Best credit juhatuse liige; inimeselt inimesele laen

Creditinfo Eesti töötajad on tulenevalt õigusaktide nõuetest ja vastavalt nendega sõlmitud töö- või muule sarnasele lepingule kohustatud hoidma neile tööülesannete täitmise käigus teatavaks saanud Isikuandmeid konfidentsiaalsena. Creditinfo Eestil on õigus saata Andmesubjektidele turunduspakkumusi ja -teateid elektroonilisel teel ka ilma Andmesubjekti nõusolekuta Creditinfo Eesti õigustatud huvides, lähtudes õigusaktide nõuetest. Creditinfo Eesti on ka Eesti pankade asutatud Maksehäireregistri haldaja.

: Ärilaen, laen ärikliendile, stardilaen.

. Põhimõtete muutmine Creditinfo Eestil on õigus Põhimõtteid igal ajal ühepoolselt muuta, lähtudes kehtivatest õigusaktidest. 👍 CAPITAL GATE GROUP OÜ tegutseb peamiselt kutse-, teadus- ja tehnikaalase tegevuse sektoris ning tema põhitegevuseks on ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine. Firma on kohusetundlikult esitanud oma majandusaasta aruanded. Punktides ja nimetatud Isikuandmeid töötleb Creditinfo Eesti Andmesubjektiga lepingu sõlmimise ettevalmistamise või lepingu täitmise eesmärgil ja õiguslikul alusel. Creditinfo Eestil on õigus edastada maksehäirega seotud Isikuandmeid seaduses sätestatud tingimustel nendele Vastuvõtjatele, kellel on vastavate Isikuandmete saamiseks õiguslik alus ja kes kasutavad neid Isikuandmeid krediidivõimelisuse hindamise eesmärgil. Creditinfo Eesti kogutav Isikuandmete koosseis sõltub sellest, millisest allikast ja millisel eesmärgil Isikuandmeid kogutakse. Andmesubjekt on tuvastatud või tuvastatav füüsiline isik. Lisaks eeltoodule töötleb Creditinfo Eesti nii lepingu täitmiseks kui ka õigustatud huvi teostamiseks nende Andmesubjektide rahulolu-uuringute andmeid, kes kasutavad E-Seifi kasutuslepingu alusel. Avaliku teabena kogutavaid Isikuandmeid töötleb Creditinfo Eesti Andmesubjektide, ja teatud juhtudel ka nendega seotud juriidiliste isikute, krediidivõimelisuse hindamise eesmärgil ning muu usaldusväärsuse hindamise eesmärgil. Creditinfo Eesti kasutab profiilianalüüsi maksehäire tekkimise tõenäosuse arvutamiseks. Avalik teave on avaliku teabe seaduse mõttes mis tahes viisil ja mis tahes teabekandjale jäädvustatud ja dokumenteeritud teave, mis on saadud või loodud seaduses või selle alusel antud õigusaktides sätestatud avalikke ülesandeid täites. Best credit juhatuse liige; inimeselt inimesele laen. Best credit juhatuse liige; inimeselt inimesele laen. Creditinfo Eesti jaoks on isikuandmete kaitse väga oluline, mistõttu töötleb Creditinfo Eesti isikuandmeid vastutustundlikult, lähtudes eeskätt andmesubjektide huvidest, õigustest ja vabadustest. Isikuandmete Töötlemine toimub isikuandmete kaitse üldmääruses sätestatud õiguslikul alusel. Vastuvõtja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kellele Isikuandmed avaldatakse, olenemata sellest, kas tegemist on Kolmanda isikuga või mitte. Kui soovid oma firma tegevusaruande asendada brändi, toodete ja teenuste tutvustustega, ↗ ID-kaardi abil. Creditinfo Eesti tagab oma töötajate regulaarse koolituse Isikuandmete Töötlemise ja kaitse nõuete osas. Töötlemise õiguslikuks aluseks on Creditinfo Eesti õigustatud huvi või Creditinfo Eesti klientide õigustatud huvi või lepingu täitmise vajadus E-Seifi kasutajatega seoses. Creditinfo Eesti ei vastuta võimalike tagajärgede eest, kui Andmesubjekt ei suhtu oma Isikuandmete kaitsmisesse kohusetundlikult.

Ettevõte pole käibemaksukohuslane. Nimetatud konfidentsiaalsuskohustus on tähtajatu ja Creditinfo Eesti töötajad vastutavad kohustuse rikkumise eest. Volitatud töötlejal on õigus teostada Töötlemise toiminguid üksnes nende Isikuandmete osas ja sellises ulatuses, milleks Creditinfo Eesti on volitatud töötlejat volitanud. Creditinfo Eesti vastab Andmesubjektile tarbetu viivitamiseta, kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul pöördumise saamise päevast. Creditinfo Eesti saab Isikuandmeid Avaliku teabena avalikelt teabevaldajatelt, nt äriregistrist, rahvastikuregistrist, Ametlikest Teadaannetest ja muudest avalikest andmekogudest. Töötlemine toimub Creditinfo Eesti õigustatud huvi alusel ning Andmesubjektiga sõlmitud lepingu täitmiseks. saada Creditinfo Eestilt teavet, kas Creditinfo Eesti töötleb tema Isikuandmeid, ja kui töötleb, siis saada juurdepääs nendele Isikuandmetele õigusaktides sätestatud korras ning ulatuses, sh saada Isikuandmetest koopia. Tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada. Creditinfo Eesti volitatud töötlejatele. Ettevõtete tegevuslugude ↗ kohta saad lähemalt lugeda Inforegistri ärimeediast. Oma õiguste kasutamiseks on Andmesubjektil võimalik pöörduda Creditinfo Eesti poole, edastades oma päringu, taotluse või kaebuse e-posti aadressil andmekaitse@creditinfo.ee. Kolmas isik on iga isik, kes ei ole Andmesubjekt, Creditinfo Eesti ega Creditinfo Eesti töötaja. E-Seifis töödeldavaid Isikuandmeid kogutakse eeskätt Andmesubjektilt endalt. Creditinfo Eesti töötleb kõnealuseid Isikuandmeid Creditinfo Eesti enda õigustatud huvides ja ka nende Vastuvõtjate õigustatud huvides, kellele Maksehäireregistrist maksehäiretega seotud Isikuandmeid edastatakse. Selline andmetöötlus toimub Creditinfo Eesti õigustatud huvi alusel. Töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused Creditinfo Eesti kogub Isikuandmeid selgelt kindlaksmääratud ja õiguspärasel eesmärgil ning töötleb neid andmeid hiljem viisil, mis on vastavuses selle eesmärgiga. Rahulolu-uuringute andmete kasutamise eesmärgiks on parandada E-Seifi enda kasutamist ning E-Seifis pakutavate teenuste ja toodete kvaliteeti, samuti töötada välja uusi teenuseid ja tooteid. Maksehäireregister on Eesti pankade poolt loodud ja Creditinfo Eesti hallatav võlainfot sisaldav register. Turunduspakkumuste ja -teadete, sh uudiskirjade saatmiseks kasutab Creditinfo Eesti Andmesubjektide e-posti aadresse ja/või mobiiltelefoni numbreid, kui Andmesubjekt on andnud selleks seaduses sätestatud tingimustele vastava nõusoleku. Maksehäireregistrisse sisestatakse järgmised Isikuandmed: Maksehäiret puudutava Andmesubjekti ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg, maksehäire aluseks oleva võla tekkimise ja lõppemise kuupäev, võlasumma suurusjärk ning info võla päritolu kohta. Töötlemine on igasugune Andmesubjekti Isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, sh Isikuandmete kogumine, säilitamine, kasutamine, edastamine, kustutamine jne. esitada vastuväiteid oma Isikuandmete Töötlemise suhtes, sh profiilianalüüsi teostamisele, kui Isikuandmete Töötlemine põhineb õigustatud huvil. Creditinfo Eesti kasutab Isikuandmete Töötlemisel üksnes neid volitatud töötlejaid, kes tagavad nõuetekohaste turvameetmete kasutamise ja töötlevad Isikuandmeid Creditinfo Eesti juhiste kohaselt ning vastavuses õigusaktide nõuetega. Creditinfo Eesti poolt hallatavasse Maksehäireregistrisse võivad maksehäiretega seotud Isikuandmeid sisestada need juriidilised isikud, kes on saanud vastava õiguse Creditinfo Eestiga sõlmitud lepingu alusel. Profiilianalüüs on Isikuandmete automaatne Töötlemine, mida kasutatakse Andmesubjekti teatud isikuomaduste hindamiseks, näiteks selleks, et analüüsida või prognoosida isiku krediidivõimelisust, isiklikke eelistusi, huvisid.

CAPITAL GATE GROUP OÜ - Ülevaade @

. Creditinfo Eesti tagab Isikuandmete terviklikkuse, käideldavuse ja konfidentsiaalsuse, rakendades selleks asjakohaseid korralduslikke ning tehnilisi meetmeid. Oma igapäevategevuses töötleb Creditinfo Eesti ka isikuandmeid, olles isikuandmete vastutav töötleja ning määrates kindlaks töötlemise eesmärgid ja vahendid. Creditinfo Eesti poolt töödeldavate Isikuandmete allikad ja liigid. Teisi seoseid firma juhtide ja ettevõtete vahel saad vaadata Inforegistri ärivõrgustikust. Kui enne Andmesubjektile vastamist on vaja asjaolusid põhjalikumalt täpsustada või  kontrollida, võib Creditinfo Eesti vastamise tähtaega pikendada, teavitades sellest eelnevalt Andmesubjekti. Samalaen; estravel reisilaen

Comentarios