Laenu isiku tuvastamine ID kaardiga; paku laenud eraisikute vahel

Prospekti hoolikas lugemine on enne investeeringu tegemist ääretult oluline. Ostes võlakirja järelturul, võib tootlus ollla intressimäärast kõrgem või madalam. Amortisat­sioon Põhivara väärtuse vähenemine. Vaba rahavoogu saab kasutada dividendide maksmiseks, aktsiate tagasiostmiseks ja võla tagasimaksmiseks. aastal ülemaailmse finantsinformatsiooni edastamiseks standardiseeritud elektrooniliste sõnumite kaudu. Sellise õiguse eest tuleb loomulikult maksta. Väärtus­päev Kuupäev, millal Swedbank kannab kliendi kontole või kontolt maha makse summa. Netosissetulek Summa, mis jääb laenukliendile iga kuu pärast maksude tasumist jm seaduse järgsete mahaarvamiste tegemist. Näiteks leping panga ja investori vahel, kus pank laenab investorile raha lühikeseks ajaks väärtpaberite tagatisel. Laenugraafik Laenu tagasimaksmise graafik. Makse­vahendaja Pank, mille kaudu toimub maksekorralduse edastamine saaja pangale. Juriidiline isik seaduse alusel loodud õigussubjekt, kes vastab seadustes sätestatud eraõigusliku või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule kehtestatud nõuetele. Ei võimalda arvesse võtta kupongimaksete reinvesteerimisest saadavat tulu, ega kapitalikasvu/kaotust, mis realiseerub lõppemistähtajal või võlakirja müümisel teisesel turul. Väärt­paberi­tüüp Erinevad väärtpaberid nagu aktsia, võlakiri, fondiosak. Turu­hinnaga order Väärtpaberi ostu- või müügiorder, mis soovitakse täita hetkel kehtiva turuhinnaga. Piiratud vastutusega äriühing, millel on osadeks jaotatud osakapital. Veksliandja vormikohane kirjalik maksekohustus maksta veksli seaduslikule omanikule maksetähtpäeval või ettenäitamisel vekslile märgitud rahasumma kas otse või mõne kolmanda isiku kaudu. Müügiopt­sioon Leping, mis annab investorile õiguse aga mitte kohustuse müüa vara kokku lepitud hinnaga teatud ajaperioodil/hetkel tulevikus. Indeks baseerub aktsiatel, võlakirjadel või muud tüüpi väärtpaberitel. Noteerimata väärtpaberitega kaubeldakse OTC-turul. Abclaenud; lanud.

Esindab omandiõigust ettevõttes. Cusip code identifitseerib USAs ja Kanadas emiteeritud väärtpabereid. Panga­sisene makse Makse, mille korral makse saaja ja maksja konto asuvad Swedbankis. Kinnine emissioon /private placement Väärtpaberite suunatud pakkumine investoritele. Out-of-the-money Termin, mida kasutatakse sellise optsiooni kirjeldamiseks, millel pole kohesel kasutamisel mingit väärtust. teatud otstarbeks või perioodiks eraldatud vahendid. Kestus/​duratsioon Meetod teatud osa riski mõõtmiseks võlakirjas või võlakirjafondis. Selleks jagatakse fondi varade väärtus pärast kulude mahaarvamist emiteeritud osakute arvuga. Duratsioon/​kestus Meetod teatud osa riski mõõtmiseks võlakirjas või võlakirjafondis. Foreign bond /välisvõlakiri Võlakiri, mis on emiteeritud väljaspool emitendi asukohariiki. Corporate actions/​väärtpaberitehinda mõjutavad sündmused Sündmused mis võivad mõjutada väärtpaberi hinda või investorite käes olevate väärtpaberite kogust. Kui investor on laenanud endale aktsiaid, siis öeldakse, et investoril on selles aktsias "lühike positsioon". Selliste ettevõtete aktsiad, mis on tunutud pikaajalise ja stabiilse kasumi teenimise ja dividendide maksmise poolest. Väärtpaber mida ei omata, müüakse lootuses , et tulevikus selle väärtpaber hind langeb. Kupong/​intres­simäär Intressimäär, mida emitent lubab maksta võlakirja omanikule. Krediidi­võime Kliendi võime saada krediiti tulenevalt eelnenud ja käesolevast krediiditegevusest. laenulepingu alusel kliendile sihtotstarbeliseks kasutamiseks tegelikult välja makstud rahasumma. Avatud investeerimisfond emiteerib aktisaid niipalju kui investorid soovivad. Euroopa tüüpi optsioon Optsioon, mida saab kasutada ainult lõppemisspäeval.

Riigikohtu lahendid korteriühistute asjades 2015. aastal.

. aasta algusest hakkas euro kehtima arveldusvaluutana. Vaba rahavoog arvutamiseks lahutatakse rahavoost kapitalikulutused. Kapitalikulutused sisaldavad uue vabriku, sisseseade jms. Konteeri­mine Märkimine, millisesse kontosse kirjendada. Tavaliselt on võlakirja nominaalvaluutaks emissiooni toimumise riigis käibiv valuuta. Kvalita­tiivne analüüs Ettevõtte analüüsimiseks kasutatav meetod. Kliendile pakutav pangateenus. Sisuliselt tootlus ehk intressimäär, mida investor teeniks nii põhiosalt kui tulevikus makstavatelt kupongidelt, ostes võlakirja antud turuhinna juures ja hoides selle lõppemistähtajani. Optsiooni ostja poolt makstavat optsiooni hinda kutsutakse optsiooni preemiaks. Aktsiaop­tsioon Optsioonileping, mille alusinstrumendiks on aktsia. Tavaliselt on kupongimäär seotud LIBORi või mõne muu rahaturu intresside indeksiga Fundamentaal­analüüs Analüüsitehnika, mis võtab arvesse ettevõtte finantsseisukorda, juhtimist ja positsiooni tööstussektoris, selleks et ennustada aktsia hinna liikumist. POS-terminal Elektrooniline seade, mille vahendusel saab kaupade ja teenuste eest maksta pangakaardiga. Investori jaoks võlakirja tegeliku turuväärtuse mõõt, mida ei moonuta kupongimaksetest tulevevad suured hinnakõikumised. Panga väärtus­päev Pangapäev, millal õigus makse summa kasutamiseks läheb üle maksja pangalt maksevahendajale. Krediidi kulukuse määr Krediidi kulukuse määr on laenuvõtjale aastas langev krediidist tulenevate kulude koormus, mida avaldatakse protsentides laenusummast. Omavastutus Kokkuleppeline summa, mis tuleb kliendil kahjujuhtumi korral endal kanda. Käibe­teatis Käivete aruanne. Börsil kasutatav väärtpaberi lühinimi. aktsia, võlakiri, valuuta jne. Lisaks Eestile on valuutakomitee süsteem kasutusel ka Hongkongis, Singapuris ja Argentiinas Valuuta­kurss Ühe valuuta hind teises valuutas. Arveldus­krediit Võimaldab kontol kindlaks määratud limiidi ulatuses miinusesse minna. stamp duty, mis kujutab endast Suurbritannias registreeritud väärtpaberitega tehtavate tehingute tegemise maksu. Kindlaks perioodiks panka paigutatud raha.. Näiteks intressimaksed, boonus aktsiad, dividendid, märkimisõigused, aktsionäride üldkoosolekud jne. Eurovõlakirja intressidelt ei peeta kinni tulumaksu. Laenu isiku tuvastamine ID kaardiga; paku laenud eraisikute vahel. Osaku puhasväärtus/​NAV Investeeringu väärtus ühe osaku kohta. Kvalitatiivne analüüs tegeleb teguritega, mis ei ole täpselt mõõdetavad nagu töötajate moraal või juhtkonna kogemus jms. Maksja väärtuspäev Kalendripäev, millal maksja pank debiteerib maksja kontot maksekorralduse summa ja teenustasu osas. Tšeki kirjutaja korraldus lunastajale maksta määratud summa nõudmisel kas kirjutajale või kirjutaja poolt määratud kolmandale isikule. Esindatava poolt esindajale antud dokument, mis väljendab esindaja volitust. Kui võlakirja tootlus kasvab, on võlakirja hind langenud. Arvutamiseks jagatakse ettevõtte puhaskasum aktsiakapitaliga. Tehingu­partner/​Counterpart Väärtpaberitehingu vastaspool, ehk kliendi ostutehingu korral väärtpaberite müüja ja kliendi müügitehingu korral tema väärtpaberite ostja. Fondi varade väärtus jagatud emiteeritud osakute arvuga. Panga poolt kliendile antav hinnang tema krediidivõimelisuse kohta. Investeering, mis esindab omandiõigust ettevõttes või investeerimisfondis. Derivatiivid võivad olla noteeritud börsil või nendega kaubeldakse OTC turul. internetipanga postkasti saadetav elektrooniline arve, mis sisaldab informatsiooni teenuse pakkuja poolt kliendile osutatud teenuse või müüdud kauba kohta. juriidiline või füsiline isik, kes kehtestatud korras emiteerib väärtpabereid ja kannab sellega kaasnevaid kohustusi investorite ja vahendajate ees. Broneerimine Konto käsutuspiirang, millega on piiratud teatud summa kasutamine kontol. Sulgemishind Viimane väärtpaberi tehinguhind turu/börsi sulgemisel.

Identifitseerimine | Soodne laen ja kiirlaenud -

. Black-Scholes optsiooni hindamise mudel Matemaatiline valem, mida kasutatkase optsioonilepingute väärtuse analüüsimiseks. Riigi poolt eksporditavad kaubad muutuvad välismaal odavamaks ja seetõttu kaupade konkurentisvõime kasvab. Võlakiri, mis on emiteeritud rahvusvahelisele turule väljaspool selle riigi jurisdiktsiooni, mille valuuta on võlakirja nominaalvaluutaks.

Inbank - Väikelaen - Info ja kalkulaator

. Londoni pankadevaheline laenuintress. Digitaal­allkiri on tehniliste ja organisatsiooniliste vahendite süsteemi abil moodustatud andmete kogum, mida allkirja andja kasutab, märkimaks oma seost dokumendiga. Võla­kirja puhas­hind/​Clean price Hind ilma kogunenud intressideta. Deebetkaart Pangakaart, millega võib teha kaarditehinguid kontol oleva raha ulatuses. Makse­tähtpäev Kindlaks märatud kuupäev, mil peaks makstama aktsiadividend või võlakirjaintress. Otsekorraldus makse tüüp, kus klient volitab panka kandma tema kontolt konkreetse saaja kasuks viimase nõudel teatud summa. Esmaslevitamine on väärtpaberite müük esmasinvestorile märkimisega või ilma, välja arvatud olukord, kus kogu väljalase müüakse emissioonikorraldajale või väljalaset korraldavale juriidilisele isikule. Selline süsteem võimaldab inimestel kohalikku raha alati välisvaluutaks vahetada fikseeritud kursi alusel. Võlakirja tootlus investori jaoks, kes hoiab seda lõppemistähtajani, tuleneb ostuhinna ja nominaalväärtuse vahest. Arvutamiseks jagatakse ettevõtte aktsia hind tuluga aktsia kohta. Krediidi­risk krediidi mittetasumise tõenäosus; risk, et klient ei täida lepingujärgseid kohustusi kokkulepitud tingimuste kohaselt. Värtpaberite ostusoovi esitamine väärtpaberite esmase levitamise perioodil. Mõõdab võlakirja hinna tundlikkust tootlikkuse muutusele ehk tururiski. At-the-money Optsioon, mille tehinguhind võrdub alusinstrumendi hetkehinnaga. Finantsaruanne, mis fikseerib ettevõtte varad ja kohustused mingil kindlal ajahetkel. Väärt­paber Dokument, millega on seotud mingi varaline õigus selliselt, et seda ei ole võimalik dokumendist eraldi teostada. Viite­number Konkreetset arvet ja sellega seotud makset iseloomustav arvukombinatsioon, mis seob müüja poolt kliendile esitatavat arvet ja selle alusel koostatavat maksekorraldust. Tarbija­hinnain­deks Inflatsiooni hinnang, mis mõõdab tarbekaupade hindade muutusi. Ka valuutatehingu, mis koosneb forwardtehingust ja samaaegsest vastupidisest spot-tehingust. Valuuta­opt­sioon Optsioonileping, mille alusvaraks on valuuta. Kiirlaenud ilma palgatõendita; kinnisvara laenud. Aktsia­kapital Ettevõtte poolt emiteeritud aktsiad. Investori korraldus maaklerile osta- või müüa mingit väärtpaberit, kui selle hind jõuab teatud tasemeni. Müügioptsiooni puhul tähendab see, et tehinguhind on madalam kui vara hetkehind. Suhtarv mõõtmaks kui palju ettevõte teenib tulu oma aktsionäride investeeringult. Püsi­korraldus Kliendi korraldus pangale kanda kindlate ajavahemike järel teatud summa ühele konkreetsele saajale. Tähtaegse lepingu lõppemise või tehingu teostamise kuupäev. Riskikapitali investeerimise eest võivad investorid saada otsustusõiguse ettevõtte juhtimises, samuti kombinatsiooni kasumist, eelisaktsiatest ja litsentsitasudest. Intressimäär/​kupong Intressimäär, mida emitent lubab maksta võlakirja omanikule. Investeeringu tulususe määr, mida ettevõte teenib oma varadelt. Lühikeseks müüma Kauplemisstrateegia, mis eeldab väärtpaberi hinna langust

Comentarios