitkaarte ja palju muud, mis on seotud finantsasjadega. Kõigil muudel juhtudel on Kreditexil õigus edastada kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele vaid juhul, kui on põhjendatud huvi tagada klientidega sõlmitud lepingute täitmine ja teabe edastamine sellisele isikule ei ole vastuolus seadusega.

Financer.com on rahvusvaheline majandusteemaline info- ja võrdlusportaal, mille eesmärk on anda ülevaade erinevatest finantsteenustest. Kreditexil lasub kohustus kontrollida iga füüsilisest isikust kliendi krediidivõimelisust ning täita laenu andmisel vastutustundliku laenamise põhimõtteid. Selleks töötleb Kreditex eelkõige isiku identifitseerimist võimaldavaid andmeid, andmeid isiku seoste kohta juriidiliste isikutega ning avalikest allikatest kättesaadavaid andmeid. Klient võib Kreditexilt igal ajal nõuda teavet Kreditexi poolt tema kohta kogutud isikuandmete kohta.  Selleks esitab klient Kreditexile kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis asjakohase taotluse. Pärast investeeringu sulgemist tegeleb platvorm ise võla sissenõudmisega.Üllatavalt suurel hulgal ühisrahastusplatvormidest kas ei ole tagasiostugarantiid või on see äärmiselt madal. Laen hüpoteegi tagatisel; kiirlaen ID kaardig tuvastamine.

Comentarios