ID kaardiga laenu autentimine; krediidi

Esimese laenu puhul on vajalik isiku tuvastamine. Klient nõustub, et Olerex võib edastada Kliendile Olerexi koostööpartnerite pakkumisi. Olerexil on õigus keelduda Lepingu sõlmimisest ja/või soovitud Krediidilimiidi andmisest ilma vastavat otsust kommenteerimata. Tehingud registreeritakse teenindusjaamades kehtivas jaehinnas, mille kohta väljastatakse Kliendile Tehingu dokument. Vali endale sobivaim laenusumma ja – periood ning vajuta „sobib“. Maksetähtaeg – hiliseim kuupäev, mil Klient kohustub tasuma Lepingu raames ostetud Kaupade ja Teenuste eest. Nordea, SEB ja Swedbank klientidele laekuvad laenusummad tavaliselt üle ühe tunni jooksul, teiste pankade arvetele laekuvad laenusummad ühe pangapäeva jooksul. Olerex ei vastuta Kaardi kasutamise tõkestamisest tulenevate kahjude eest.

Laenulepingud -

. Tehingu kirjaliku vormiga loetakse võrdseks tehingu elektrooniline vorm. Klient kohustub tasuma Olerexile krediidilimiidi ületamise korral summad, mis ületavad Krediidilimiiti. Klient kohustub tasuma Olerexile kõik oma kohustuste mittetäitmisega või mittekohase täitmisega, sealhulgas nõude sissenõudmisega seotud kulud. Positiivse vastuse korral kantakse laenusumma Sinu pangakontole ühe tunni jooksul. Lepingu põhitingimused – Lepingu osa, milles on sätestatud teave Lepingu Poolte, Lepingu sõlmimise kuupäeva ja krediidilimiidi kohta ning muud tingimused. Kontrolli, et kõikide sõnade ja numbrite vahel oleks tühik! Vigaselt saadetud sõnumeid ei arvestata! Taotluse vastus tuleb nii SMS sõnumina kui ka e-posti aadressile. Läbirääkimiste ebaõnnestumisel lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi seadusandluse alusel seadusjärgses kohtus. – Olerexi ja Kliendi vahel sõlmitud kokkulepe Krediidilimiidi kasutamise kohta, sh üld- ja põhitingimused, üld- ja põhitingimuste lisad ning kokkulepped üld- ja/või põhitingimuste muutmise ja/või täiendamise kohta. Lepingu lõppemine ei mõjuta enne lepingu lõppemist tekkinud rahaliste nõuete sissenõutavaks muutumist ega rahuldamist. Muudatuste tegemist ei pea Olerex eelnevalt põhjendama, kaasa arvatud muudatused allahindluses toodetele või teenustele. OÜ koduliising; laenude refinantseerimine ilma käendajatta. Arve tähtaegne esitamata jätmine ei vabasta Klienti maksekohustusest. Olerex ei vastuta Kliendile Kaardi Krediidilimiidi blokeerimisest tekkida võivate kahjude eest. Lepingu ülesütlemisega või ülesütlemisavalduse saamisega samaaegselt on Olerexil õigus blokeerida Krediidilimiidi kasutamine. Leping on sõlmitud elektroonilises vormis. Klient kohustub katma Olerexi kulud, mis on seotud kohtueelse ja kohtuliku võla sissenõudmisega. Tehingule rakenduvad püsikliendisoodustused, mis on avaldatud veebilehel www.olerex.ee. Pärast korrektselt täidetud Taotluse saamist teeb Olerex otsuse Lepingu sõlmimise ja Krediidilimiidi andmise ning antava Krediidilimiidi suuruse kohta. Kiiresti vaja raha; laen ilma pangaväljavõteta. Erikampaaniate soodustused eraisiku krediidilepingu raames ei rakendu. Iseteenindus - Veebilehe keskkond aadressil www.olerex.ee , mille kaudu Klient saab Olerexile esitada taotlusi, aktiveerida oma Kaardi, samuti saab Klient teavet Kaardi kasutamise ja tingimuste kohta ning saata ja vastu võtta teateid Olerexiga. Olerexil on õigus Kaardi Krediidilimiidi kasutamine tõkestada, kui PIN koodi on sisestatud kolm korda järjest valesti, kui Klient ei ole täitnud maksekohustusi või ületatakse Krediidilimiiti. Kliendil on õigus tutvuda oma töödeldavate andmetega ja nõuda nende töötlemise lõpetamist seaduses sätestatud korras. Olerexil on õigus nõuda iga Kliendile võlgnevuse meeldetuletamise, hoiatuskirja või muu sarnase kirja esitamise eest seaduses sätestatud määras teenustasu. Lepingust või sellest tulenevatest kohustutest tulenevad vaidlusküsimused lahendatakse poolte vahel läbirääkimiste teel. Tehingu dokument - teenindaja poolt Kliendile Tehingu toimumise tõendina väljastatud kviitung. Krediidilimiit – kokkulepitud piirsumma eurodes, mille ulatuses võib Klient teha Kaardiga Tehinguid. Klient kohustub Kaardi kasutamisel järgima kõiki Kaardi kasutamiseks ettenähtud reegleid, sh hoidma saladuses ja kolmandatele isikutele kättesaamatuna Kaardi PIN-koodi. Klient nõustub tema poolt Olerexile avaldatud kontaktandmete, kliendi isikukood, maksehäire tekkimise ja lõppemise kuupäev ja summa, edastamisega kolmandatele isikutele võlgnevuse sissenõudmise eesmärgil. Kliendil on kohustus tasuda kõigi Kaardiga sooritatud Tehingute, sealhulgas sideliini rikke tõttu või muul põhjusel võimalikuks osutunud Krediidilimiiti ületavate Tehingute eest. – Kliendile Kaupade müük ja Teenuste osutamine ning nende eest Krediidilimiidi ulatuses Kaardiga tasumine.

ID kaardiga laenu lepingu allkirjastamine; sms laenu ohud

. Iseteeninduskeskkond on Poolte peamine omavaheline suhtluskanal. Pooled ei vastuta Lepingust tulenevate kohustuste täitmise eest, mis on põhjustatud vääramatust jõust ja muudatustest seadusandlusest. Krediidi kasutamise eest intressi ei arvestata. ID kaardiga laenu autentimine; krediidi. Klient on kohustatud Teenindusjaamas esitama teenindajale Kaardi ning sisestama Kaardi PIN koodi makseterminalis olevasse lugejasse.

Kiirlaen ja väikelaen 30 päevaks 1-eurose tasuga!

. Õiguslikku tähendust mitteomavaid informatiivse sisuga teateid võib esitada suulises vormis või e-posti teel lepingus fikseeritud aadressil. Klient saab tema kohta AS`i Krediidiinfo poolt töödeldavate isikuandmetega tutvuda veebilehel www.krediidiinfo.ee. Esita laenutaotlus interneti teel! Sisene meie kodulehele, kasutades oma isikukoodi ja parooli. Leping jõustub Poolte poolt allkirjastamise hetkest ja on sõlmitud tähtajatuna. Pool või Pooled – eraldi või ühiselt Olerex ja Klient. Lepingu põhitingimused allkirjastatakse Poolte poolt digitaalselt. Kui Klient ei ole eelnimetatud tähtaja jooksul Lepingut üles öelnud või on asunud Kaarti kasutama, loetakse, et Klient on muudatusega nõustunud. Krediidilimiidi blokeerimise korral on Olerexil õigus blokeerimise lõpetamine siduda lisatingimustega, sealhulgas nõuda võlgnevuse tasumist. Laen taimfants; speak to avao loan specialist. Välisriigis elava Kliendi vastu, kellele laieneb eksterritoriaalsus, ja välisriigis töötava avalikust teenistujast Eesti Vabariigi kodaniku vastu võib esitada hagi tema viimase Eesti-elukoha järgi. – Teenindusjaamas pakutav sõiduki pesemise ning muu Teenus. – Kaardi autoriseerimiseks ja kasutamiseks kasutatav salajane identifitseerimisnumber, mis määratakse Kliendi poolt Olerexi kodulehel krediidi taotlemise ajal ning mida Kliendil on võimalik hilisemalt muuta. Teenindusjaam – mehitatud kauplemiskoht, kus Klient saab teha Kaardiga Tehinguid Kaupade ja Teenuste soetamiseks.

LAEN - LAENUD: Tagatiseta Kiirlaen, Väikelaen, Tarbimislaen

. Väljavõte - Kliendile Iseteeninduse kontol kättesaadav aruanne Kaardiga tehtud Tehingutest ja toimingutest. – füüsiline isik, kellega Olerex on sõlminud Lepingu ja kelle isik on tuvastatud ID-kaardi abil ning kes on andnud Olerexile nõusoleku oma andmete saamiseks, kasutamiseks ja kontrollimiseks Lepingus kokkulepitud korras. Klient kohustub mitte ületama Krediidilimiiti ja mitte tegema tehinguid Kaardiga Krediidilimiidi täitumisel. Soodsaim laenuintress; laenud auto ostuks. Kaardi kaotamise, varguse ja PIN-koodi kolmandatele isikutele teatavaks saamise korral vastutab Klient kõigi Kaardiga sooritatud Tehingute eest.

ID-kaardi kehtivuse määrab PPA. Lepingu täitmise eesmärgil teeb Olerex koostööd lepingupartneritega, kellele Olerex võib Kliendiga seotud andmeid edastada. Kui Klient ei ole arvet saanud, kohustub Klient sellest koheselt teavitama Olerexi kliendituge ja Olerex väljastab kordusarve. Soodustusi arvutatakse ja rakendatakse arve väljastamisel. Klient kohustub tasuma Kaardiga sooritatud Tehingute eest arvel näidatud ulatuses ja maksetähtajaks pangaülekandega Olerexi poolt näidatud arveldusarvele viidates maksekorralduses viitenumbrile ja/või arve numbrile

Comentarios