Cedrik laenud; taitur BigBank.ee

Futuuri omadusteks on väiksem paindlikkus näiteks lõpp-päeva valimisel ja kogustes, kuid suurem likviidsus. Investeerimisfondidel arvutatakse iga päev. Reeglina ei ole selliseid väärtpaberiemissioone tarvis registreerida riigi väärtpaberijärelevalveasutuses. Duratsioon/​kestus Meetod teatud osa riski mõõtmiseks võlakirjas või võlakirjafondis. Esmaslevitamine on väärtpaberite müük esmasinvestorile märkimisega või ilma, välja arvatud olukord, kus kogu väljalase müüakse emissioonikorraldajale või väljalaset korraldavale juriidilisele isikule. Ka valuutatehingu, mis koosneb forwardtehingust ja samaaegsest vastupidisest spot-tehingust. Mitteklient Swedbankis kontot mitte omav klient. Viite­number Konkreetset arvet ja sellega seotud makset iseloomustav arvukombinatsioon, mis seob müüja poolt kliendile esitatavat arvet ja selle alusel koostatavat maksekorraldust. Munitsipaal­võlakiri Võlakirjad, mis on emiteeritud kohalike omavalitsuste poolt. Väärtpaberite väljalaskmisele ja esmaslevitamisele järgnev väärtpaberite ost ja müük. Derivatiiv/​tuletisinst­rument Kompleksne investeering, mille väärtus tuleneb või on seotud mõne finantsvaraga nt. USA panga poolt väljastatavad tõendid, mis esindavad välismaise firma aktsiaid. Makseta arveldus /Free of payment Makseta on väärtpaberitehing siis, kui raha ja väärtpaberid liiguvad erinevatel aegadel vastavalt tehingu osapoolte kokkuleppele. Noteerimine Kaupade hinna või väärtpaberite hinna määramine börsil. Põhjuseks on fakt, et aja möödudes investor teenib mitte ainult oma algselt investeeringult vaid ka varasemate aastate akumuleeritud intressitulult. Ex-dividend päev Päev, millest alates aktsia ostnud investor ei ole õigustatud saama väljakuulutatud dividende. Demateriali­seeritud väärtpaberid Väärtpaberid, mis on registreeritud elektroonilistel kandjatel ja mille hoidmine ja arveldused toimuvad elektrooniliselt. Clean price/​Võlakirja puhashind Hind ilma kogunenud intressideta. Väärt­paber Dokument, millega on seotud mingi varaline õigus selliselt, et seda ei ole võimalik dokumendist eraldi teostada. Riigi poolt kehtestatud teatud teenuselt/hüvelt/sissetulekult makstav rahasumma. Inkassat­sioon Maksevorm, kus pankade vahendusel esitatakse kauba ostjale kauba omandiõigust tõestavad dokumendid ning loovutatakse need vastavalt inkassonõuete tingimustele kas kohese makse või tähtajalise maksekorralduse aktsepteerimise vastu. Püsi­korraldus Kliendi korraldus pangale kanda kindlate ajavahemike järel teatud summa ühele konkreetsele saajale. Tarbija­hinnain­deks Inflatsiooni hinnang, mis mõõdab tarbekaupade hindade muutusi. Krediit­kaart Pangakaart, millega võib teha kaarditehinguid lepingus määratud krediidilimiidi ulatuses. Müügioptsiooni puhul tähendab see, et tehinguhind on madalam kui vara hetkehind. klient, kes on pangast laenu saanud. Cedrik laenud; taitur BigBank.ee. Prospekti hoolikas lugemine on enne investeeringu tegemist ääretult oluline. füüsiline isik eraisikust klient Väärtpaberite väljalaskmine ja esmaslevitamine. Netosissetulek Summa, mis jääb laenukliendile iga kuu pärast maksude tasumist jm seaduse järgsete mahaarvamiste tegemist. Suhtarv mõõtmaks kui palju ettevõte teenib tulu oma aktsionäride investeeringult.

Monetti laen - Sinu valik -

. Riigi poolt eksporditavad kaubad muutuvad välismaal odavamaks ja seetõttu kaupade konkurentisvõime kasvab. Esindatava poolt esindajale antud dokument, mis väljendab esindaja volitust. Volatiil­sus Statistiline hinnang tehingu aluseks oleva finantsvara turuhinna muutumise suurusele. Krediidi­võime Kliendi võime saada krediiti tulenevalt eelnenud ja käesolevast krediiditegevusest. Samapäeva makse makse vastuvõtmise / sooritamise päev on nii maksja väärtuspäev kui saaja väärtuspäev. Kõikide Suurbritannia väärtpaberitehingutega kaasneb nn. Vaba raha­voog Raha, mida ei ole tarvis ettevõtte tegevuseks või reinvesteerimiseks. Arveldus­konto Kliendi nimel avatud konto arvelduste teostamiseks ja nõudmiseni hoiuste hoidmiseks. Investeerimisfondidel arvutatakse NAV-i iga päev. Lepingu sõlmimine Lepingu koostamine ja allkirjastamine. tehing, kus liisingufirma ostab endale klienti huvitava vara ja annab selle teatud tasu eest viimase kasutusse. Turu­kapitali­satsioon Ettevõtte või väärtpaberi turuväärtus. Näiteks intressimaksed, boonus aktsiad, dividendid, märkimisõigused, aktsionäride üldkoosolekud jne. Kuidas pakkuda laenu; viibus laen. Clearing/​kliiring Väärtpaberitehingute arveldusprotsess, kus arvestatakse välja tehingu osapoolte võlgnevused või laekumised. Kaardi valdaja füüsiline isik, kellele pank on andnud kaardi kasutada. Kinnine emissioon /private placement Väärtpaberite suunatud pakkumine investoritele. Diversifit­seerimine Diversifitseerimiseks jagab investor investeerimiseks mõeldud vahendid ära erinevate varaklasside vahel, et vältida ühe varaklassi hinnalangusest tingitud koguvara väärtuse järsku langemist. Londoni pankadevaheline laenuintress. Välis­makse Makse, mille korral makse saaja ja maksja kontod on erinevates pankades ning pangad asuvad erinevates riikides Välis­võla­kiri/​Foreign bond Võlakiri, mis on emiteeritud väljaspool emitendi asukohariiki. Müügiopt­sioon Leping, mis annab investorile õiguse aga mitte kohustuse müüa vara kokku lepitud hinnaga teatud ajaperioodil/hetkel tulevikus. Noteeritud väärtpaber Väärtpaber, mis vastab litsentseeritud börsi kaupleminõuetele ja millega börsil võib kaubelda. Ameerika tüüpi optsioon Optsioon, mida saab kasutada igal ajahetkel enne selle lõppemispäeva. Varrantid võivad olla ka börsil kaubeldavad. Kogumis­hoius kindlaks perioodiks panka paigutatud raha, millele klient võib soovi korral juurdemakseid teha, st põhisummat võib suureneda. Pangas teostatav rahaliste vahendite kandmine kontole/kontolt ülekandega või sularahas. Noteeritud väärtpaberitele omistatakse kauplemissümbol börsi poolt. Piiratud vastutusega äriühing, millel on osadeks jaotatud osakapital. Emissiooni levitatakse vähemalt kahes välisriigis. DR arveldusi välisturgudel korraldab rahvusvaheline depoopank, kelle kaudu on DR-dega võimalik arveldada rahvusvaheliste arveldussüsteemide kaudu. Indeks baseerub kindlate kaupade ja teenuste nimekirjal, mida ostetakse linnapiirkondades. Turu­tegija Maakler väärtpaberiturul, kes vastutab teatud väärtpaberi osas distisiplineeritud turu säilimise eest, olles valmis alati ostma ja müüma seda väärtpaberit. Selliste ettevõtete aktsiad, mis on tunutud pikaajalise ja stabiilse kasumi teenimise ja dividendide maksmise poolest. Panga poolt kliendile antav hinnang tema krediidivõimelisuse kohta. Panga­päev Kalendripäev, mis ei ole laupäev, pühapäev, rahvuspüha ega riigipüha. Pankadevahelise rahaturu keskmine kaalutud laenuintress Eestis. Teatud kindlaks perioodiks panka paigutatud raha. Indeks baseerub aktsiatel, võlakirjadel või muud tüüpi väärtpaberitel. Foreign bond /välisvõlakiri Võlakiri, mis on emiteeritud väljaspool emitendi asukohariiki. Derivatiivid on nt optsioonid, futuurid. Indek­seerimine Aktsiate portfelli, mille koostis vastab laialt levinud turuindeksi koostisele ja käitumisele, ostmine ja hoidmine. Sulgemishind Viimane väärtpaberi tehinguhind turu/börsi sulgemisel. Arvutamiseks jagatakse ettevõtte puhaskasum aktsiakapitaliga. Tekke­põhine arvestus Arvestusmeetod, mille korral tulusid ja kulusid arvestatakse siis kui tulud teenitakse või kulud tekivad, kuigi neid tegelikult ei ole veel kätte saadud või välja makstud. Sanktsioon rahaliste kohustuste mitteõigeaegse täitmise eest. Swedbank Marketsi leheküljel olevad optsioonikalkulaatorid lähtuvad optsiooni hinna arvutamisel sellest mudelist. stamp duty, mis kujutab endast Suurbritannias registreeritud väärtpaberitega tehtavate tehingute tegemise maksu.

Vaba rahavoogu saab kasutada dividendide maksmiseks, aktsiate tagasiostmiseks ja võla tagasimaksmiseks. Salajane personaalne tunnuskood, mille kaudu tuvastatakse kaardi valdaja. Krediidi kulukuse määr Krediidi kulukuse määr on laenuvõtjale aastas langev krediidist tulenevate kulude koormus, mida avaldatakse protsentides laenusummast. Deval­vatsioon Rahakursi alandamine valuutade või kulla suhtes; rahaühiku väärismetallisisalduse vähendamine. Lepingutasu Lepingu sõlmimise tasu. Siseriiklik makse makse, mille puhul nii maksja kui saaja konto asuvad ühes riigis. Tehingu sõlmimisel lepitakse kokku, et ostja ei maksa väärtpaberite eest tehingu käigus ja toimub ainult väärtpaberite debiteerimine müüja väärtpaberikontolt ja krediteerimine ostja väärtpaberikontole. Komisjoni­tasu Börsitehingu puhul maakleri poolt võetav komisjonitasu. Bilansireiting Kliendi automatiseeritud krediidivõimelisuse hindamine ettevõtja majandusnäitajate baasil. Käibe­teatis Käivete aruanne. Elektrooni­line pangandus pangateenus, kus klient edastab elektroonilise kanali vahendusel oma maksekorralduse jm info ning saab vastu info oma konto ning panga teenuste kohta. Maksu tagasi­nõudmine Enam kinni peetud tulumaksu tagasinõudmine, kui selleks on seadusandlik alus, näiteks topeltmaksustamise vältimise leping. Täht­ajaline hoius Teatud kindlaks perioodiks panka paigutatud raha, mille põhisumma ei muutu. Counterpart/​tehingupartner Väärtpaberitehingu vastaspool, ehk kliendi ostutehingu korral väärtpaberite müüja ja kliendi müügitehingu korral tema väärtpaberite ostja. aktsia, võlakiri, valuuta jne. Laen krediidipangast; esimene laen 500 intressita. Kasutus­rent Rent, mille puhul renditud vara omandiõigus ei lähe rendiperioodi kestel ega selle lõppedes rentnikule üle. Kindlaks perioodiks panka paigutatud raha. Tootlust väljendatakse tavaliselt protsentides aasta baasil. Investori finantsosalus mingis väärtpaberis või turul tervikuna. Rahvusvaheline makse Makse, mille korral makse saaja ja maksja kontod on erinevates pankades ning pangad asuvad erinevates riikides. Standard­väljavõte Pangaliidu poolt kinnitatud ja EP presidendi määrusega kinnitatud kontoväljavõte. In-the-money Termin kirjeldamaks optsiooni, mis omaks väärtust kohesel kasutamisel. Kasumiosa, mis aktsiate arvu alusel investeerijale välja makstakse Dividen­dide reinves­teerimine Saadud dividendid, mis investeeritakse samasse väärtpaberisse, mis genereeris neid dividende. Provisjo­neerimine Laenukahjumite reservi moodustamine. Lühikeseks müüma Kauplemisstrateegia, mis eeldab väärtpaberi hinna langust. Kui investor omab aktsiaid, öeldakse, et tal on "pikk positsioon" selles aktsias. Sisuliselt tootlus ehk intressimäär, mida investor teeniks nii põhiosalt kui tulevikus makstavatelt kupongidelt, ostes võlakirja antud turuhinna juures ja hoides selle lõppemistähtajani. Ostuoptsiooni korral tähendab see, et alusvara praegune hind on kõrgem kasutamishinnast. Euroopa tüüpi optsioon Optsioon, mida saab kasutada ainult lõppemisspäeval. Krediidi­reiting Formaalne hinnang ettevõtte või riigi krediidiajaloole ja võlgade tagasimaksmisvõimele. Maksekäsund, mille kohaselt pank sooritab makseid kliendi kontolt ettenähtud tingimustel. Juriidiline isik seaduse alusel loodud õigussubjekt, kes vastab seadustes sätestatud eraõigusliku või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule kehtestatud nõuetele. Investeering, mis esindab omandiõigust ettevõttes või investeerimisfondis. Panga­kaart Elektrooniline maksevahend, mille pank on konto omanikule või konto omaniku poolt määratud isikule kaarditehinguteks välja andnud. Veksliandja vormikohane kirjalik maksekohustus maksta veksli seaduslikule omanikule maksetähtpäeval või ettenäitamisel vekslile märgitud rahasumma kas otse või mõne kolmanda isiku kaudu. Ostuoptsioon Leping, mis annab õiguse aga mitte kohustuse osta aktsiat, võlakirja või muud vara kindlaks määratud hinnaga kindlal ajaperioodil. NAV/osaku puhasväärtus Investeeringu väärtus ühe osaku kohta. Värtpaberite ostusoovi esitamine väärtpaberite esmase levitamise perioodil. Kvalitatiivne analüüs tegeleb teguritega, mis ei ole täpselt mõõdetavad nagu töötajate moraal või juhtkonna kogemus jms. Tootja­hinnain­deks Statiliste andmete grupp, mida kasutatakse inflatsiooni hindamiseks hulgimüügi tasemel. Kliendile pakutav pangateenus. Cedrik laenud; taitur BigBank.ee. Elektrooni­lised kanalid Swedbanki ärikliendi pangaprogramm, telefonipank, internetipank. Rahaturufond Kõrge likviidsusega investeerimisfond, mis investeerib lühiajalistesse väärtpaberitesse. Põhiosa võlg Laenukliendi viivisvõlgnevus panga ees. Prospekt tuleb teha kättesaadavaks aktsiate võimalikele ostjatele. Intressimäära risk Oht, et turu intressimäärad tõusevad märkimisvärselt kõrgemale kui investori poolt hoitavale võlakirjale makstav intressimäär. Fill or kill Väärtpaberi ostu-või müügikorralduse tingimus, mille korral korraldus tühistatakse kui selle kohene täielik täitmine ei ole võimalik. Ostes võlakirja järelturul, võib tootlus ollla intressimäärast kõrgem või madalam. Dirty price Võlakirja hind koos kogunenud intressidega. Osaku puhasväärtus/​NAV Investeeringu väärtus ühe osaku kohta. Diskon­teerimine Veksli müümine pangale enne tähtpäeva saabumist; nominaalväärtusest ostja kasuks mahaarvamine seoses müügitehingu ennetähtaegse soodustamisega. Lihtaktsia omamine tagab õiguse hääletada, kuid ei garanteeri dividende. Tavaliselt on kupongimäär seotud LIBORi või mõne muu rahaturu intresside indeksiga Fundamentaal­analüüs Analüüsitehnika, mis võtab arvesse ettevõtte finantsseisukorda, juhtimist ja positsiooni tööstussektoris, selleks et ennustada aktsia hinna liikumist.

Internetipank • Swedbank

. Out-of-the-money Termin, mida kasutatakse sellise optsiooni kirjeldamiseks, millel pole kohesel kasutamisel mingit väärtust. Mõõdab võlakirja hinna tundlikkust tootlikkuse muutusele ehk tururiski. Võimaldab kaubelda deposiite teisesel turul. Väärtpaber, mille tulukus on olnud kitsastes raamides, on madala standardhälbega. Tähekombinatsioon, mis omistatakse väärtpaberile tavaliselt börsi poolt, kus seda väärtpaberit noteeritakse või temaga kaubeldakse. Jooksevkonto arvelduskonto; konto, millel kajastatakse kõik jooksvad arveldused. Väärtus­päev Kuupäev, millal Swedbank kannab kliendi kontole või kontolt maha makse summa. Konteeri­mine Märkimine, millisesse kontosse kirjendada. DR-dega kaubeldakse ja neid arveldatakse muudel turgudel kui seda on emitendi koduriigi väärtpaberiturg. ADR-e saab kaubelda USA väärtpaberiturul ja nad on mugavaks vahendiks USA investorile välismaiste ettevõtete aktsiatega kauplemiseks. Värtuspäevaks on kindel päevade arv pärast tehingupäeva. Finantsturgude kui terviku või mõne üksiku segmendi statistiline mõde.

Alfa Inkasso OÜ (12233146) -

. Paku laenu üksikisikute vahel; isepankuri intressi arvutused. Riskikapital Uute ettevõtmiste/äride finantseerimine. Panga­sisene makse Makse, mille korral makse saaja ja maksja konto asuvad Swedbankis. Swedbankis kontot omav era- või juriidiline isik. Tehingu­päev Pangapäev, mil teostatakse kliendi poolt esitatud väärtpaberite ostu/müügikorraldus. DR programmi raames on rahvusvahelisel depoopangal võimalik DR-e nende aluseks olevate väärtpaberite kaudu täiendavalt väljastada või olemasolevaid DR-e tühistada. teatud protsent laenujäägist, mis mõõdab laenu kahjumiks muutumise tõenäosust. Ujuv intressimäär, mis on aluseks paljudele laenulepingutele. Tavaliselt on võlakirja nominaalvaluutaks emissiooni toimumise riigis käibiv valuuta

Comentarios