Kiirendama — laenud Tartus sularahas

Aa­sias­se on se­da kas või amet­li­ke re­ser­vi­de­na kuh­ju­nud tril­jo­ni­te dol­la­ri­te kau­pa, isea­si mui­du­gi, mil­li­se int­res­si­ga sealt lae­na­ta saab. Põhju­seid on mi­tu, mõned IMF-ist en­dast ole­ne­vad ja mõned mit­te. Väljavaated saada EIB-lt odavat laenu on praegu head. IMF tea­ta­vas­ti koon­dab va­lit­sus­te ra­ha ja sel­le eral­da­mi­ne nõuab ala­ti konk­reet­set ot­sust. Kok­kuvõtteks te­ki­ta­vad IMF-i lae­nud roh­kem pi­kaa­ja­list ma­jan­dus­lik­ku sõltu­vust, kui ai­ta­vad la­hen­da­da lühia­ja­li­si prob­lee­me. Elav­ne­nud ma­jan­du­ses tu­leb aga ku­lu­sid kär­pi­da, vas­ta­sel ju­hul te­kib inf­lat­sioo­ni­li­ne sur­ve. Key­nes us­kus, et va­lit­su­se ku­lud kii­ren­da­vad kas­vu, süsti­des ma­jan­dus­se os­tuvõimet. Eesmärk on võtta laenu tingimustel, et tema hind jääks madalamaks, kui on reservidelt teenitav intressitulu. Ka­hek­sa mil­jar­di kroo­ni suu­ru­ne ee­lar­vekär­be ja re­ser­vi­de rat­sio­naal­ne ka­su­ta­mi­ne on jät­nud meist mul­je kui mõist­li­kust rii­gist. Esi­me­si loe­tak­se tril­jo­ni­tes dol­la­ri­tes aas­tas, tei­si sa­da­des mil­jar­di­tes. Ka ot­ses­test vä­li­sin­ves­tee­rin­gu­test val­da­va osa moo­dus­ta­vad tä­nap­äe­val era­ka­pi­ta­li­vood. Arvestada tuleb, et uute kärbete korral võib kusagil vastu tulla ühiskonna taluvuse piir. Laenurahaga on kavas kaasfinantseerida Euroopa Liidu projekte, mitte katta jooksvaid kulutusi. Va­lit­sus­test sõltu­ma­tud era­ra­ha­vood on oma ma­hult am­mu üle­ta­nud IMF-i omad.

Laen ilma postkontorita; laenukindlustus.

Kodumajapidamiste hoiused kasvad laenudest märgatavalt kiiremini.

. Ee­lar­ve­de­fit­sii­ti pi­das ta lühia­ja­li­seks stii­mu­liks dep­res­sioo­ni vas­tu. Arvestame ka reservide osalise kasutuselevõtuga. Intressimäärad seadusjärgne; kiirlaen 0 intressiga. Ka mina arvan, et IMF-ilt laenu võtmist tuleks kõigiti vältida. Just sel­le aga unus­tas ena­mik va­lit­su­si. Kui era­sek­tor tõmbab tar­bi­mist ja in­ves­tee­rin­guid koo­ma­le, on va­lit­su­se ko­hus tek­ki­nud auk täi­ta. Päe­va­le­he lu­ge­jal võib jää­da vei­di aru­saa­ma­tuks, miks peaks Rah­vus­va­he­list Va­luu­ta­fon­di tä­nap­äe­val ko­le­daks kol­liks pi­da­ma.

Euroopa Investeerimispank võib Volkswagenilt laenud tagasi nõuda

. Seepä­rast soo­vi­tan uue ku­lu­de kär­pe ase­mel lae­na­ta. Või siis ka­su­ta­da mõle­ma min­git kom­bi­nat­sioo­ni. Kiirendama - laenud Tartus sularahas. Ra­ha ei ole maail­mast ot­sas. Välistada ei saa täiendavat kulude kärpimist, mis vähendab eelarve puudujääki, kuid ei erguta kuidagi majandust.

Kiirendada laenu realiseerimist kolhoosides ja külades «Edasi.

. Mõist­li­ku lae­na­mi­se poolt rää­gib as­jao­lu, et Ees­ti Va­ba­rii­gi va­lit­se­mis­sek­to­ri ko­guvä­lisvõla koor­mus on ol­nud sta­biil­ne ja võlg ise suh­te­li­selt ta­ga­si­hoid­lik. Mõistlik laenamine on kindlasti õige tee, mida Eesti valitsus ka teeb. Eri­ne­valt meie lää­ne­naab­ri­test on Ees­ti ava­li­ku sek­to­ri võlg si­su­li­selt ole­ma­tu. Aga pa­rem vei­di kõrgem int­ress kui IMF-i tin­gi­mu­sed. Tei­seks muu­tu­vad ra­ha­tu­ru tin­gi­mu­sed pal­ju kii­re­mi­ni, kui fon­di ot­sus­tusvõime­kus jä­re­le jõuab.

Eraisiku laen | Bondora

Comentarios