Auto pantimine halva krediidi ajalooga; intressilt viivise arvestamine

.:EN-ET. INGLISE <> EESTI sõnaraamat

. muudatusettepanek , autor Mihkel Pärnoja , on jäetud arvestamata.Mihkel Pärnoja , palun ! Minu arust on kooli direktor pedagoog siis , kui ta töötab õppealal , nii nagu siin öeldud.Kui ta seal ei tööta , siis ta ei ole pedagoog.Palun hääletada seda. Kolleeg Juhan Telgmaal on veel üks küsimus. Suur tänu !Kolleeg Jüri Adams , teine küsimus. Suur tänu !Kirjalik küsimus kolleeg Eiki Nestorilt. ”Muidu on käsitlus n-ö poolik. Neljas muudatusettepanek , kolleeg Eiki Nestor nõudis hääletamist. muudatusettepanek.Kolleeg Indrek Kannik. Suur tänu , Mart Laar !Kolleeg Eiki Nestor. jaanuar , kui ka Eesti Raadio ja Eesti Televisiooni kaasomand.Ma ei tea , kas see võib tekitada mingisuguseid formaaljuriidilisi probleeme või mitte.See jäägu rohkem juristide otsustada.Ma pidasin oma kohuseks sellele tähelepanu juhtida. Suur tänu !Kolleeg Ants Käärma. Ei ole põhjust kommenteerida. Kordan veel kord , valitsus toetab parandusettepanekuid sellisel kujul nagu nad praegu on , et siis edasi minna , ja nõustub mõttega , et eelnõu lugemine katkestatakse. Suur tänu !Kolleeg Vootele Hansen. aasta alguses , seoses lähenevate valimistega , algasid uuesti vaidlused maa hinna üle , mis ei ole praeguseks leidnud lahendust. Kolleeg Kalev Kukk !Muudatusettepanekud on esitatud teile selles järjekorras ja ma panen nad ka nii hääletusele. Samamoodi tekitas komisjonis probleeme nime “ sihtasutus ” kasutamine.Enamik sihtasutusi Eestis kannab praegu fondi nime , mõningad nendest fondi nimedest on ka kaitstud.Seetõttu ilmselt tuleb selles suhtes edaspidi üpris selge otsustus langetada. Suur tänu , Vootele Hansen !Kolleeg Heiki Kranich. ”Me praegu paneme seadusega siin kohalikule omavalitsusele riiklikke kohustusi.Ma ei kuulnud mitte midagi selle kohta , mida see riigieelarvele kaasa toob. Suur tänu , Eiki Nestor !Kolleeg Vootele Hansen , kõne Riigikogu kõnepuldist. Kaasettekandeks palun Riigikogu kõnepulti Tallinna Linnavalitsuse Transpordiameti juhataja härra Raik Saarti. Aitäh , härra esimees !Lugupeetud ettekandja !Vastuste põhjal võib järeldada , et on kujunenud välja väga huvitav olukord.Kirjade järgi oleks nagu kõnepuldis autor , aga tuleb välja , et autorid on hoopis saalis. Seaduse sõnastuse järgi on keelatud. Siin on tegemist selle peediveini vastase hääletusega. Suur tänu !Kolleeg Mihkel Pärnoja , teine küsimus. juunil , on väärt mitte pseudolahendusi , vaid tõelist süvenemist ja suhtumist hiljutise okupatsiooni pärandisse.Me oleme omalt poolt valmis Vabariigi Valitsusele selleks kaasa aitama.Suur tänu ! Selle otsuse eelnõu juhtivkomisjon on kultuurikomisjon. muudatusettepanek.Austatud Riigikogu , me oleme läbi vaadanud kõik muudatusettepanekud ja juhtivkomisjoni ettepanek on suunata nimetatud seaduseelnõu lõpphääletusele. Ma kahjuks ei oska seda punkti kommenteerida , kuna ma selle arutuse ajal ei viibinud komisjoni koosolekul.Ma jätan praegu kommenteerimata. Austatud Riigikogu !Sellega on kõik muudatusettepanekud läbi hääletatud.Ma palun , et juhtivkomisjoni esimees nimetab muudatusettepanekute esitamise tähtaja. muudatusettepanek , esitaja Tiit Käbin , arvestatud täielikult , esitaja ei nõua hääletamist.Mihkel Pärnoja , palun ! Selles parandusettepanekus on üsna mitu viga sees.Võiks panna hääletusele. muudatusettepanek on komisjonilt.Kolleeg Lauri Vahtre. parandusettepanekuga.Komisjon arvestas seda täielikult , põhjus oli lihtsalt selles , et vältida tarbetut kordamist. Planeerimis- ja ehitusseaduse eelnõu teise lugemise jätkamine Lugupeetud kolleegid , jätkame Vabariigi Valitsuse algatatud planeerimis- ja ehitusseaduse eelnõu teist lugemist.Ettekandeks palun Riigikogu kõnepulti keskkonnaminister Villu Reiljani. Suur tänu , proua minister , Riigikogu liikmetel teile enam küsimusi ei ole.

ettepaneku hääletusele panna. Komisjon arutas seda tõesti väga tuliselt ja lähtus täiesti pragmaatilisest seisukohast , et komisjonil on väga keerukas anda oma õnnistust ettepanekule , mille jaoks tõenäoliselt raha ei ole. Meie oleme seisukohal , et mitte arvestada. Suur tänu !Sellega on seaduseelnõu teine lugemine lõpetatud.Seaduseelnõu on suunatud kolmandale lugemisele. muudatusettepanek leidis toetust. Tänan , Tõnu-Reid Kukk !Kolleegid , küsimused , palun !Kolleeg Mihkel Pärnoja. Ma olen seisukohal , et see seadus on tasakaalustatud seadus , mis on tehtud ka kohalike omavalitsustega konsensuse otsimise vaimus.Kuid ma arvan , et härra Lass oskab teile sellest asjast palju ammendavamalt rääkida. lõiget , maha hääletada.Ma usun , et sellest võidab mitteeluruumide erastamise protseduuri avalikkus , ausus ja hea tulemus , mis võiks olla oluline meie kõigi jaoks. Suur tänu , Ants Paju !Kolleeg Mihkel Pärnoja , sõnavõtt kohalt. lõige sinna tagasi ja mitte mingisugust vastuolu ei ole ja mitte midagi ei pea katkestama ega edasi lükkama. aasta esimestel kuudel nad kinnitati.See oli Eestis kõige keerulisem aeg , Kalev Kukk. Lugupeetud juhataja , austatud kolleegid !Ma tänan väga meie justiitsministrit sellisel varajasel hommikutunnil tehtud küllaltki põhjaliku ettekande eest.Ma käsitlen lisaks ainult neid probleeme , mis komisjonile esimesel tutvumisel muret tegid. muudatusettepanek , autor Mihkel Pärnoja , on jäetud arvestamata.Mihkel Pärnoja , palun ! Ma ei tea , miks see arvestamata on jäetud ja ma teen ettepaneku seda hääletada.Mulle tundub sõna “ personal ” kuidagi sobimatu sellesse teksti , “ töötajad ” on parem. Esimene muudatusettepanek , probleeme ei ole.Teine muudatusettepanek.Kolleeg Vootele Hansen. Suur tänu kolleeg Daimar Liivile !Kolleegidel rohkem küsimusi ei näi olevat.Vabariigi Valitsuse seisukoha esitamiseks palun Riigikogu kõnepulti justiitsministri härra Paul Varuli. Palun kommenteerime siis , kui nõutakse hääletamist. muudatusettepanek , esitaja Kalev Kukk , komisjon on jätnud selle arvestamata.Kolleeg Tiit Käbin. on Arvo Haugi ettepanek , komisjon on jätnud selle arvestamata.Kolleeg Arvo Haug palub hääletada. muudatusettepanek , autor Mihkel Pärnoja , on jäetud arvestamata.Kolleeg Mihkel Pärnoja. Austatud härra esimees !Palun viimane parandusettepanek panna hääletusele ja enne seda läbi viia ka kohaloleku kontroll. lõikes on proovitud seda protseduuri kirjeldada.Kui see on ebaõnnestunud , siis tuleb seda parandada ja täiendada. Komisjon jääb oma seisukoha juurde ja toetab teist. muudatusettepanek on kultuurikomisjonilt ja kuna seda on kord muudetud , siis kuulub see Riigikogu täiskogul hääletamisele.Kolleeg Mihkel Pärnoja. Auto pantimine halva krediidi ajalooga; intressilt viivise arvestamine. aastatel , kui tõesti inimestel ei olnud alternatiivi.Hiljem aga oli see juba soodustus ja preemia väga kitsale inimeste rühmale. Lugupeetud Riigikogu liikmed !Vaheaeg on läbi.Sõna on juhtivkomisjoni , majanduskomisjoni esimehel kolleeg Tiit Madel. Suur aitäh !Ma nõuan selle parandusettepaneku hääletusele panekut , aga ma ütlen ühe pisikese repliigi , rikkudes kodukorraseadust.Viimastel hääletamistel aeti täielikult segamini mahuprotsendid ja tegelikud protsendid , nii et täielik puder ja kapsad. Suur tänu , härra Kalam !Kolleegidel on küsimusi.Kolleeg Eiki Nestor. lõike vahel praeguses sõnastuses täiesti selge vastuolu , seda küsimust on korduvalt esitatud ja minu arust ei ole selget vastust saadud.Ma palun seda veel kord käsitleda. Härra esimees , ma palun panna hääletusele. Suur tänu !Kolleeg Mart Laar. Hea küll , ma arvan , et kolleegid loevad seda artiklit ise edasi. lõige kõlab järgmiselt : “ Kohalikule omavalitsusele võib panna kohustusi ainult seaduse alusel või kokkuleppel kohaliku omavalitsusega.Seadusega kohalikule omavalitsusele pandud riiklike kohustustega seotud kulud kaetakse riigieelarvest. lõige sätestab seda , millal on võimalik alustada ühistu moodustamist. märtsini kehtinud redaktsiooni.Ühesõnaga , selle seaduse alusel on võimalik kuni kommertspandi eriseaduse väljatöötamiseni jälle saada pankadest laenu kommertspandi tagatisena.. Komisjon arutas muudatusettepanekuid , mis on teile vastava tabeli kujul esitatud , ja ettepanekute suhtes võeti seisukoht , mis on samuti teile kirjalikult esitatud.Ma tänan ! Suur tänu !Asume küsimuste juurde.Kolleeg Paul-Eerik Rummo. Suur tänu !Kolleeg Liia Hänni , teine küsimus. Relvaseaduse eelnõu teise lugemise jätkamine Austatud Riigikogu !Jätkame Vabariigi Valitsuse algatatud relvaseaduse eelnõu teist lugemist.Ettekandeks palun Riigikogu kõnepulti sotsiaalminister Siiri Oviiri. Suur tänu ettekandjale !Autorile Riigikogu liikmete poolt rohkem küsimusi ei ole. Suur tänu , Tõnu-Reid Kukk !Kolleegidel teile enam küsimusi ei näi olevat.Kaasettekandeks palun Riigikogu kõnepulti kultuurikomisjoni liikme Rein Karemäe. muudatusettepaneku juurde , nii et eelmine läks tühja.Loodan , et seekord läheb täppi.Nii et kommentaar oli esitatud varem. muudatusettepanek vajab hääletamist eespool toodud põhjustel , millest meil varem juttu oli. Austatud minister !Riigikogu liikmetel teile enam küsimusi ei ole.Suur tänu !Kaasettekandeks palun Riigikogu kõnepulti õiguskomisjoni esimehe Daimar Liivi. Veel kord suur tänu , proua minister !Rohkem küsimusi ei näi olevat.Austatud Riigikogu !Avan läbirääkimised.Palun avaldada arvamust.Kolleeg Lembit Arro , palun !Kõne Riigikogu kõnepuldist. parandusettepanekus.Majanduskomisjonis hääletamise tulemusena nad kukkusid välja. Suur tänu , härra minister !Riigikogu liikmetel on küsimusi.Kolleeg Olav Anton. Rohkem kolleegidel küsimusi ei ole.Aitäh , Vahur Glaase ! Tänan meeldiva suhtumise eest. Suur tänu !Austatud minister , Riigikogu liikmetel teile rohkem küsimusi ei ole.Kaasettekandeks palun Riigikogu kõnepulti Metsaameti peadirektori Andres Talijärve.

Õigus - R tähega algavad mõisted | Sõnu seletav sõnastik

. lõikes üldse arusaamatuks , millest on jutt.Mulle tundub , et siit on jäänud välja kaks sõna - samale isikule.Seal peaks olema : “ Uut karistust võib ametiisik samale isikule kohaldada samas parkimiskohas. Viies muudatusettepanek on kolleeg Kalev Kukelt , jäetud arvestamata.Kolleeg Kalev Kukk. Tänan veel kord , proua minister , rohkem küsimusi ei ole.Kaasettekandeks palun Riigikogu kõnepulti majanduskomisjoni liikme Mihkel Pärnoja. Austatud Riigikogu , avan läbirääkimised.Palun avaldada arvamust.Kolleeg Ignar Fjuk , palun kõne Riigikogu kõnetoolist. Ma sain aru , et see oli vastus.Kolleeg Eiki Nestor , palun esimene küsimus. Suur tänu , Toomas Vilosius , kolleegidel rohkem küsimusi ei ole.Austatud Riigikogu , avan antud päevakorrapunktis läbirääkimised , palun avaldada arvamust.Kolleeg Eiki Nestor , sõnavõtt kohalt. Suur tänu !Kolleeg Paul-Eerik Rummo. Riigikogu liikmetel härra ministrile rohkem küsimusi ei ole.Kaasettekandeks palun Riigikogu kõnepulti Keskkonnaministeeriumi planeerimisosakonna juhataja härra Jüri Lassi. Suur tänu , Daimar Liiv !Kolleeg Tõnu Kauba. Suur tänu !Sellega on küsimused ettekandjale lõppenud ja ma palun kaasettekandeks Riigikogu kõnepulti majanduskomisjoni liikme kolleeg Rein Kase. aasta tööaruandes , mis teile k.a maikuus samuti välja jagati.Oma suulises ettekandes peatun mõnel probleemil , mille lahendamisest oluliselt sõltub riigivara säilimine ja peremehelik kasutamine. Suur tänu , Heiki Kranich !Kolleeg Lauri Vahtre. lõike väljajätmist.Majanduskomisjoni ettepanek on eelnõu teisel lugemisel vastu võtta. Suur tänu , Jüri Adams !Kolleeg Liia Hänni. Me tahame seda lugemist läbi viia erakorralisel istungjärgul. Rahvatervise seaduse eelnõu teise lugemise jätkamine Austatud Riigikogu , jätkame Vabariigi Valitsuse algatatud tervisekaitse ja tervise edendamise seaduse eelnõu teist lugemist.Ettekandeks palun Riigikogu kõnetooli sotsiaalminister Siiri Oviiri. Suur tänu , härra minister !Kolleeg Jüri Adamsil on teine küsimus. Suur tänu , proua minister , Riigikogu liikmetel teile rohkem küsimusi ei ole.Kaasettekandeks palun Riigikogu kõnepulti teede- ja sideminister Kalev Kallo. Teine muudatusettepanek , autor Kalev Kukk , täielikult arvestatud.Loen edasi numbrite kaupa , kui keegi nõuab hääletust , palun reageerida.Kolmas muudatusettepanek.Neljas , kolleeg Lauri Vahtre. Kolleeg Jüri Adams , teine küsimus. Kolleeg Valve Kirsipuu , sõnavõtt kohalt. Minu arvates on rikutud kodukorda , kuna siit on jäetud välja üks lõige.Samas ma ei näe mitte kuskil seda lõiget , mis on välja jäetud.Kodukorraseadus nõuab , et kui mingisugune lõige välja jäetakse , tuleb see ka ära tuua. Suur tänu !Kolleeg Tõnu Kaubal on teine küsimus teile , Rein Karemäe. See on sissejuhatavalt sihtasutuse seaduse mõtte ja olemuse kohta. Laenu tuvastamine ID kaardiga; internetilaen.

Laen ID kaardiga tuvastades » Naudi -

. Sihtasutuste seaduse eelnõu esimene lugemine Austatud Riigikogu !Alustame Vabariigi Valitsuse algatatud sihtasutuste seaduse eelnõu esimest lugemist.Palun Riigikogu kõnepulti ettekandeks justiitsminister Paul Varuli. Juhtivkomisjon on õiguskomisjon. Kolleeg Kalev Kukk , teine küsimus. Suur tänu !Kolleeg Jüri Adams , sõnavõtt kohalt. Reklaamiseaduse eelnõu teine lugemine Austatud Riigikogu , alustame Vabariigi Valitsuse algatatud reklaamiseaduse eelnõu teist lugemist.Palun Riigikogu kõnepulti ettekandeks majandusminister Liina Tõnissoni. Suur tänu !Kolleeg Daimar Liiv. Suur tänu !Kolleegidel tõenäoliselt rohkem küsimusi Mihkel Pärnojale ei ole.Austatud Riigikogu , avan läbirääkimised.Palun avaldada arvamust !Kolleeg Jüri Adams , kõne Riigikogu kõnepuldist

Comentarios